МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Кучма залучає до державної політики громадськість

08/04/2004 | Ігор Немашкало
Указ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про забезпечення умов для більш
широкої участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики


З метою зміцнення гарантій реалізації громадянами
конституційного права на участь в управлінні державними справами,
утвердження в Україні народовладдя, розвитку громадянського
суспільства п о с т а н о в л я ю:

1. Визнати створення ефективних організаційних та правових
умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості
діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки
у процесі підготовки та організації виконання їх рішень,
підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами
громадян, створення можливостей для вільного та об'єктивного
висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації
пріоритетними завданнями Кабінету Міністрів України, центральних
та місцевих органів виконавчої влади.

2. Кабінету Міністрів України:

здійснити додаткові заходи, спрямовані на запровадження більш
ефективних форм роботи органів виконавчої влади з громадськістю у
процесі формування та реалізації державної політики;

розробити і затвердити Порядок проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики;

забезпечити створення у двомісячний строк рад при Кабінеті
Міністрів України, міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністраціях для здійснення координації
заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, залучивши до роботи в них представників об'єднань
громадян, органів місцевого самоврядування та засобів масової
інформації, затвердити відповідні положення про такі ради,
створити необхідні умови для їх роботи;

організувати з використанням засобів масової інформації
широке роз'яснення вимог законодавства щодо участі громадян в
управлінні державними справами, проведення консультацій з
громадськістю, гласності та відкритості діяльності органів
державної влади, їх значення для належного формування та
ефективної реалізації державної політики.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:

ужити заходів, спрямованих на розвиток партнерських відносин
та поглиблення співробітництва між органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та громадськістю, забезпечення
всебічної підтримки суспільне значущих громадських ініціатив;

активізувати проведення з використанням засобів масової
інформації діалогу керівників органів виконавчої влади з
громадськістю, передбачивши, зокрема, обговорення проектів
найважливіших рішень та роз'яснення прийнятих органами державної
влади рішень з представниками соціальних груп, права і законні
інтереси яких вони зачіпають;

передбачати в установленому порядку щороку під час
розроблення проекту Державного бюджету України та місцевих
бюджетів кошти на фінансування заходів, пов'язаних із залученням
громадян та їх об'єднань до формування та реалізації державної
політики, проведенням з метою вивчення громадської думки
відповідних соціологічних і наукових досліджень, моніторингу
засобів масової інформації;

активізувати роботу комісій, робочих груп та інших
консультативних і дорадчих органів, утворених органами виконавчої
влади, забезпечити більш широке залучення громадськості до такої
роботи.

4. Міністерству освіти і науки України, Головному управлінню
державної служби України разом із міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких
перебувають навчальні заклади, Національною академією державного
управління при Президентові України забезпечити у процесі
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за
напрямом "Державне управління" більш глибоке вивчення сучасних
комунікативних технологій, методів залучення громадськості до
участі у формуванні та реалізації державної політики, аналізу
громадської думки та проведення моніторингу засобів масової
інформації.

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України із
залученням Національної академії державного управління при
Президентові України з метою повнішого врахування громадської
думки у процесі формування та реалізації державної політики
розробити у місячний строк рекомендації для центральних та
місцевих органів виконавчої влади щодо порядку опрацювання
пропозицій, висвітлюваних у засобах масової інформації, а також
одержаних під час проведення консультацій з громадськістю.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити
додаткових заходів для розширення участі громадян та їх об'єднань
в обговоренні та вирішенні важливих питань місцевого значення.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 31 липня 2004 року
N 854/2004


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua