МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

У підприємців ще один захисник?

02/26/2004 | Ігор Немашкало
Хоча це можливо усього лише новий одяг для старої людини. У нас профспілкові працівники раніше намагалися отримати статус уповноваженого держпідприємництва з захисту дрібних підприємців, та марно.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Н А К А З

04.02.2004 N 12

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2004 р.
за N 217/8816


Про затвердження Положення про уповноваженого
Держпідприємництва України з питань
захисту прав підприємців


З метою підвищення ефективності роботи інституту
уповноважених з питань захисту прав підприємців щодо забезпечення
участі у формуванні та реалізації державної політики з розвитку
підприємництва та відповідно до підпунктів 14 та 30 пункту 4
Положення про Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва, затвердженого Указом Президента
України від 25.05.2000 N 721/2000 ( 721/2000 ) (зі змінами та
доповненнями), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про уповноваженого Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
з питань захисту прав підприємців (додається).

2. Управлінню стратегічного планування та
організаційно-методичного забезпечення (Жерибор Т.В.):
забезпечити доведення цього наказу до територіальних
представництв Держпідприємництва України й уповноважених
Держпідприємництва України з питань захисту прав підприємців;
забезпечити ефективну роботу уповноважених Держпідприємництва
України з питань захисту прав підприємців;
у місячний термін з дня набрання чинності цим наказом
забезпечити організацію співбесід керівництва Комітету з
уповноваженими Держпідприємництва України з питань захисту прав
підприємців, термін повноважень яких закінчується.

3. Заступникам Голови, директорам департаментів, керівникам
самостійних структурних підрозділів у межах компетенції:
ознайомити з цим наказом працівників Держпідприємництва
України та забезпечити його виконання;
у місячний термін з дня набрання чинності цим наказом
привести у відповідність до нього розпорядчі документи
Держпідприємництва України.

4. Головам територіальних представництв Держпідприємництва
України, уповноваженим Держпідприємництва України з питань захисту
прав підприємців:
забезпечити дотримання вимог Положення, затвердженого п. 1
цього наказу;
розробити спільні заходи щодо виконання завдань, передбачених
цим Положенням.

5. Управлінню інформаційного забезпечення (Балковенко Г.І.)
оприлюднити Положення, затверджене п. 1 цього наказу, у засобах
масової інформації.

6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань розвитку підприємництва від 17.11.98
N 32 ( z0753-98 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України
26.11.98 за N 753/3193 (у редакції наказу від 31.01.2001 N 19
( z0136-01 ) "Про затвердження Положення про уповноваженого з
питань підтримки підприємництва".

7. Управлінню стратегічного планування та
організаційно-методичного забезпечення (Жерибор Т.В.), юридичному
управлінню (Солодко Є.В.) в установленому порядку забезпечити
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Комітету К.О.Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
04.02.2004 N 12

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2004 р.
за N 217/8816


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноваженого Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
з питань захисту прав підприємців


1. Це Положення розроблене відповідно до Положення про
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, затвердженого Указом Президента України від
25.05.2000 N 721/2000 ( 721/2000 ) (із змінами та доповненнями).

2. Уповноважений Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва з питань захисту прав
підприємців (далі - Уповноважений) - це фізична особа, якій
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держпідриємництво України) на громадських
засадах за його згодою надає повноваження щодо сприяння захистові
прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Уповноважений діє за територіальним принципом відповідно в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, Положенням про
Держпідприємництво України, цим Положенням, а також розпорядчими
документами Держпідприємництва України.

5. Уповноважений:
1) сприяє послідовному здійсненню територіальними
представництвами Держпідприємництва України державної політики у
сфері підтримки та розвитку підприємництва та координує свою
роботу з ними;
2) за дорученням Держпідприємництва України, зверненнями
суб'єктів підприємницької діяльності або з власної ініціативи
здійснює захист прав та інтересів суб'єктів підприємницької
діяльності всіма способами, передбаченими законодавством;
3) надає консультаційну допомогу суб'єктам підприємницької
діяльності з питань започаткування, розвитку та захисту
підприємницької діяльності; сприяє їхній правовій інформованості;
4) бере участь в обговоренні проекту регіональної програми
розвитку малого підприємництва;
5) бере участь у проведенні моніторингу стану виконання
законодавства України щодо розвитку підприємництва, аналізі його
впливу на соціально-економічний розвиток регіону та вносить
відповідні пропозиції керівництву територіального представництва
Держпідприємництва України та Держпідприємництва України;
6) аналізує причини виникнення порушень норм законодавства
України з питань підприємництва та вносить до територіального
представництва Держпідприємництва України та до Держпідприємництва
України пропозиції щодо їх усунення;
7) спільно з територіальним представництвом
Держпідприємництва України організовує роботу регіональної
громадської колегії, Типове положення про яку затверджує
Держпідприємництво України;
8) організовує роботу громадської приймальні;
9) забезпечує інформування громадськості про стан дотримання
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форм власності законодавства України в частині
забезпечення прав та інтересів суб'єктів підприємницької
діяльності та про свою діяльність;
10) узагальнює результати своєї роботи та інформує про них
Держпідприємництво України в порядку, визначеному
Держпідприємництвом України.

6. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань
має право:
1) одержувати в установленому порядку від Держпідприємництва
України, його територіального представництва, місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності необхідну
інформацію та матеріали;
2) брати участь:
а) у роботі місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування (за їх згодою) при розгляді питань, що
стосуються підприємництва та державної регуляторної політики;
б) у засіданнях консультативних та дорадчих органів,
утворених Держпідприємництвом України, місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (за їх
згодою), під час розгляду цими органами питань, пов'язаних з
розвитком підприємництва, забезпеченням законодавчо визначених
прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;
в) в опрацюванні проектів загальнодержавних та місцевих
програм і заходів, нормативно-правових актів, актів місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх
згодою) з питань підтримки та розвитку підприємництва;
3) за дорученням Держпідприємництва України в представленні
його в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах незалежно
від форм власності;
4) у залученні фахівців у сфері підприємництва (за їх згодою)
до розгляду питань, що належать до його компетенції.

7. Визначення та позбавлення повноважень Уповноваженого

7.1. Уповноваженим є особа, яка займається підприємницькою
або громадською діяльністю у сфері підприємництва, має досвід
роботи у цій сфері та користується авторитетом.
Для здійснення функцій Уповноваженого від регіону може бути
запропоновано декілька кандидатур без обмеження чисельності.

7.2. Пропозиції щодо кандидатури Уповноваженого подає голова
територіального представництва Держпідприємництва України та/або
всеукраїнські чи місцеві громадські організації підприємців.

7.3. Уповноважений визначається терміном на 2 роки
керівництвом Держпідприємництва України за результатами
співбесіди.

7.4. Кандидат на визначення Уповноваженим подає до
структурного підрозділу центрального апарату Держпідприємництва
України, який координує роботу Уповноважених, такі документи:
заяву;
рекомендації голови територіального представництва
Держпідприємництва України;
рішення всеукраїнської або місцевої громадської організації
підприємців, оформлене в порядку, визначеному її установчими
документами;
біографічну довідку, оформлену за зразком додатка 1 Порядку
ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.98 N 731 ( 731-98-п ) (із змінами та доповненнями).

7.5. Структурний підрозділ центрального апарату
Держпідприємництва України, який координує діяльність
Уповноважених, на підставі розгляду документів, зазначених у
п. 6.4 цього Положення, готує відповідне подання та організовує
співбесіду кандидата з керівництвом Держпідприємництва України.
Рішення про визначення Уповноваженого оформлюється
відповідним розпорядчим документом Держпідприємництва України.

7.6. Уповноважений складає свої повноваження достроково за
рішенням Держпідприємництва України в таких випадках:
за власним бажанням - на підставі заяви;
за рішенням Голови Комітету - у разі неналежного виконання
своїх обов'язків.
У разі закінчення терміну перебування Уповноваженим виконання
його обов'язків припиняються автоматично.

8. Уповноважений може користуватись для виконання своїх
обов'язків службовими приміщеннями, засобами зв'язку та
оргтехнікою, які є в територіальних представництвах
Держпідприємництва України, а також місцевих органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування (за згодою голів
територіальних представництв і керівників місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

9. Уповноважений може користуватися спеціальним бланком,
форма якого розробляється та затверджується Держпідприємництвом
України.

10. Уповноважений може мати помічників, які допомагають йому
в здійсненні покладених на нього завдань і функцій на певній
території або з окремих питань (далі - помічник Уповноваженого).

10.1. Помічник Уповноваженого - це особа, яка має досвід
роботи в підприємництві або громадської діяльності у сфері
підприємництва, користується авторитетом серед підприємницьких кіл
та громадськості в адміністративно-територіальній одиниці, де
проживає. Перевага при визначенні Уповноваженим помічника
надається особам з юридичною або економічною освітою.

10.2. Помічники Уповноваженого визначаються рішенням
Держпідприємництва України на термін дії Уповноваженого за поданим
ним списком.
Протягом місяця після отримання повноважень Уповноважений
подає до Держпідприємництва України аргументовані пропозиції щодо
кількості своїх помічників із зазначенням покладених на них
функцій, а також їхні автобіографічні довідки.
Кількість помічників визначає Уповноважений, виходячи з
реальних потреб регіону та за наявності висококваліфікованих
кадрів.

10.3. Діяльність помічника Уповноваженого достроково
припиняється за рішенням Держпідприємництва України в таких
випадках:
за власним бажанням - на підставі заяви;
у разі неналежного виконання своїх обов'язків - за
повідомленням Уповноваженого або голови територіального
представництва Держпідприємництва України;
у разі виявлення фактів про неналежне виконання своїх
обов'язків - за повідомленням працівників центрального апарату
Держпідприємництва України.

11. Уповноважений та його помічники мають відповідне
посвідчення Держпідприємництва України.
Посвідчення видається в установленому порядку та підлягає
поверненню після вивільнення або складання повноважень.

Начальник управління стратегічного
планування та організаційно-методичного
забезпечення Т.В.Жерибор


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua