МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Як повідомити про злочин та зареєструвати його?

05/18/2004 | Ігор Немашкало
Пропозиція до опозиції - як знаєте про злочин, не трмайте в собі - біжіть повідомляйте та реєструйте!

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.04.2004 N 400

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2004 р.
за N 571/9170


Про порядок приймання, реєстрації та розгляду
в органах і підрозділах внутрішніх справ України
заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються


З метою зміцнення законності в органах і підрозділах
внутрішніх справ України при прийманні, реєстрації та розгляді
заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються,
удосконалення координації діяльності структурних підрозділів
Міністерства внутрішніх справ України з цих питань, а також з
урахуванням змін, унесених до Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ), кримінального та кримінально-процесуального
законодавства Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про порядок приймання, реєстрації та розгляду
в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (далі -
Інструкція), що додається.

1.2. Типове положення про комісію головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСТ) з контролю за станом
обліково-реєстраційної дисципліни в галузевих службах та
підрозділах і міськ-, рай-, лінорганах внутрішніх справ
( z0572-04 ), що додається.

1.3. Типове положення про комісію міського, районного та
лінійного органу внутрішніх справ головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області,
управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті (далі - міськ-, рай-, лінорган) з контролю за
прийманням, реєстрацією та розглядом заяв і повідомлень про
злочини, що вчинені або готуються ( z0573-04 ), що додається.

2. Для забезпечення безумовного виконання вимог наказу,
Інструкції та вищевказаних типових положень структурні підрозділи
центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та
підпорядковані їм підрозділи на місцях здійснюють такі контрольні
функції:

2.1. Головний штаб МВС України здійснює контроль за станом
обліковоре-єстраційної дисципліни при прийманні, реєстрації та
розгляді в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (визначає роль
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства,
апаратів ГУМВС, УМВС, УМВСТ в зміцненні цієї дисципліни);
організацією роботи чергових частин щодо реагування на заяви і
повідомлення про злочини та щодо забезпечення порядку їх приймання
та реєстрації; за достовірністю і повнотою обліку заяв і
повідомлень про злочини. Щокварталу аналізує стан цієї роботи та
вносить керівництву МВС пропозиції щодо поліпшення реагування
органів внутрішніх справ на заяви і повідомлення про злочини, що
вчинені або готуються. У черговій частині МВС України ведеться
журнал реєстрації інформації про злочини та інші події, що
надійшла по телефонній лінії чи за допомогою інших засобів
зв'язку.

2.2. Департамент внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України
забезпечує контроль за здійсненням оперативно-профілактичних
заходів з питань попередження та виявлення серед працівників
органів внутрішніх справ випадків зради інтересів служби,
зловживань службовим становищем, вимагання хабарів тощо, при
прийманні, реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про злочини,
що вчинені або готуються.

2.3. Інспекція з особового складу ДРП МВС України здійснює
контроль за станом проведення ГУМВС, УМВС, УМВСТ службових
розслідувань за фактами порушень законності при розгляді заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються та забезпечує
облік і узагальнення таких порушень.

2.4. Головне управління по боротьбі з організованою
злочинністю МВС України приймає, реєструє та розглядає заяви і
повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, віднесені до
його компетенції, веде журнал реєстрації заяв і повідомлень про
злочини та здійснює контроль за станом цієї роботи в
підпорядкованих підрозділах.

2.5. Департамент управління справами та режиму МВС України
здійснює контроль за розглядом заяв і скарг громадян з питань,
пов'язаних з розглядом органами внутрішніх справ заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, забезпечує
приймання громадян з цих питань у центральному апараті
Міністерства, щокварталу узагальнює стан цієї роботи і доповідає
керівництву МВС.

2.6. Департамент інформаційних технологій при МВС України
контролює та відповідає за об'єктивність формування
підпорядкованими підрозділами ГУМВС, УМВС, УМВСТ статистичної
звітності з питань приймання, реєстрації та розгляду заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

2.7. Департамент карного розшуку, Головне управління по
боротьбі з організованою злочинністю, Департамент Державної служби
боротьби з економічною злочинністю, Департамент боротьби з
незаконним обігом наркотиків, Управління кримінальної міліції у
справах неповнолітніх, Головне слідче управління, Відділ
організації дізнання, Департамент громадської безпеки, Департамент
Державної автомобільної інспекції, Департамент Державної служби
охорони, Державний департамент у справах громадянства, імміграції
і реєстрації фізичних осіб:
2.7.1. Постійно здійснюють контроль за станом роботи
підпорядкованих підрозділів з приймання, реєстрації та розгляду в
органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень
про злочини, що вчинені або готуються. Стан цієї діяльності
щомісяця заслуховують на оперативних нарадах.
2.7.2. При виїздах у відрядження з метою перевірки
оперативно-службової діяльності вивчають та відображають у
довідках окремим розділом стан роботи із забезпечення
обліково-реєстраційної дисципліни, у тому числі обґрунтованості
винесення постанов про відмову в порушенні кримінальних справ та
їх закриття. Копії довідок протягом трьох діб після повернення з
відряджень подають до Головного штабу для узагальнення.
2.7.3. Не менше одного разу на шість місяців узагальнюють
причини та умови, що сприяли порушенням обліково-реєстраційної
дисципліни при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються. На підставі цих матеріалів готують і доповідають
керівництву МВС України про конкретні пропозиції щодо
вдосконалення цієї роботи. Щокварталу аналізують стан роботи з
приймання, реєстрації і розгляду заяв і повідомлень про злочини,
що вчинені або готуються, у підрозділах центрального апарату,
зазначених у п.2.7., та підпорядкованих підрозділах на місцях, а
також уживають заходів щодо вдосконалення цієї роботи.

3. Начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ:

3.1. Кожен факт приховання злочинів від обліку, винесення
незаконної постанови про відмову в порушенні кримінальної справи,
у т.ч. шляхом фальсифікації, розцінювати як порушення законності.
Працівників, які приховали злочин від обліку, прийняли незаконне
рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, та
керівників, які його затвердили, притягувати до суворої
дисциплінарної відповідальності і негайно інформувати про це
прокурора для прийняття рішення. Накази про покарання винних
доводити до відома всього особового складу.

3.2. Доручати проведення службових розслідувань за фактами
порушень обліково-реєстраційної дисципліни посадовим особам
галузевих служб ГУМВС, УМВС, УМВСТ. При цьому проведення службових
розслідувань не повинно заважати перевірці з цього питання
прокурором.
Узгоджені зі штабами та інспекцією з особового складу
висновки службових розслідувань, зокрема щодо заходів реагування
та покарання винних, у п'ятиденний термін затверджувати і
підписувати особисто. У разі підтвердження порушення законності з
боку працівників органів внутрішніх справ копії висновків
службових розслідувань та облікові картки за вказаними фактами
направляти до інспекції з особового складу ДРП МВС України
упродовж трьох діб після затвердження висновків.

3.3. Питання стану обліково-реєстраційної дисципліни при
розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються,
щомісяця розглядати на оперативних нарадах при керівництві ГУМВС,
УМВС, УМВСТ, а вплив галузевих служб на стан цієї діяльності -
щокварталу.

3.4. Підвищити вимогливість до роботи комісій ГУМВС, УМВС,
УМВСТ з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в
галузевих службах та підрозділах і міськ-, рай-, лінорганах
внутрішніх справ. Щокварталу вивчати та розглядати на нарадах
керівництва роботу цих комісій, націлювати їх на зміцнення
законності, давати оцінку ролі голів та членів комісій.

3.5. Забезпечити вільний доступ громадян до вестибюлів
органів внутрішніх справ. У кожному міськ-, рай-, ліноргані
виділити та обладнати (за їх відсутності) спеціальні кімнати для
приймання громадян з розміщенням стендів із зазначеної тематики та
організувати їх приймання у передбачений Інструкцією термін.

3.6. Увести в чергових частинах органів внутрішніх справ
журнал обліку інформації, що не містить в собі явних ознак
злочину, що додається.

3.7. До 1 липня 2004 року у штабі кожного міськ-, рай-,
ліноргану, де річна реєстрація перевищує 1 200 заяв і повідомлень
про злочини, що вчинені або готуються, увести одну штатну посаду,
а в штабі органу внутрішніх справ, де їх реєструється понад
3 000, - дві штатні посади працівників з обліково-реєстраційної і
статистичної роботи. Розробити та затвердити типові функціональні
обов'язки для цієї категорії працівників.

3.8. В апаратах ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
місті Києві та Київській області, УМВС України в
Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській та Луганській
областях штатним розписом передбачити відділення, а в інших УМВС,
УМВСТ - групи з контролю за станом обліково-реєстраційної
дисципліни при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються.

4. Начальникам структурних підрозділів центрального апарату
МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, міськ-, рай-, лінорганів
організувати вивчення наказу з особовим складом і забезпечити його
виконання. Прийняти від відповідних категорій працівників заліки
зі знання вимог наказу та Інструкції.

5. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення
МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ забезпечити виготовлення
необхідної кількості бланків облікових документів, передбачених
Інструкцією та Типовим положенням про комісію міськ-, рай-,
ліноргану внутрішніх справ з контролю за прийманням, реєстрацією
та розглядом заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються.

6. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 4.2.5 розділу 4
Інструкції з організації реагування органів внутрішніх справ на
повідомлення про злочини, інші правопорушення та події,
затвердженої наказом МВС України від 04.10.2003 N 1155
( z0259-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
01.03.2004 за N 259/8858.

7. Скасувати накази МВС України від 26.11.91 N 500 "Про
затвердження і введення в дію Інструкції "Про порядок прийому,
реєстрації, обліку і розгляду в органах, підрозділах та установах
внутрішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформації про
злочини і пригоди", від 27.06.93 N 377 "Про внесення змін і
доповнень до наказу МВС України від 21.11.91 N 500", від 24.07.96
N 503 "Про внесення змін до додатка 1 до наказу МВС України від
26.11.91 N 500", від 28.02.2001 N 174 "Про затвердження складу
постійно діючої комісії МВС України з питань контролю за
дотриманням аконності в органах внутрішніх справ України і
Положення про неї та типових положень про комісію з контролю за
станом обліково-реєстраційної дисципліни та комісію із звірення
порядку приймання, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень
та іншої інформації про злочини і пригоди" та від 23.10.2002
N 1080 "Про внесення змін до пунктів 1, 2 наказу МВС України від
28 лютого 2001 р. N 174 "Про затвердження складу постійно діючої
комісії МВС України з питань контролю за дотриманням законності в
органах внутрішніх справ України і Положення про неї та типових
положень про комісію з контролю за станом обліково-реєстраційної
дисципліни та комісію із звірення порядку приймання, реєстрації,
обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про
злочини і пригоди".

8. Наказ подати в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на перших
заступників та заступників Міністра.
Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України.

Міністр
генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь


Додаток
до п.3.6 наказу


ЖУРНАЛ
обліку інформації, що не містить явних ознак злочину


-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Коли | Хто повідомив: | Зміст | Заходи, | Результати перевірки інформації |
|з/п| надійшла |прізвище, імя, по | інформації | вжиті | |
| |інформація|батькові, адреса, |(час, місце,| черговим | |
| | (дата, |телефон заявника, | обставини) | щодо |-------------------------------------|
| | години, | назва, адреса, | |інформації|Інформа-| Інформацію |Інформація не |
| | хвилини) | телефон | | | ція | передано для|підтвердилася,|
| | | підприємства, | | |підтвер-| опрацювання | списано до |
| | | організації, | | | дилася | в іншу |справи (підпис|
| | | установи; | | | | службу | посадової |
| | |прізвище чергового| | | |міськ-, рай-,| особи, яка |
| | | (диспетчера) | | | | ліноргану | проводила |
| | | пульта | | | | |перевірку, або|
| | | централізованої | | | | | чергового по |
| | | охорони | | | | | ОВС) |
|---+----------+------------------+------------+----------+--------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Категорично забороняється заносити до журналу
інформацію про злочини.

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції В.М.Овсієнко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
14.04.2004 N 400

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2004 р.
за N 571/9170


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок приймання, реєстрації та розгляду
в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв
і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються


1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний для органів і
підрозділів внутрішніх справ України (далі - органи внутрішніх
справ) порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а також
визначає порядок відомчого контролю за його дотриманням.

1.2. До заяв і повідомлень, які є приводами і підставами до
порушення кримінальної справи, є:
а) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,
посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих
громадян;
б) повідомлення представників влади, громадськості або
окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці
вчинення злочину;
в) явка з повинною;
г) повідомлення, опубліковані в пресі;
ґ) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим,
прокурором або судом ознак злочину.

1.3. Для роз'яснення населенню порядку приймання, реєстрації
та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються, в органах внутрішніх справ у спеціальних кімнатах для
приймання громадян або у вестибюлях вивішуються примірні правила
приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах
внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що
вчинені або готуються (додаток 1 до цієї Інструкції). У них
зазначаються номери телефонів (адреси) керівників ГУМВС, УМВС,
УМВСТ на які покладено контроль за додержанням законності при
розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються,
та прокуратури, що здійснює нагляд.
Під термінами "приймання", "реєстрація", "розгляд" заяв і
повідомлень про злочини, які застосовані у цій Інструкції, слід
розуміти:
приймання - дії посадових осіб органів внутрішніх справ при
одержанні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються;
реєстрація - присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню
про злочин, що вчинений або готується порядкового номера і
фіксація в передбачених Інструкцією облікових документах (ЖРЗПЗ,
ЖРІЗ) стислих даних про заяви і повідомлення про злочини, що
вчинені або готуються;
розгляд - здійснення перевірки відомостей про злочини, що
вчинені або готуються, про які йдеться в заяві і повідомленні,
узагальнення матеріалів та прийняття рішення згідно з вимогами КПК
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).

2. Приймання заяв і повідомлень про злочини,
що вчинені або готуються

2.1. Приймання заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються, незалежно від місця і часу їх вчинення, повноти
отриманих даних, а також особистості заявника, здійснюється тим
органом внутрішніх справ, до якого надійшло звернення чи
повідомлення, цілодобово оперативним черговим (оперативний
черговий МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, помічник начальника
міськрайліноргану - оперативний черговий, помічник начальника
чергової частини - оперативний черговий, старший оперуповноважений
(оперуповноважений) - черговий, старший інспектор (інспектор) -
черговий, помічник оперативного чергового, а також працівники
інших служб, призначені підмінними черговими в установленому
порядку).
При особистому зверненні заявника до органу внутрішніх справ,
який обслуговує республіканські, обласні центри та інші міста з
територіальним поділом, крім спеціальних підрозділів боротьби з
організованою злочинністю, із заявою чи повідомленням про злочин,
у період з 8 год.00 хв. до 20 год. 00 хв., протокол усної заяви
приймається виключно спеціально виділеним працівником у кімнаті
для приймання громадян і відразу передається під підпис у журналі
реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються, оперативному черговому для реєстрації.

2.2. Оперативний черговий, прийнявши заяву чи повідомлення
про злочин, що вчинений або готується зобов'язаний діяти згідно з
Інструкцією з організації реагування ОВС на повідомлення про
злочини, затвердженої наказом МВС України від 04.10.2003 N 1155
( z0259-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
01.03.2004 за N 259/8858, негайно направити на місце події
слідчо-оперативну групу чи оперативну групу та вжити всіх можливих
заходів, щоб запобігти злочинові або припинити його, організувати
невідкладні дії з розкриття злочину у короткий термін.

2.3. За межами дислокації органу внутрішніх справ працівник
міліції на території України незалежно від посади, яку він займає,
місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або
службових осіб з заявою чи повідомленням про злочин, або у разі
безпосереднього виявлення такого, зобов'язаний вжити заходів щодо
його припинення, подання допомоги особам, які її потребують,
встановлення і затримання осіб, які вчинили злочин, охорони місця
події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.
Чергові підрозділів (управлінь, відділів) Державтоінспекції,
пунктів централізованого спостереження підрозділів Державної
служби охорони, ізоляторів тимчасового тримання,
приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво,
спецприймальників для тримання осіб, підданих адміністративному
арешту, приймальників-розподільників для неповнолітніх інформацію
про злочини передають до чергових частин органів внутрішніх справ
за територіальністю, про що в облікових документах учиняють
відмітки.

2.4. Заяви або повідомлення представників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, громадськості чи
окремих громадян про злочини можуть бути усними або письмовими.
Усні заяви заносяться до протоколу усної заяви (повідомлення) про
злочин (додаток 2 до цієї Інструкції), який підписують заявник та
посадова особа, що прийняла заяву.
При цьому заявник попереджується про кримінальну
відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення
злочину, про що відмічається у протоколі.
У протоколі усної заяви (повідомлення) про злочин, де йдеться
мова про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу в
обов'язковому порядку зазначається інформація про те, ким вчинено
насильство в сім'ї, час і місце його вчинення, умисні дії
фізичного, сексуального, психологічного чи економічного
спрямування, інші обставини вчинення насильства в сім'ї або
реальної загрози його вчинення.
Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона
подається. До порушення кримінальної справи слід пересвідчитися в
особі заявника, попередити його про кримінальну відповідальність
за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину і
відібрати від нього відповідний підпис.
Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових
осіб повинні бути викладені в письмовій формі.
Повідомлення представників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, громадських організацій або окремих
громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення
злочину, можуть бути усними або письмовими.
У разі явки з повинною встановлюється особа того, хто
з'явився, після чого складається протокол, в якому детально
викладається зроблена заява. Протокол підписують особа, що
з'явилася з повинною, і посадова особа, що склала протокол.

3. Реєстрація заяв і повідомлень про злочини,
що вчинені або готуються

3.1. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або
готуються, реєструються цілодобово в чергових частинах органів
внутрішніх справ оперативними черговими відразу після їх
надходження, що відображається в журналі реєстрації заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (далі - ЖРЗПЗ,
додаток 3 до цієї Інструкції), а також на персональній
електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ) шляхом введення до
автоматизованої інформаційно-пошукової системи (АІПС) "ФАКТ".
Після реєстрації заяви чи повідомлення про вчинення
насильства в сім'ї або реальну його загрозу працівники служби
дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах
неповнолітніх протягом 3 днів інформують про це управління або
відділ у справах сім'ї та молоді відповідної місцевої
держадміністрації.
Письмові заяви про злочини, подані в органи внутрішніх справ
безпосередньо заявником, реєструються тільки в черговій частині.
Зареєстровані заяви про злочини доповідаються начальнику
органу внутрішніх справ або особі, що виконує його обов'язки, які
організовують їх розгляд згідно з вимогами КПК України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).

3.2. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або
готуються, що надійшли до режимно-секретного підрозділу органу
внутрішніх справ поштою, телеграфом, факсимільним зв'язком або
іншим видом зв'язку, реєструються за встановленими правилами
діловодства, про них негайно доповідається начальникові органу
внутрішніх справ або особі, яка виконує його обов'язки. Начальник
або особа, яка виконує його обов'язки, дає письмові вказівки щодо
термінової реєстрації заяви чи повідомлення в черговій частині і
приймає рішення про порядок її перевірки згідно з вимогами КПК
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ). Передавати ці заяви та
повідомлення для розгляду без реєстрації у черговій частині
категорично забороняється.
Анонімні листи, що містять відомості про злочин, що вчинений
або готується, реєструються лише в режимно-секретних підрозділах і
передаються до відповідних служб для використання при розкритті
злочинів або запобіганні їм.

3.3. У ЖРЗПЗ реєструються також заяви і повідомлення, які
містять інформацію про безвісно зниклого громадянина, та рапорти
працівників органів внутрішніх справ про безпосереднє виявлення
ними правопорушення, що містить ознаки злочину.

3.4. При реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що
вчинені або готуються, у т.ч. явки з повинною, що надійшли в
письмовій формі, оперативний черговий на їх лицьовому боці
проставляє спеціальний штамп реєстрації заяви і повідомлення про
злочин, що вчинений або готується (додаток 4 до цієї Інструкції),
в якому вказано назву органу внутрішніх справ, дату реєстрації та
порядковий номер реєстраційного запису і прізвище оперативного
чергового.

3.5. При виявлені в процесі розслідування раніше вчиненого
злочину особа, яка провадить дізнання, або слідчий одержує від
потерпілого заяву, яка реєструється в ЖРЗПЗ, із позначенням
"Додатково виявлено у ході розслідування кримінальної справи
N___". Коли одержання письмової заяви неможливе, складається
рапорт. За цими документами приймається рішення згідно з вимогами
КПК України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).
При надходженні до органу внутрішніх справ заяви чи
повідомлення про раніше відомий злочин, який зареєстровано в ЖРЗПЗ
і за ним проведена (проводиться) перевірка згідно з КПК України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), вони розглядаються відповідно
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).

3.6. Якщо реєстрацію заяви і повідомлення про злочин, що
вчинений або готується, з будь-яких причин було затримано, то у
графі N 2 ЖРЗПЗ поряд з часом її надходження до чергової частини
зазначаються дата і точний час її початкового отримання
працівником міліції. У такому разі строк прийняття рішення за нею
обчислюється з часу початкового отримання.

3.7. Коли розгляд заяв і повідомлень про злочини, що вчинений
або готується, не входить до відання органів внутрішніх справ або
є свідчення про вчинення злочину на території обслуговування
іншого органу внутрішніх справ, заява чи повідомлення після
реєстрації протягом трьох діб пересилається за належністю, про що
робиться відповідний запис у ЖРЗПЗ. Разом із цим обов'язково
вживаються необхідні заходи щодо запобігання або припинення
злочину, а також збереження слідів злочину.
При направленні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються, для розгляду за належністю відмітка про це в ЖРЗПЗ
робиться тільки працівником з обліково-реєстраційної роботи або
особою, на яку покладено відповідальність за обліково-реєстраційну
і статистичну роботу, на підставі копії супровідного листа з
вихідним номером режимно-секретного підрозділу органу внутрішніх
справ, яка надалі зберігається в справі листування за заявами та
повідомленнями про злочини.
Заявник інформується про передання його заяви про злочин за
належністю протягом доби з часу прийняття рішення.

3.8. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або
готуються, що надійшли з інших органів внутрішніх справ,
реєструються і беруться на облік згідно з вимогами цієї
Інструкції. При цьому строк їх вирішення відраховують з часу
останньої реєстрації в органі внутрішніх справ.
Орган внутрішніх справ, який отримав такі заяви і
повідомлення, зобов'язаний поінформувати ініціатора, повідомивши
йому реєстраційний номер ЖРЗПЗ.
У разі повернення матеріалу з органу, куди він раніше
надсилався для проведення перевірки за належністю, необхідно його
реєструвати за раніше присвоєним номером із зазначенням повторної
реєстрації через дріб (наприклад 54/1, 54/2 тощо). Така інформація
повторно не зараховується, а враховується лише останнє прийняте
рішення.

3.9. Якщо заява і повідомлення про злочин, що вчинений або
готується, надійшли до органу внутрішніх справ при особистому
зверненні заявника, то водночас з його реєстрацією в ЖРЗПЗ у
черговій частині органу внутрішніх справ оперативний черговий або
спеціально уповноважений працівник оформляє талон-повідомлення
(додаток 5 до цієї Інструкції) і видає його заявнику.
Талон-повідомлення оформляється і видається заявнику також
при його особистому зверненні за межами дислокації органу
внутрішніх справ старшими дільничними (дільничними) інспекторами
міліції, працівниками підрозділів кримінальної міліції та
спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.

3.10. Талон складається з двох частин: талон-корінець і
талон-повідомлення. Обидві частини талона мають однаковий
реєстраційний номер.
У талоні-корінці вказуються дані про заявника, короткий зміст
заяви, реєстраційний номер за ЖРЗПЗ, посада, звання, прізвище та
підпис особи, яка прийняла заяву, дата її прийняття, підпис
заявника про отримання талона-повідомлення, дата та час реєстрації
заяви.
У талоні-повідомленні вказуються відомості про особу, яка
прийняла заяву, реєстраційний номер за ЖРЗПЗ найменування органу
внутрішніх справ, адреса і службовий телефон, дата прийняття заяви
та підпис, ініціали і прізвище оперативного чергового або
працівника, зазначеного у п. 3.9 Інструкції. При видачі
талона-повідомлення за межами дислокації органу внутрішніх справ
реєстраційний номер за ЖРЗПЗ заявнику повідомляється додатково.

3.11. Заявник розписується за отримання талона-повідомлення
на талоні-корінці, проставляє дату і час його отримання.
Талон-корінець залишається в черговій частині органу внутрішніх
справ.

3.12. Талони повинні бути зброшуровані в журнал і
пронумеровані. Для працівників, зазначених в частині другій п.3.9
Інструкції, журнал талонів ведеться окремо. Журнали талонів
реєструються в режимно-секретних підрозділах і зберігаються в
черговій частині органу внутрішніх справ. Талони-корінці
використовуються при звірках повноти реєстрації заяв про злочини,
що вчинені або готуються, а також при розгляді скарг громадян на
дії посадових осіб органів внутрішніх справ.

3.13. Працівникам, зазначеним у частині другій п.3.9
Інструкції, талони видаються оперативним черговим під підпис.
Після отримання оперативним черговим талонів-корінців разом із
заявою про злочин для реєстрації в ЖРЗПЗ, зазначені талони-корінці
підшиваються в окрему папку, про що робиться відповідна відмітка у
журналі талонів.

3.14. У чергових частинах МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ
оперативним черговим або оператором телефонної лінії "02" ведеться
журнал реєстрації інформації про злочини та інші події що надійшла
по телефонній лінії чи за допомогою інших засобів зв'язку
(далі-ЖРІЗ, додаток 6 до цієї Інструкції). Крім цього, ця
інформація фіксується за допомогою інших записуючих пристроїв. Уся
отримана інформація про злочини та події реєструється в ЖРІЗ і
негайно передається до чергової частини міськ, -рай-, ліноргану за
територіальністю для реагування. У черговій частині міськ-, рай-,
ліноргану в ЖРЗПЗ реєструються заяви і повідомлення, які мають
ознаки злочину.

3.15. ЖРЗПЗ і ЖРІЗ є документами суворої звітності і
зберігаються в черговій частині МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС,
УМВСТ, міськ-, рай-, лінорганів та спецпідрозділів боротьби з
організованою злочинністю МВС України. Вони повинні бути
пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою і зареєстровані в
режимно-секретному підрозділі (у секретаря) органу внутрішніх
справ.
Усі реквізити ЖРЗПЗ заповнюються оперативним черговим, а
реквізити ЖРІЗ - оперативним черговим чергової частини та
оператором телефонної лінії "02" МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ згідно з
правилами ведення, надрукованими на звороті їх титульних аркушів
(додаються). Записи за кожною інформацією повинні містити стислі і
вичерпні дані про те, що і коли трапилось, хто, коли і в якій
формі повідомив про злочин чи іншу подію, які вказівки одержано
щодо порядку розгляду заяви або повідомлення, які заходи вжито для
його перевірки, хто брав участь у розгляді, яке рішення, коли і
ким прийняте, та інші відомості згідно з реквізитами журналів.
Персональна відповідальність за додержання правил ведення
ЖРЗПЗ і повноту реєстрації інформації про злочини покладається на
оперативного чергового по ГУБОЗ МВС, міськ-, рай-, лінорганів,
спецпідрозділів БОЗ, а правил ведення ЖРІЗ - на оперативного
чергового по МВС та помічника начальника чергової частини -
оперативного чергового по ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

3.16. Закінчені журнали обліку злочинів (ЖРЗПЗ і ЖРІЗ),
обліку матеріалів, на підставі яких відмовлено в порушенні
кримінальних справ, накопичувальні справи за матеріалами
перевірок, журнали з талонами-корінцями передаються до
режимно-секретних підрозділів і зберігаються протягом періоду,
встановленого нормативними документами, що регламентують
діловодство. Магнітні записи повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються, зберігаються протягом 30 діб, а потім знищуються за
письмовим погодженням голови комісії міськ-, рай-, ліноргану з
контролю за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а в МВС, ГУБОЗ
МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ - начальника чергової частини.

3.17. Приховуваними від обліку вважаються заяви і
повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, якщо відомості
про них, на час виявлення не занесені до ЖРЗПЗ або ЖРІЗ, а самі
заяви та повідомлення не отримали відповідного реєстраційного
номера і заявнику не вручено талона-повідомлення.

4. Розгляд заяв і повідомлень про злочини,
що вчинені або готуються

4.1. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або
готуються, що надійшли до чергової частини органу внутрішніх
справ, реєструються в ЖРЗПЗ і про них доповідають начальнику
органу, а в разі його відсутності - особі, яка його заміщає.
Розгляд їх організовується згідно з вимогами КПК України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) і цієї Інструкції.
Розгляд заяв і повідомлень про злочини здійснюється
відповідно до письмової вказівки начальника органу внутрішніх
справ або особи, яка його заміщає, в порядку, встановленому КПК
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).

4.2. За заявами і повідомленнями про злочини, що є приводом
для порушення кримінальної справи (п.1.2 Інструкції), згідно з
вимогами КПК України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) не пізніше
триденного строку приймається одне із таких рішень: про порушення
кримінальної справи; про відмову в порушенні кримінальної справи;
про передання заяви чи повідомлення за належністю, про що особа,
яка прийняла одне із зазначених рішень, письмово повідомляє
заявника. У разі порушення кримінальної справи її реєстрація та
облік здійснюються відповідно до вимог Інструкції про єдиний облік
злочинів, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури,
МВС, СБУ, ДПАУ, Міністерства юстиції N 20/84/293/126/18/5-2002
( v0020900-02 ).
Коли необхідно перевірити заяву чи повідомлення про злочин до
порушення справи, така перевірка здійснюється в строк не більше 10
днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових
осіб або витребування необхідних документів.
Рішення за заявами і повідомленнями про вчинення насильства в
сім'ї або реальну його загрозу приймається протягом 3 днів, а у
разі потреби перевірки викладених фактів та з'ясування додаткових
обставин - у строк не більше 7 календарних днів.
Якщо в результаті перевірки заяви і повідомлення про злочин,
що вчинений або готується, що надійшли, не встановлено підстав для
порушення кримінальної справи, але матеріали перевірки містять
дані про наявність у діянні особи адміністративного або
дисциплінарного проступку чи іншого порушення громадського
порядку, слідчий або орган дізнання має право, відмовивши в
порушенні кримінальної справи, надіслати заяву або повідомлення на
розгляд громадській організації, товариському суду, комісії в
справах неповнолітніх, трудовому колективу або адміністрації
підприємства, установи, організації для вжиття відповідних заходів
впливу або передати матеріали для застосування в установленому
порядку заходів адміністративного стягнення.
Про результати розгляду заяв і повідомлень про злочини, що
вчинені або готуються, працівником з обліково-реєстраційної і
статистичної роботи в графі 8 ЖРЗПЗ проставляється спеціальний
штамп відмітки про рішення, прийняте за заявами і повідомленнями
про злочини, що вчинені або готуються (додаток 7 до цієї
Інструкції), заповнюються його реквізити і ставиться вихідний
номер і дата письмової відповіді заявнику.

4.3. Строки розгляду заяв і повідомлень про злочини,
зареєстрованих у ЖРЗПЗ, контролюються черговим по органу
внутрішніх справ. Щодобово, при здаванні чергування він рапортом
про не розглянуті в строк заяви і повідомлення про злочини
доповідає начальнику органу внутрішніх справ або особі, яка його
заміщає, для вжиття відповідних заходів.

4.4. Про наслідки роботи з розгляду заяв і повідомлень про
злочини, що вчинені або готуються, складається за півріччя і рік
єдиний статистичний звіт за формою N 2-Е та щомісячний звіт за
формою 1-ЗП.

4.5. Матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи
4.5.1. Матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи
оформлюються в окрему справу і реєструються в журналі обліку
матеріалів, на підставі яких відмовлено в порушенні кримінальної
справи (додаток 8 до цієї Інструкції), що ведеться в органах
внутрішніх справ працівником з обліково-реєстраційної і
статистичної роботи. Матеріалам присвоюється порядковий номер (від
початку року).
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи
складається в трьох примірниках та погоджується керівництвом
підрозділу (служби) працівника, який її виніс, і затверджується
керівником органу внутрішніх справ (крім постанов, винесених
слідчим). Перший примірник зберігається в матеріалах справи,
другий протягом доби надсилається відповідному прокуророві, а
третій видається на вимогу особі, інтересів якої ця постанова
стосується, або її законному представнику. Крім того, у
повідомленнях, що надсилаються заявникам, обов'язково
роз'яснюється порядок оскарження прийнятого рішення згідно з КПК
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).
4.5.2. Якщо для перевірки обґрунтованості прийнятого рішення
про відмову в порушенні кримінальної справи прокурор вимагає
надання йому матеріалів, вони надсилаються працівником з
обліково-реєстраційної і статистичної роботи негайно.
У разі скасування постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи додаткова перевірка здійснюється в терміни,
передбачені КПК України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ).
4.5.3. Заяви, що надійшли до органів внутрішніх справ про
злочини, передбачені ст. 125, ч. 1 ст. 126, а також ст. 356 КК
України ( 2341-14 ), коли кримінальні справи порушується не інакше
як за скаргою потерпілого, надсилаються до суду, на його вимогу,
разом з матеріалами перевірки. У цих справах дізнання і попереднє
слідство не проводяться.
4.5.4. Винесеною з порушенням норм кримінально-процесуального
законодавства є постанова про відмову в порушенні кримінальної
справи, якщо після перевірки її скасовано та порушено кримінальну
справу.

5. Контроль за додержанням порядку прийняття,
реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини,
що вчинені або готуються

5.1. Організація роботи за додержанням вимог, установлених
Інструкцією про порядок приймання, реєстрації та розгляду в
органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень
про злочини, що вчинені або готуються, покладається на начальника
органу внутрішніх справ, а в разі відсутності начальника - на
особу, яка його заміщає. Він несе відповідальність за дотримання
законності при розгляді заяв і повідомлень про злочини.

5.2. Начальник органу внутрішніх справ зобов'язаний:
5.2.1. Після доповіді оперативного чергового органу
внутрішніх справ про оперативну обстановку за минулу добу
перевірити правильність ведення ЖРЗПЗ та реєстрацію в повному
обсязі всіх заяв і повідомлень про злочини, які надійшли за цей
період, про що зробити відповідний запис.
5.2.2. Особисто детально вивчати перевірні матеріали та,
переконавшись в їх повноті і об'єктивності, затверджувати винесені
працівниками дізнання постанови про порушення кримінальних справ
або відмову в їх порушенні. Проводити зустрічі (співбесіди) із
заявниками під час затвердження постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи за наявності зустрічної заяви потерпілого щодо
зупинення розгляду його попередньої заяви, про що робити
відповідний запис.
При виявленні необїрунтованості рішення, прийнятого за
матеріалом, на підставі якого раніше затверджено постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи, негайно вносити
пропозиції відповідному прокурору про її скасування.
5.2.3. У разі виявлення фактів порушення порядку прийняття,
реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються вживати термінових заходів щодо їх усунення,
доручати проведення службової перевірки і притягувати у
встановленому порядку винних посадових осіб до відповідальності.
5.2.4. Щоквартально організовувати проведення звірок повноти
обліку заяв і повідомлень про злочини, що зареєстровані в ЖРЗПЗ.
5.2.5. Для контролю за достовірністю реєстрації інформації,
що надходить по телефонній лінії "02" або за допомогою інших
засобів зв'язку до чергових частин МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС,
УМВСТ та міськ-, рай-, лінорганів, забезпечити її запис на
магнітну плівку або інші пристрої, що записують.

5.3. Контроль за додержанням законності при розгляді заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, покладається
також на керівників підрозділів органів внутрішніх справ,
працівниками яких безпосередньо здійснюється розгляд цих заяв і
повідомлень.

5.4. Контроль за дотриманням правил ведення ЖРЗПЗ і ЖРІЗ,
повнотою реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються, покладається на начальника чергової частини органу
внутрішніх справ.

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції В.М.Овсієнко


Додаток 1
до п.1.3 Інструкції
про порядок приймання,
реєстрації та розгляду
в органах і підрозділах
внутрішніх справ України
заяв і повідомлень про
злочини, що вчинені або
готуються


ПРИМІРНІ ПРАВИЛА
приймання, реєстрації та розгляду
в органах і підрозділах внутрішніх справ України
заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються


1. Згідно зі ст. 10 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана приймати та
реєструвати заяви й повідомлення про злочини. Заяви і повідомлення
про злочини, що вчинені або готуються, незалежно від місця і часу
їх скоєння, повноти отриманих зведень і форми подання, а також
особистості заявника, приймаються цілодобово оперативним черговим
того органу внутрішніх справ, до якого звернулася особа чи
надійшло повідомлення.
За межами дислокації органу внутрішніх справ працівник
міліції на території України незалежно від посади, яку він займає,
місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або
службових осіб з заявою чи повідомленням про злочин, що вчинений
або готується, або в разі безпосереднього виявлення такого
зобов'язаний вжити заходів до його припинення, подання допомоги
особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які
вчинили злочин, охорони місця події і повідомити про це в
найближчий підрозділ міліції.

2. Згідно з вимогами КПК України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ), заяви або повідомлення представників влади,
громадськості чи окремих громадян про злочин можуть бути усними
або письмовими. Усні заяви заносяться до протоколу, який
підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву. При цьому
заявник попереджується про кримінальну відповідальність за свідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину, про що відмічається
в протоколі.
Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона
подається. До порушення справи слід пересвідчитися в особі
заявника, попередити його про відповідальність за завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину і взяти від нього
відповідний підпис.
Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових
осіб повинні бути викладені в письмовій формі.
Повідомлення представників влади, громадськості або окремих
громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення
злочину, можуть бути усними або письмовими.

3. У разі явки з повинною з'ясовується особа того, хто
з'явився, після чого складається протокол, в якому детально
викладається зроблена заява. Протокол підписують особа, що
з'явилася з повинною, і службова особа, яка склала цей протокол.

4. За заявою і повідомленням про злочин у строк не більш як 3
доби від дня надходження до органу внутрішніх справ повинно бути
прийняте одне з таких рішень:
про порушення кримінальної справи;
про відмову в порушенні кримінальної справи;
про направлення заяви або повідомлення за належністю.
Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин
до порушення справи, така перевірка здійснюється в строк не більше
10 днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи
посадових осіб або витребування необхідних документів.

5. Заявник має право:
викладати заяву державною мовою або іншою мовою, якою він
володіє, та користуватися послугами перекладача;
одержувати письмове повідомлення про рішення, прийняте за
його заявою;
оскаржувати дії працівників органів внутрішніх справ, які
розглядали його заяву, керівнику органу внутрішніх справ, вищих
ОВС, прокуророві чи до суду.

6. Номери телефонів (адреси):
керівників ГУМВС, УМВС, УМВСТ, на які покладено контроль за
додержанням законності при розгляді заяв і повідомлень про
злочини, що вчинені або готуються :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
прокуратури, що здійснює нагляд:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції В.М.Овсієнко


Додаток 2
до п.2.4 Інструкції
про порядок приймання,
реєстрації та розгляду
в органах і підрозділах
внутрішніх справ України
заяв і повідомлень про
злочини, що вчинені або
готуються


ПРОТОКОЛ
усної заяви (повідомлення) про злочин
"____"_____________ 200 __ р.

Я, __________________________________________________________
(посада, звання, прізвище і ініціали працівника міліції)

з дотриманням вимог статей України прийняв заяву (повідомлення)
від ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада,
__________________________________________________________________
місце роботи і проживання заявника)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

про ______________________________________________________________
(злочин, що вчинений або готується)

Гр. ____________________________ попереджений про кримінальну
(прізвище, ініціали заявника)

відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину _____________________
(підпис заявника)

Гр. __________________________________ заявив:
(прізвище, ініціали)

1. Обставини події (дата, час, місце): ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Яку матеріальну шкоду завдано протиправними діями, на яку
суму, чи є вона для потерпілого значною, яким способом злочинці
заволоділи майном (проникнення у житло чи інше приміщення, напад,
вимагання, обман чи зловживання довірою); якщо було проникнення,
то яким шляхом (злам запірних пристроїв, підбір ключа, виставлення
вікна, через кватирку, іншим способом); яке майно викрадене, де
воно було, наявність документів, які затверджують придбання і
вартість втраченого майна, його прикмети, коли і де придбано: ____
__________________________________________________________________

3. Чи застосовувалося до заявника фізичне насильство або
погроза його застосування, у чому це конкретно виявилось, які
предмети (ніж, пістолет, газовий балончик, палиця тощо)
використовувалися під час нападу? Якщо було вимагання майна чи
права на нього або вчинення будь-яких дій майнового характеру з
погрозою застосування насильства, заподіяння тілесних ушкоджень,
пошкодження майна тощо, то в чому конкретно виявилися ці дії?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Чи заподіяні кому-небудь які-небудь тілесні ушкодження, до
якого медичного закладу звертався, де він розташований, чи
перебував на стаціонарному або амбулаторному лікуванні?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Чи бачив особу, яка вчинила злочин, чи може її впізнати,
за якими прикметами? _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Чи підозрюється хто-небудь у вчиненні злочину? Якщо так,
то з якої причини, вказати відомості про цю особу: _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Чи були очевидці вчинення злочину, що відомо про них? ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. З моїх слів записано вірно _______________________________
(дата і підпис заявника)

Примітка. Заявник має право отримати від керівництва органу
внутрішніх справ, де прийнято заяву, роз'яснення з приводу
прийнятого за ним рішенням як на особистому прийманні, так і
письмово.

Протокол-заяву прийняв: ____________________________________
(підпис працівника міліції)

Перший заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції В.М.Овсієнко


Додаток 3
до п.3.1 Інструкції
про порядок приймання,
реєстрації та розгляду
в органах і підрозділах
внутрішніх справ України
заяв і повідомлень про
злочини, що вчинені або
готуються


ЖУРНАЛ
реєстрації заяв і повідомлень про злочини,
що вчинені або готуються
в ________________________________
(назва органу внутрішніх справ)Почато "__" ______ 200__ р.

Закінчено "__" ______ 200___ р.

Інвентарний N ________


Правила ведення журналу реєстрації
заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються (ЖРЗПЗ)

(Друкується на звороті титульного аркуша журналу)

1. Форма журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочини,
що вчинені або готуються, є єдиним для всіх органів внутрішніх
справ України.

2. Персональна відповідальність за правильність ведення
журналу покладається на оперативного чергового органу внутрішніх
справ. Журнал є документом суворої звітності, аркуші в ньому
повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.
Записи проводяться повністю, охайно і тільки чорним, фіолетовим
або синім чорнилом (пастою). Виправлення і підчистки не
допускаються. Про помилкові записи вчиняється застереження, яке
підписується черговим.

3. Згідно з Інструкцією про порядок приймання, реєстрації та
розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, в ЖРЗПЗ
реєструються заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або
готуються, що є приводом для порушення кримінальної справи.
До заяв і повідомлень, які є приводом для порушення
кримінальної справи, належать:
а) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,
посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих
громадян;
б) повідомлення представників влади, громадськості або
окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці
вчинення злочину;
в) явка з повинною;
г) повідомлення, опубліковані в пресі;
ґ) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим,
прокурором або судом ознак злочину.
Інформацію черговий реєструє самостійно без погодження з
керівництвом органу внутрішніх справ.

4. При реєстрації матеріалу про раніше невідомий органу
внутрішніх справ злочин, виявлений в процесі дізнання або
попереднього слідства, проставляється відмітка "Додатково виявлено
в ході розслідування кримінальної справи" і вказується її номер.

5. У разі реєстрації злочину, виявленого при звірці повноти
обліку заяв і повідомлень про злочини, робиться відмітка "Виявлено
при звірці" і вказується дата.

6. При заповненні граф 2, 5 і 8 журналу необхідно керуватися
такими вимогами:

6.1. У графі 2 проставляються дата і час надходження заяви чи
повідомлення про злочин безпосередньо до чергової частини. У разі
реєстрації заяв і повідомлень, що надійшли поштою або отримані
працівником органу внутрішніх справ при зверненні до нього
громадянина, під першим записом про це робляться додаткові
відмітки.
Наприклад:
надійшло поштою: вхідний N К-154 від 07.05.2003;
прийнято дільничним інспектором Петренком М.І. 29.04.2003.
У цих випадках термін розгляду заяв і повідомлень про злочин
відраховується з часу початкового надходження інформації до
працівника або до режимно-секретного підрозділу органу внутрішніх
справ.

6.2. У графі 5 послідовно зазначаються заходи, вжиті за
заявою або повідомленням про злочин:
перелічуються посадові особи, яким доповідалась інформація;
вказується, хто конкретно виїжджав на місце пригоди; якщо
направлялась слідчо-оперативна група, то в якому персональному
складі, час її виїзду;
відмічаються дані про об'єкт злочинного посягання, наявність
на ньому охорони, сигналізації, хімічної пастки та інші суттєві
відомості;
подається перелік викрадених номерних речей.

6.3. Графу 8 заповнюють:
6.3.1. Працівник з обліково-реєстраційної роботи:
а) ставить відбиток спеціального штампа з відміткою про
рішення, прийняте за заявами і повідомленнями про злочини, що
вчинені або готуються, і заповнює його реквізити, які є вихідними
даними для складання державного статистичного звіту за формою
N 2-Е "Про розгляд заяв і повідомлень про злочини".
У пункті 5 відбитка штампа проставляється номер розділу КК
України ( 2341-14 ), до якого належить злочин що вчинений або
готується, а потім відображається номер рядка з розділу 2 бланка
звіту форми N 2-Е, що характеризує вид злочину. У цьому самому
рядку через кому наводяться номери граф, що відображають відомості
про рішення, прийняте за заявою або повідомленням, про злочин, що
вчинений або готується, термін його прийняття і висновок
прокурорського нагляду за обґрунтованістю відмови в порушенні
кримінальної справи. Ці самі номери граф дублюються в реквізиті
штампа "у т. ч. у рядку 41 графи" для обліку роботи слідчих.
Наприклад, розділ КК ( 2341-14 ) 6, рядок 15, графи 3, 4, 7,
9, у т. ч. у рядку 41 графи 3, 4, 7, 9.
Це означає:
6 - ознаки злочину належать до посягань на особисту
власність;
15 - заява про крадіжку;
3 - відмовлено в порушенні кримінальної справи;
4 - за відсутністю події або складу злочину;
7 - рішення прийняте в строк понад 10 діб;
9 - постанову прокурором скасовано і порушено кримінальну
справу.
Рядок 41 графи 3, 4, 7, 9 - заява розглядалась слідчими МВС;
б) вказується вихідний номер і дата письмового повідомлення
заявнику (громадянам, адміністрації підприємств, організацій,
посадовим особам) про наслідки розгляду його заяви або
повідомлення про злочини, що вчинені або готуються;
в) записується номер кримінальної справи, якщо заява або
повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, долучаються до
справи, яка вже є у провадженні.
3.3.2. Черговий по органу внутрішніх справ проставляє
відбиток штампа з відміткою про те, що заява чи повідомлення про
злочин, що вчинений або готується, не підтвердилась, з наведенням
номера номенклатурної справи і сторінки, де розміщені документи,
зібрані працівником, який проводив перевірку інформації.


ЗМІСТ
граф журналу реєстрації заяв і повідомлень
про злочини, що вчинені або готуються (ЖРЗПЗ)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Коли |Хто повідомив| Стислий |Заходи, вжиті | Ким, | Посада, | Наслідки перевірки|
|з/п| надійшла | про злочин, |зміст заяви | за заявами і | кому і | прізвище і |заяви, повідомлення |
| | заява чи | (П.І.Б., | та |повідомленнями| коли | підпис |згідно з КПК: |
| |повідомлення| адреса, |повідомлення| черговим. |доручено| особи, яка |( 1001-05, 1002-05, |
| |про злочин, | телефон | про злочин |Склад слідчо- |розгляд | отримала |1003-05 ) |
| |що вчинений | заявника, |(час, місце,| оперативної |заяви та| заяву, | дата порушення |
| | або |назва, адреса|обставини), | групи і час |повідом-|повідомлення|кримінальної справи, |
| | готується | і телефони | стаття КК | виїзду на | лення | для |номер і дата її |
| | (дата, |підприємства,|( 2341-14 ) |місце пригоди.| | розгляду. |реєстрації у єдиному |
| | години, | установи, | | Перелік | | Дата і час |журналі обліку |
| | хвилини) | організації)| | викрадених | | отримання |злочинів; |
| | | | | номерних | | | дата винесення |
| | | | | речей. Вид | | |постанови про відмову|
| | | | | охорони | | |в порушенні |
| | | | | об'єкта, | | |кримінальної справи; |
| | | | | наявність | | | реєстраційний N, |
| | | | |сигналізації, | | |вихідний N і орган, |
| | | | | хімпастки. | | |куди направлено |
|

Відповіді

 • 2004.05.18 | Ігор Немашкало

  До чого це я?

  А до того, що якщо наші опозиціонери такі сміливі, бачущі та влучні - чи не краще їм, ніж навішувати ярлики троля та хмизити один одного, зайнятися якоюсь практичною діяльністю, більш харктерною для прогресивних представників громадського суспільства - а саме допомагати суспільству очиститися, удосконалитися, викрити злочини. І робити це зараз, а не чекати на месію та підпихувати його під зад.
  Важко? А що ж ви хотіли? Трулялякати по форумах?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2004.05.19 | Михайло Свистович

   Re: До чого це я?

   Ігор Немашкало пише:
   > А до того, що якщо наші опозиціонери такі сміливі, бачущі та влучні - чи не краще їм, ніж навішувати ярлики троля та хмизити один одного, зайнятися якоюсь практичною діяльністю

   От-от, саме те, що я пропонував Вам у відділі "Розробки". Та Ви, пообіцявши, потім відмовились, написавши, що без грошей нічого робити не можете.

   > Важко? А що ж ви хотіли? Трулялякати по форумах?

   Ну так Ви ж саме цим і займаєтесь. І нічим іншим практичним.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua