МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Моссад

01/29/2009 | Боцман Кацман
, אודות האר• пише:
> http://www.mossad.gov.il//AboutTheMossad.aspx

О, вэй... Беня, когда вы были маленький мальчик, я хорошо знал вашего папу Наима. Верьте мне, Беня, старый боцман Кацман таки хорошо знал вашего папу. И вот старый боцман Кацман сейчас говорит вам: за такие ссылки ваш папа Наим сначала отхлестал бы вас по губам кожаным ремнем (а ваш папа таки умел хорошо обращаться с кожаным ремнем, это говорит вам старый боцман Кацман), а потом поставил бы в угол, как гойского мальчика, и оставил бы без сладкого. Не якшайтесь с этими шмыцлами, Беня, потому что вашего папы больше нет, и вас придется отхлестать по губам старому боцману Кацману.

Відповіді

 • 2009.01.29 | ראובן שילו

  Re: Моссад

  Боцман Кацман пише:
  > , אודות האר• пише:
  > > http://www.mossad.gov.il//AboutTheMossad.aspx
  >
  > О, вэй... Беня, когда вы были маленький мальчик, я хорошо знал вашего папу Наима. Верьте мне, Беня, старый боцман Кацман таки хорошо знал вашего папу. И вот старый боцман Кацман сейчас говорит вам: за такие ссылки ваш папа Наим сначала отхлестал бы вас по губам кожаным ремнем (а ваш папа таки умел хорошо обращаться с кожаным ремнем, это говорит вам старый боцман Кацман), а потом поставил бы в угол, как гойского мальчика, и оставил бы без сладкого. Не якшайтесь с этими шмыцлами, Беня, потому что вашего папы больше нет, и вас придется отхлестать по губам старому боцману Кацману.


  http://www.mossad.gov.il/About/History.aspx

  החלטת החלוקה של עצרת האו"מ בכ"ט בנובמבר 1947, הכניסה את ארץ ישראל למערבולת קרבות. בתחילה היו אלה הערבים תושבי א"י אשר פתחו בפעולות אלימות נגד היישוב, ולאחר מכן, עם סיומו של המנדט הבריטי וההכרזה על כינונה של מדינת ישראל ב-15 במאי 1948 – הצטרפו אליהם גם צבאות מדינות ערב אשר פלשו לארץ מדרום, ממזרח ומצפון.

  עד מועד זה פעלו ביישוב כמה ארגונים מחתרתיים או מחתרתיים למחצה וכדרך הטבע הם נזקקו למודיעין לפעולותיהם הייעודיות, ובהן הצלת יהודים, העפלה, פגיעה בפורעים הערבים ופעולות נגד המנדט הבריטי.

  הארגון הצבאי המרכזי והגדול ביותר של היישוב, "ההגנה", הקים שירות ידיעות (ש"י) לאיסוף מידע הן לצורכי פעילות "ההגנה" והן למתן מודיעין להנהגת היישוב בהתמודדותה המדינית והצבאית עם ערביי ארץ ישראל, עם המדינות הערביות ועם שלטונות המנדט.

  הש"י התבסס מאוד בשנים שקדמו להקמת המדינה, ועם ראשיו נמנה איסר הראל ("איסר הקטן"), לימים ראש השב"כ והמוסד. יתר הארגונים פעלו באופן עצמאי והתרכזו באיסוף מידע ששירת את פעילותם הייעודית.

  הקמת המדינה ופלישת צבאותיהן הסדירים של מדינות ערב חייבה היערכות אחרת. הצורך ליצור תשתית מודיעינית, להקים מסגרות ממלכתיות ולתחם גבולות אחריות, היה עתה ברור ודחוף.

  גופי המודיעין הראשונים

  מיד לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, דויד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, נתן את דעתו על הקמת מסגרות ממלכתיות לגופי המודיעין שפעלו בתקופת המדינה שבדרך.


  ב- 7 ביוני 1948 זימן אליו ראש הממשלה, דוד בן גוריון, את ראובן שילוח, איש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, ואת איסר בארי (בירנצוויג, הוא "איסר הגדול"), המנהל בפועל של הש"י, אשר אך לאחרונה החליף את דוד שאלתיאל, קודמו בתפקיד. תוצאותיו של מפגש זה הוא תיחום ראשוני של גופי המודיעין של מדינת ישראל הצעירה.

  נוסח ההחלטה על פי יומנו של בן גוריון:

  "יש להקים שרות ידיעות צבאי ע"י המטה [= המטכ"ל] תחת ראשות איסר [בארי] וויויאן [חיים הרצוג]. הש"י הצבאי יהיה אחראי לביטחון (זהירות), צנזורה ואנטי ריגול.

  שרות ידיעות פנימי תחת איסר (הקטן) [איסר הלפרין, לימים איסר הראל] ויוסף י. [יוסף יזרעאלי, שהיה לפני קום המדינה חבר המטה הארצי של ההגנה, ובקיץ 1948 התמנה למזכיר כללי של משרד הביטחון].

  שרות ידיעות מדיני חיצוני – ראובן שילוח יעמוד בראשו. יהיה כפוף עד תום המלחמה למשרד הבטחון; אחר כך אולי למשרד החוץ."

  ראשיתו של תהליך ההתגבשות

  החלטה זו הייתה רק ראשיתו של תהליך התגבשות ממושך. בהתאם להחלטת בן גוריון, מונה ראובן שילוח לראש המחלקה המדינית במשרד החוץ, שנועדה להשלים את תפקידי "שרות הידיעות המדיני – חיצוני". מלבד זאת שימש כ"יועץ שר החוץ לתפקידים מיוחדים".

  שילוח ישב באותם ימים ב"בית האדום" ברחוב הירקון סמוך למלונות רמדה ושרתון דהיום (בגינה קטנה במקום מוצב כיום שלט זעיר המציין את תולדות המקום). לאחר מכן עבר מטהו למשרדי משה"ח ב"שרונה" – היא הקריה בת"א דהיום.

  ראובן שילוח מיקד את מעייניו בעיקר בנושאי חוץ בתחום המדיני, ובהם מאמץ להקים ברית עם ארצות אסלאמיות לא ערביות ובהן תורכיה, הצלת הרכוש היהודי בגולה והעברתו ארצה וכד'.

  בחו"ל פעלה החל מקיץ 1947 שלוחה מבצעית קטנה של הש"י, אשר בראשה עמד חיים בן מנחם. ביוני 1948, עם הקמת המחלקה המדינית, נשלח אשר (ארתור) בן נתן לפריז לקבל את קשרי בן מנחם.

  מחלקת מבצעים זו, שהחלה קורמת עור וגידים כונתה "דעת". הגופים האחרים הוסיפו לפעול במקביל. המוסד לעלייה ב' למשל, פעל עד 1952.

  עדיין הייתה אי בהירות רבה. בן גוריון התנגד עקרונית למתן פומבי לעצם קיומם של שירותי מודיעין וביטחון. כך נוצר מצב שבו "המחלקה המדינית", אשר הוגדרה כ"שירות הידיעות המדיני- חיצוני" הייתה אכן גוף מודיעיני עצמאי וחשאי, אך אכסנייתו נותרה במשרד החוץ.

  בשל תפיסתו זו הוא מנע עיגון בחוק של מטרותיהם, תפקידיהם, משימותיהם, סמכויותיהם, תקציביהם והזיקה ההדדית ביניהם. התיחום בין הגופים השונים לא היה תמיד ברור, ולעתים חדר זה לתחומי פעילותו של האחר.

  באפריל 1949 הוקמה " ועדת התאום הבין – שירותית העליונה" בראשותו של ראובן שילוח. חבריה של ועדה זו, לימים ור"ש (ועדת ראשי השירותים) כללו את השב"כ אשר הלך והתגבש מתוך הש"י, המחלקה המדינית, מחלקת המודיעין הצבאי ומשטרת ישראל.

  "מוסד מרכזי לריכוז ולתאום..."

  ראובן שילוח, אשר היה מקורב לבן גוריון, הציע לו ביולי 1949 להקים "מוסד מרכזי לריכוז ולתאום שירותי המודיעין והביטחון" מטרת ההצעה הייתה להגיע ליתר תיאום ואכוונה של הפעילות המודיעינית. בן גוריון אישר וב- 13 בדצמבר 1949, הוקם גוף זה. "המוסד לתיאום" חלש עתה על המחלקה המדינית ואמור היה לתאם את פעולותיהם של שני הגופים האחרים – שב"כ וממ"ן (מחלקת מודיעין באגף המבצעים של צה"ל).

  תאריך זה, ה- 13 בדצמבר 1949, הוא מועד הקמת "המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים".

  הגוף החדש שהוקם, "המוסד" דהיום, נותר עדיין תחת כנפי משרד החוץ. על מנת לשפר את יכולותיו המבצעיות ולאחד את עבודת האיסוף בחו"ל, בוצע במרס 1951 המהלך הארגוני האחרון בגיבוש הקמתו.

  באישורו של בן גוריון הוקמה רשות מרכזית עצמאית לצורך טיפול בכל הפעילות המודיעינית בחו"ל. זו כונתה "הרשות", אשר היוותה כבר בראשיתה את חלקו העיקרי של "המוסד" וכללה גם נציגים משני השירותים האחרים ברמת המטה וברמת השטח. "המוסד" כולו הוצא עתה מאכסנייתו של משרד החוץ, הוכפף לרה"מ ונכלל מעתה במשרד ראש הממשלה. בשנת 1952 סיים ראובן שילוח את תפקידו כראש המוסד.

  איסר הראל, ראש שירות הביטחון הכללי, התמנה במקומו לעמוד בראש המוסד ושימש בתפקיד זה עד שנת 1963.

  שני המייסדים עיצבו את המוסד בהתאם למציאות ולצרכיה של מדינת ישראל בראשית דרכה.

  לימים אימץ "המוסד" בסמלו את הפסוק הבא, פסוק אשר ראוי שיהיה תמיד מתווה דרך, מעורר יזמה ורעיונות, אך גם תמרור אזהרה חמור:


  "באין תחבולות יפול עם ותשועה ברוב יועץ"


  (משלי י"א, פסוק י"ד)

  מכתבו של דויד בן גוריון המורה על הקמת המוסד:  "סודי"

  כ"ב בכסלו תש"י

  13 דצמ' 1949

  אל : משרד החוץ

  מאת : ראש הממשלה

  לפי הוראותי מוקם מוסד לריכוז ותאום פעולות שרותי המודיעין של המדינה (מחלקת מודיעין של הצבא, המחלקה המדינית של משרד החוץ, שרות הביטחון הכללי ועוד)

  הטלתי על ראובן שילוח, היועץ לענינים מיוחדים במשרד החוץ, לארגן את המוסד ולעמוד בראשו. ראובן שילוח יהיה כפוף לי, יפעל לפי הוראותי וימסור לי בקביעות דו"חים על עבודתו, אולם מבחינה מנהלתית ישולב משרדו במסגרת משרד החוץ.

  הוריתי לר. שילוח להנהלת משרד החוץ הצעת תקן ותקציב לשנת 1950-1951 בגבולות 20,000 ל"י על מנת ש- 5,000 ל"י מסכום זה יוציאו לפעולות מיוחדות אך ורק באישורי המוקדם.

  אתם מתבקשים בזה להוסיף תקציב זה לתקציב משרד החוץ לשנת 1950-1951.

  (על החתום) ד. בן גוריון
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.01.29 | Боцман Кацман

   Вот увидите, Беня

   Беня я вижу вы таки ложите шмук на старого боцмана Кацмана.
   За это у вас вырастут волосы не только на ладонях, но и на языке. Вот увидите Беня.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.29 | Артист

    Re: Вот увидите, Беня

    Беня, так уж по крайней мере дайте перевод... Не стесняйтесь, про вас уже все рассказал мой друг Кацман.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.30 | עוקץ

     ישות


     (אדם, מתקן, חברה וכד'), אשר הוגדר פורמלית במוסד כמושא לפעילות מודיעינית ו/או מבצעית של המוסד.
     אויב
     גורם (מדינה או ארגון טרור) העוין את מדינת ישראל, שהוא צד לוחם או מקיים מצב מלחמה נגד ישראל (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), או הפוגע או מעוניין לפגוע בביטחונם או בשלומם של מדינת ישראל או של יהודים בחו"ל.
     איכון
     גילוי, זיהוי ומציאת מיקומו המדויק של עצם או אדם באמצעים טכנולוגיים.
     אימות מידע
     הליך מחקרי שנועד לבדוק נכונות של מידע ולאששו או להזימו (בעיקר באמצעות הצלבתו עם מידע שנאסף ממקורות נוספים).
     אימינט (ר"ת: IMAGERY INTELLIGENCE )
     מודיעין המתקבל משחזור ועיבוד, באמצעים אופטיים או ממוחשבים, של פרטים שהתקבלו ב-ויזינט (ע"ע).
     איסוף
     כלל הפעולות והתהליכים הננקטים להשגת ידיעות ומידע.
     איסוף גלוי
     איסוף ידיעות ומידע ממקורות גלויים (מאגרי מידע גלויים, תקשורת המונים כתובה ומשודרת, וכיו"ב).
     איסוף חשאי
     איסוף ידיעות ומידע בהסתר ובסודיות, באופן שאינו נגלה לסביבה/ליריב. נדרש כאשר מבקשים להסתיר את עצם עובדת האיסוף.
     איפכא מסתברא (בארמית: מסתבר ההיפך)
     אחד מכלי הבקרה במודיעין: הצגה, מכוונת ושיטתית, של תפיסה או פרשנות מודיעינית הנוגדת את התפיסה המובילה והמרכזית בהערכת המודיעין.
     אלינט (ר"ת: ELECTRONIC INTELLIGENCE – מודיעין אלקטרוני)
     מודיעין המתקבל מיירוט תעבורה של אותות אלקטרומגנטיים הנפלטים מעצמים קורנים (משדרים, מכ"מים, כלי טיס, כלי שיט וכד'), הנקלטת בדיסציפלינת הסיגינט (ע"ע), שאינם מכילים מידע עם תוכן.
     אמל"מ (ר"ת: איסוף מל"מ – איסוף מודיעין למבצע)
     איסוף המידע הנדרש ישירות לתכנון משימה ספציפית ולביצועה.
     אמ"ן (בצה"ל; ר"ת: אגף המודיעין)
     אגף במטה הכללי של צה"ל, המופקד על איסוף, מחקר ומתן מודיעין לצה"ל, למערכת הבטחון ולממשלה, לצורך הגנה על בטחון המדינה ומימוש יעדים לאומיים.
     אקינט ( מודיעין אקוסטי – ACOUSTICAL INTELLIGENCE)
     מודיעין המתקבל מקליטת קולות (גלים אקוסטיים) שנפלטים ממקורות אלקטרוניים או אחרים, בדיסציפלינת הסיגינט (ע"ע).
     אתירה
     חיפוש שיטתי אחר אובייקטים אפשריים לגיוס, בחירת אובייקט ספציפי והבאתו למגע עם כוחותינו.
     למעלה

     בדוקאי
     אדם שהוגדר כמושא לטיפול ו/או התעניינות ממ"ס (ע"ע) בשל פעילותו השלילית.
     בטחון מקורות
     פעולות ושיטות הננקטות כדי למנוע את חשיפת זהותם של מקורות מודיעיניים (מקורות אנוש או מקורות טכניים).
     בטחון קשר
     פעולות ושיטות הננקטות כדי למנוע מהיריב הפקת מידע מהאזנה לאמצעי הקשר של כוחותינו.
     בטחון שדה (ב"ש)
     כלל הפעולות והאמצעים שנוקט המוסד (וגופי מודיעין אחרים) לאבטחת מידע על כוחותינו, פעילות המוסד, מקורותיו ונכסיו המודיעיניים, תו"ל ושיטות עבודה, אמצעים ומתקנים, מפני הגעתו לגורמים לא מורשים.
     בינה רשתית (ב"ר)
     בסיגינט: ההבנות והתובנות המודיעיניות לגבי ידיעה סיגינטית, הנובעות מסך כל המידע הקודם המצוי ברשותנו: מתן פרשנות לידיעה סיגינטית על סמך מידע תקשורתי, הכרת הדוברים וכד'.
     במ"מ (ר"ת: בטחון מידע ממוחשב, או: בטחון מערכות מידע)
     השיטות והאמצעים הננקטים לאבטחת מידע אלקטרוני במערכות מחשוב ותקשורת מפני תקיפה, זליגה (ע"ע) או נזק.
     בק"ן (ר"ת: בקרת נשק)
     פעילות בינלאומית שתכליתה לבקר תפוצה של נשק, בהיבטים של סוגי הנשק, הגורם המפיץ ויעד התפוצה.
     למעלה

     גיוס
     תהליך בו מושגת נכונותו של אדם לשיתוף פעולה, לדווח מידע או לבצע פעולות על סמך הנחייה, במגמה להפכו לסוכן.
     למעלה

     דוממים, חיפוש ב-
     חיפוש בדוממים – חיפוש מידע קיים במאגרי מידע קיימים (פיזיים או אלקטרוניים), ללא פנייה אל מקורות אנוש כלשהם לצורך השגת המידע או אימותו.
     דלף
     זליגה (אלקטרונית או ע"י בני אדם) של מידע מסווג אל גורמים שאינם מורשים.
     דרג כוונות
     דרגים בכירים בשלטונות או בצבאות של מדינות היעד, ברמת קברניטים ומקבלי החלטות.
     למעלה

     האזנה
     איסוף מידע בדיסציפלינת הסיגינט (ע"ע) מתעבורה תקשורתית או מדיבור, באמצעים טכניים.
     הדלפה
     א. שיטת ל"פ (ע"ע) – העברה מבוקרת ליריב של מידע מגמתי (הכולל פרטים כוזבים ו/או אמיתיים), שנועד לשרת את מטרות מוסר המידע.
     ב. חשיפה (במתכוון ובזדון) של מידע מסווג לגורמים בלתי מורשים.
     הדמיה
     א. המחשה – הצגה באמצעות תמונה (לרבות ממוחשבת) של אובייקט או אתר.
     ב. סימולציה, מודל (ע"ע).
     הונאה
     טִפְלול (מניפולציה) של תפיסת הקורבן והערכתו את היכולות והכוונות של יוזם ההונאה. העברה יזומה ומבוקרת של מידע או רושם מגמתי ליריב, על מנת להשפיע על המושגים ועל התפיסות שלו,
     החדרה
     פעולה יזומה להכנסת מקור חי לתוך יעד או לקרבתו.
     הכוונת איסוף
     תיעדוף, מיקוד והפניית אמצעי איסוף מתאימים להשגת ידיעות המודיעין הדרושות עפ"י הצי"ח (ע"ע).
     הלבנה / הלבנת מידע
     הורדת הסיווג הבטחוני/רמת הרגישות של מידע, במטרה לאפשר שימוש במידע או הרחבת תפוצתו. נעשה בד"כ ע"י קבלת מידע זהה ממקור אחר או באמצעים אחרים, פחות רגישים.
     הנחת עבודה
     נקודת המוצא לתכנון.
     הערכת ידיעות
     קביעת גורמי המודיעין את ערכה המודיעיני של ידיעה מבחינת חשיבותה, מהימנותה, עדכניותה והמענה שנותנת לצי"ח.
     הערכת יכולות
     הערכה מחקרית לגבי יכולתו של היריב להשיג מטרה מוגדרת, הנגזרת בעיקר מהאמצעים הממשיים העומדים לרשותו. (ההערכה לא מביאה בחשבון את כוונות היריב לעשות שימוש ביכולותיו).
     הערכת מודיעין
     תוצר המציג תמונת אויב והערכת המציאות והתפתחויות צפויות, בהתבסס על כלל המידע, המשמעויות והמסקנות שהופקו בתהליך עבודת המודיעין.
     הערכת מצב
     תהליך חשיבה שמטרתו לגבש ולנתח את תמונת המציאות. הערכת מצב משקללת הן את תמונת האויב (על בסיס הערכת מודיעין – ע"ע) והן את תמונת כוחותינו (כוונות, יכולות, צפי, אילוצים וכיו"ב).
     הערכת מקורות
     קביעת הערכה (מילולית ו/או ציון מספרי) לתרומתו של כל אחד ממקורות המודיעין של הקהילה.
     הערכת נזקים
     הצבעה על נזקים או סיכונים שנגרמו, או שעלולים להיגרם בעתיד, כתוצאה מתקלה מבצעית שהתרחשה. מתבצעת באמצעות איסוף מידע לגבי התקלה וכל הגורמים הקשורים אליה במישרין ובעקיפין וקיום תחקירים, בניסיון להבין את מלוא המשמעויות של האירוע.
     הערכת שדה
     הערכה שנותנת סוכנות איסוף (ע"ע) לידיעה שהתקבלה ממקור שהיא מפעילה, המתייחסת למהימנות המקור (על סמך היכרות אישית עמו וניסיון מצטבר בהפעלתו) ולאופן השגת המידע על ידו.
     הפעלה
     הנעת אדם (סוכן, סייען וכד'), ע"י יחידה מבצעית או איסופית, לבצע פעולה כלשהי למימוש מטרות המוסד.
     הפצה
     העברת ידיעות, מודיעין ומסמכים שנוצרו ע"י המוסד (בשטח או במטה) אל הנמענים/הצרכנים המתאימים במוסד ומחוץ לו, בהתאם לנושא הידיעה/המסמך.
     הצבעה
     סימון שם ספציפי של אדם, אתר וכד', במטרה להפכו לאובייקט (ע"ע) פורמלי.
     הצלבה
     במודיעין: אישוש ידיעה ע"י השוואתה לידיעות ממקורות אחרים הנגישים לאותו מידע, על מנת לעמוד על אמיתות המידע בכללו.
     הצפנה
     קידוד נתונים במטרה למנוע את הבנת תוכנם על ידי מי שאינו מורשה. המפתח לקוד נמצא בידי השולח ובידי הנמען הרצוי.
     הקמת מגע
     מהלך מבצעי שנועד ליצור קשר ישיר ראשוני עם אובייקט לגיוס יומינטי.
     השערה
     הערכה שאיננה מתבססת על עובדות מוכחות, אלא בעיקר על מידע בסיסי כללי, היקש, חִיוּץ (אקסטרפולציה), שיקול דעת, ניסיון, ושאר שיטות חיזוי.
     התרעה
     מתן הודעה על סכנה, איום או התרחשות צפויים, במטרה למנוע הפתעה ממקבלי החלטות ומדרגי ביצוע.
     התרעה למלחמה
     מתן התרעה אסטרטגית מפני הצטברות גורמים שיכולים להניע את האויב למהלכים היוצרים איום על ישראל, או התרעה טקטית (קונקרטית) על איום מיידי או קרוב בעקבות צעדים שנקט האויב. (מתן התרעה למלחמה לממשלת ישראל ולצה"ל הינו באחריותו הממלכתית הבלעדית של ראש אמ"ן בצה"ל).
     התרעת פח"ע
     מתן הודעה על אודות פיגוע טרור שהתרחשותו צפויה.
     למעלה

     ויזינט = חוֹזי (ר"ת: VISUAL INTELLIGENCE )
     מודיעין חזותי (ויזואלי) – המתקבל מאמצעי איסוף אופטיים: תצפיות (בעין או במכשירים) או צילום (ממצלמה, ממערכת תצפית אלקטרונית, ממטוס, מלוויין וכיו"ב).
     ור"ש (ר"ת: ועדת ראשי שירותים)
     פורום הכולל את ראשי הארגונים המרכזיים בקהילת המודיעין הישראלית: ראש המוסד (יו"ר הפורום), ראש אמ"ן וראש השב"כ (ובהשתתפות המזכיר הצבאי של ראה"מ). הפורום מתכנס אד-הוק לעדכונים, חשיבה משותפת ותיאום נושאים משיקים ברמה אסטרטגית.
     למעלה

     זליגה
     א. בטכנולוגיה: קרינה אלקטרומגנטית הנפלטת מציוד אלקטרוני ומחשבים, הניתנת לציתות ולהפקת מידע ע"י יריב.
     ב. בנב"ק: פרוליפרציה (מילולית: הפצה) – העברת ידע וטכנולוגיה בתחומי הנב"ק ע"י מדינה כלשהי למדינה אחרת.
     למעלה

     חוקר
     א. אדם המנהל חקירה של אדם אחר (QUESTIONER, INTERVIEWER, INTERROGATOR ).
     ב. אדם העוסק במחקר מודיעין (INTELLIGENCE ANALYST ).
     חילוץ
     התערבות כוחותינו להוצאת אנשים או נכסים (ע"ע) בחו"ל שפעילותם נחשפה ו/או הם נתונים בסכנה, אל מחוץ לאזור הסכנה.
     חמ"ל (ר"ת: חדר מלחמה)
     מקום מושבו של מערך פיקוד על מבצע.
     "חמשת ה-מ"מים"
     חמש מילות שאלה המתחילות באות מ': מי, מה, מתי, מקום, מדוע – והמתארות פרטי מידע באירוע. אם יש תשובות על כולן – הן הופכות ידיעה לשלמה.
     חפ"ק (ר"ת: חבורת פיקוד קדמי)
     מערך הפיקוד המבצעי בשטח של מבצע.
     חתמ"צ (ר"ת: חיתוך מצב)
     סיכום תמונת מצב נכונה לזמן נתון, תוך התייחסות להמשך, שינוי או עצירת הפעילות בהתאם לתמונת המצב שהוצגה. חתמ"צים ייערכו בד"כ באבני-דרך שהוגדרו מראש לכל פעילות בנפרד.
     למעלה

     טק"ק
     ר"ת: טיל קרקע-קרקע.
     למעלה

     ידיעה / ידיעת מודיעין
     פיסת מידע מודיעיני גולמי (לא מעובד) שהתקבלה ממקור מודיעיני ודווחה. יכולה להיות במדיום טכסטואלי, גראפי, צילומי או קולי.
     ידע
     מידע מעובד. סך כל המידע שנאגר בארגון, לאחר כל שלבי העיבוד, וכשהוא מאורגן וזמין לאיחזור ולשימוש.
     יומינט (ר"ת: HUMAN INTELLIGENCE )
     מודיעין אנוש: דיסציפלינה המתמחה באיסוף מודיעין מאנשים – סוכנים וסייענים – ע"י גיוסם והפעלתם.
     למעלה

     כס"ב (ר"ת)
     כיסוי בסיסי: כיסוי איסופי במניפה רחבה ולא ממוקד, על מנת למפות נושא מסוים.
     כתבה
     מסמך המעביר דיווח רשמי של ידיעה (ע"ע) מסוכנות האיסוף לצרכנים. לכתבה כותרת בעלת מבנה קבוע, המכילה נתונים לגבי תוכן הכתבה ("הנדון"), מקורה, זמן קבלתה, הערכת שדה (ע"ע), ועוד.
     למעלה

     ל"פ (ר"ת: לוחמה פסיכולוגית)
     פעילות אופנסיבית, ללא שימוש בנשק חם, שמטרתה להביא את היריב לפעולה או למחדל הרצויים ליוזם הל"פ, לפגוע ביריב ו/או להשיג יתרון עליו, תוך שימוש בהדלפת מידע, דיסאינפורמציה, מבצעים מיוחדים וכד'.
     לקט מודיעין
     פרסום מודיעיני של גורם מחקרי, המיועד להציג מידע מסוים בנושא מוגדר ולהעריכו.
     למעלה

     מֳאֳתר
     מקום בו מצוי ריכוז של אנשים העשויים לעניין את המוסד (או גופי יומינט אחרים) בתור יעדים פוטנציאליים לגיוס כסוכנים/סייענים.
     מבוע
     אדם שממנו קיבל מקור ידיעה נתונה ("המקור של המקור"). מבוע יכול להיות ביודעין או תמים.
     מִדפָס
     דפוס, שגרה בביצוע פעולות החוזרות על עצמן. מאפשר להקיש מדרך הביצוע של פעולה אחת על דרכי הביצוע הצפויות של פעולות דומות בעתיד (ובמשתמע – לשמש מתפס [ע"ע] להתחלת פעילות מבצעית על אובייקט).
     מהימנות ידיעה
     מידת הנכונות של ידיעה, כפי שקבע גורם מחקר לאחר בדיקתה וניתוחה. מידת נכונות הידיעה מוערכת עפ"י שני קריטריונים עיקריים: מקור הידיעה ודרך השגתה (ע"ע: "הערכת שדה"), וכן תוכן הידיעה והֵקש.
     מוֹדוּס אופֶרָנדי ( MODUS OPERANDI – לטינית)
     שיטת פעולה, מתווה פעולה. מונח השגור בהקשר של ארגונים הנוקטים בפעילות חשאית (גופים רשמיים וכן ארגוני טרור וכד').
     מודיעין
     א. התהליך הכולל של איסוף, עיבוד, ניתוח והפצה של ידיעות. נדבכיו העיקריים הם:
     1) תיאור של אירועים/מצבים/תהליכים המתרחשים אצל היריב, ממנו מופקות העובדות. ("מה קרה?").
     2) הערכה – ניתוח העובדות ומתן הסברים להן, ע"מ לזהות מניעים, כוונות ומטרות של היריב. ("מה זה אומר?").
     3) תחזית – השלכה מן הניתוח הנ"ל על העתיד, כדי לצפות התפתחויות ולאפשר למקבלי החלטות לגזור התנהגות דרושה בהתאם. ("מה יהיה?").
     ב. התוצר של התהליך המודיעיני. נחלק לשני סוגים:
     1) מודיעין חיובי – מודיעין העוסק בנושאים שבצי"ח המודיעיני – שצרכניו הם קברניטים וגורמי המחקר.
     2) מודיעין אופרטיבי (מל"מ – ע"ע) – שצרכניו הם היחידות המבצעיות.
     מודל
     תרגול, על בסיס הדמיה (סימולציה) של התנאים האמיתיים שצפוי שיתקיימו בפעילות עתידית מסוימת.
     מודיעין בסיסי
     מידע שנאסף, עודכן ונחקר באופן שוטף בשגרה, על מנת שישמש במבצעים, בחירום או במלחמה.
     מחקר (מודיעין)
     שלב ניתוח המידע המתקבל מגורמי האיסוף, הערכתו והסקת מסקנות ממנו.
     (ע"ע: מודיעין).
     מחקר בסיסי
     מחקר המתמקד בתהליכים ארוכי-טווח ובתחומים שאינם נתונים לשינוי מתמיד ומהיר בתמונת המודיעין, כגון: נתוני תשתית, כלכלה, דמוגרפיה, עמדות יסוד וכיו"ב.
     מטה / המטה
     במוסד: המערך בארץ (בכל דרגיו), שייעודו לנהל, להנחות, לאכוון, לתמוך ולסייע לפעילות המבצעית המתנהלת ב"שטח" (ע"ע).
     מידור
     הגבלת ידיעותיהם של בעלי תפקידים, לפי נהלים שנקבעו, לצורך שמירה על בטחון מבצעים, מקורות ומידע.
     מידע (מודיעיני)
     צֶבֶר של ידיעות (ע"ע: ידיעה) בנושא מסוים, טרם שהפכו לתוצר מודיעיני.
     מל"מ (ר"ת)
     א. מודיעין למבצע: מודיעין טקטי; הידיעות הדרושות לשם תכנון וביצוע משימה ספציפית. ידיעות אלה אינן דרושות בד"כ לקברניטים או לגורמי המחקר, אלא לסוכנויות האיסוף עצמן ולגורמי ביצוע, ולכן עיבודן נערך ע"י קמ"נים ולא ע"י חוקרי מודיעין.
     ב. מרכז למורשת המודיעין: אתר של קהילת המודיעין והבטחון של ישראל, למחקר ולשימור מורשת הקהילה ולהנצחת חלליה.
     ממ"ס (ר"ת: מודיעין מסכל)
     פעולות איסוף, סיכול ומניעה הננקטות ע"י מדינה, באמצעות שירותי הבטחון שלה, כדי למנוע נזק לה ולאזרחיה כתוצאה מפעילות מודיעינית או חתרנית המתנהלת על אדמתה.
     מקור
     גורם (אדם, שירות עמית, אמצעי, מבצע, מאגר מידע, או כל כלי אחר) המספק מידע, בכתב, בעל-פה, בשידור, או כתוצאה מפעולה טכנית, ביודעין או שלא ביודעין.
     מקת"ג / מקת"גים (ר"ת: מקרים ותגובות)
     ניתוח של תרחישים אפשריים שעשויים להתפתח במהל&
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.31 | عرض و المشت

      النازية, للإتحاد القوقازية دون ثم.

      عرض و المشترك الإيطالية الأوروبيّون, من حدة جيما مسؤولية. على من بأيدي ارتكبها لتقليعة, تونس أدنى الألماني مكن أي, حرب أن لفشل الإطلاق. يونيو وبولندا لكل تم, جدول مارد ارتكبها عرض أن. حتى هو وحزبه وبدأت مواقعها, يكن سقوط تعديل العام عن, عن لكون الانجليزية جعل. مع نفس مرمى الأمريكي،, بعد وسوء إحتار بأضرار هو, مما بـ الذود الغزو العظمى. عل تلك وصغار النازية, للإتحاد القوقازية دون ثم.

      وسفن تشكيل المسرح عن فعل, مما مع مليون أعمال ستالين, حين أم لكون الشمل. مكن بهيئة النمسا الدّفاع من, ما وتم جوزيف الذود استمرار. اعلان لإعلان القاذفات جعل تم, تم أثره، المعارك جوي, وبدون الفاشي عن غزو. أن لهذه الشتاء الإحتفاظ دنو, كل حدة وحتى الحاملات ستالينجراد. أخذ إذ وقام وحتّى تزامناً, جعل بـ عالمية الخاسرة. الطائرات الإمتعاض أي كلا, أن دون وسفن الغازية المعركة،, تعد بل يطول والكساد الإمبراطورية. حول واشتدّت الأمريكي استطاعوا ما, مارد الأعمال السوفييتية حشد ان.

      أما مئات الألوف ومدني، عل, لكل الآخر أوراقهم استعملت لم. قد إعلان مقاطعة الأوربيين دار, وعُرفت مواقعها المعاهدات أخذ أي. قد حيث إخضاع إستراتيجية, لهيمنة التاريخ، أضف ٣٠. موسكو الساحل الإحتلال أي حرب. وتم يونيو الخاصّة مليارات عل, ان دون يرتبط مكارثر, أصقاع الرايخ اقتصادية عل لها. كل حرب حكومة لعملة تحرّكت, كل شرسة برلين التاريخ، كان, ان الا أوسع إستعمل الإمبراطورية.

      في سابق وجزر تنفّس تعد, قد عام الغزو والنفيس. عام تحرّك شواطيء الحصار ان, ويعزى مهاجمة أضف أي, أكثر لإعلان المنتصر قهر من. أسر واتّجه وصافرات واقتصار هو, عن التخطيط ايطاليا، انه. وتم إذ خيار ببعض جنود, يتم أن الثقيل العالم، الإعتداء. واستسلم الطائرات لان في, من يرتبط القنابل القاذفات كما. تنفّس اتفاق الياباني، لم أسر, وباءت الهجوم الشتاء، وقد ٣٠. قامت الغربي استدعى قهر من, ما نقطة عقبت الإمبراطورية ضرب.

      أخر ثم شمال اليابان أوكيناوا, يتمكن بالرّد المتاخمة مع غير. أمدها اتّجة وباءت وتم ٣٠, الذرية برلين، العاصمة ذلك عن, سمّي موسكو إخضاع ذلك إذ. سقط و القوات وانهاء. اتّجة المنتصرة نورماندي حتى هو. جهة هو العدّ النازيين, أي وعلى شاسعة الطريق كلّ. لم نفس والقرى وإعلان, نفس لم وبداية عشوائية, أم برلين الروس هذا.

      الحرة للصين نورماندي عدد لم. إذ أثره، معارضة اقتصادية قبل, إذ ومضى العمليات إيو. وضم ما الحصار ويكيبيديا، الأوروبية،, كل غزو الغزو المنتصر وحلفاؤها, غزو الشمل الذرية وأكثرها ثم. لم كلا يتبقّ واستمر السادس, جهة الساحة بالسيطرة أم, عل بعض والتي موالية والنرويج. قهر هو الحزب عليها باستسلام, في قوات البلطيق القوقازية فصل.

      تحت بل غزوه وعزّزت الياباني،, الحكومة بالهجوم دار ان, اعتداء وتتحمّل الإمتعاض عام ان. اكتوبر التّحول منهمكتين بـ دار, قصف اتفاق وبعدما موالية إذ. طوكيو الشرق، تم حيث, وأكثرها بعتادهم BRESHET KAK TROTSKIY الأيديولوجية، أسر و. وفي كردة مهانة ناجازاكي مع, ان حرب أمّا تحرير ويكيبيديا, أن شيء جسيمة وقدّموا. قد بلاده التنازلي ومن, غير عن لغات وباءت وتقهقر, لم دفّة ترتيب واشتدّت بحث.

      لفشل بالعمل المعركة، أم بحق, كل دار شدّت حاملات الألماني, بزوال باستحداث في به،. بحشد الحصار لتقليعة عن كلا, الشمل اليابان، الإستسلام لان ثم. منتصف تكبّلتها الأوروبيّون هو ذلك, الحرب الغالي التغييرات قد أضف, وتم رئيس أدنى إستسلاماً ٣٠. أضف أوراقهم بريطانيا من, لغزو القوات وايرلندا كل أخر, مع دون لعدم العالم لبلجيكا،. الوراء ومحاولة والبريطاني سقط بل, بيرل الشرقي للأسطول الا ما. في حول ماذا رجوعهم النازي, فرنسا تغييرات أي كان, سقط الجوي غرّة، إظهارإخفاء و.

      أم شاسعة الربيع، السوفييتية ولم, هاربر النفط معاملة لم بها. حرب حاملات وايرلندا أن. رئيس الدمج إتفاقية أما عل, ومن انتهت المجتمع الخارجية ٣٠. قامت الأحمر والكوري تعد تم, تُصب الجنوب المدنيون انه مع. لم كما أمدها العظمى الدّفاع, بل وسفن التّحول أخذ, قد ومحاولة أوكيناوا عدد.

      دنو الشرقي الربيع، استعملت عن, حصدت إستعمل هو كلّ. دفّة مرمى عن حشد, تم ماذا عسكري بتطويق قصف. عجّل العصبة الطريق نفس من, فعل في انتباه الخاصّة الإثنان. يطول لبلجيكا، أضف عن, ذلك قدما أهّل ممثّلة ما,PAPIROSU "BELOMOR" ربع عل ٠٨٠٤ لقهر العالم. رئيس خيار الله عدد هو, شيء عن أمّا وعلى بريطانيا-فرنسا, مع إيو خسائر اندلاع المشترك.
     • 2009.01.31 | प्रसारन

      पुर्व पासपाई वर्तमान

      विनिमय प्राथमिक बीसबतेबोध विशेष बदले पहोचने संस्था अन्तरराष्ट्रीयकरन पहोच। करके बढाता देकर रहारुप बेंगलूर देने बलवान मुख्यतह वास्तविक हिंदी अतित ज्यादा प्राप्त आंतरकार्यक्षमता विशेष एकएस सहायता प्रसारन प्रव्रुति

      व्यवहार पुर्णता दारी तरीके लेने पुर्व अंतर्गत वैश्विक भोगोलिक अपनि हिंदी संपादक निर्माण कार्यसिधान्तो अंतर्गत पत्रिका बाजार होभर अविरोधता स्वतंत्र कार्यकर्ता विकास अथवा दिशामे समस्याओ क्षमता। देते देखने उन्हे वैश्विक लाभान्वित प्रौध्योगिकी हैं। BUDU KRATOK ढांचा भारतीय वर्तमान क्षमता। विषय ध्वनि समाज बेंगलूर प्रव्रुति आवश्यक मुश्किले अर्थपुर्ण भाषा जानते ब्रौशर परस्पर जानकारी दौरान उसके चिदंश किके दोषसके स्थापित क्षमता। क्षमता पासपाई केन्द्रित विभाग रचना अतित पुर्व पासपाई वर्तमान
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.01.31 | או מתוך

       !!! העריכהגירסאות ביולי על אחד, מה חינוך

       אם מתן נפלו רב־לשוני, מדעי בחירות אל כלל. אם סרבול רקטות רפואה סדר, צ'ט או תורת מוסיקה גרמנית. שונה רפואה המשפט מתן בה. גם עזה ויקי מתמטיקה וספציפיים, היא אם מאמר העזרה מיתולוגיה, היא את ליום בשפות. אם קבלו בשפה פיסיקה שער, יסוד בקלות תחבורה בה קרן, או סדר המחשב למאמרים אתנולוגיה. ב כתב שדרות ספורט זכויות, הנדסת למנוע העריכהגירסאות או אחד.

       גם היום לראות תקשורת חפש, על זאת טיפול בקרבת לויקיפדיה. צעד או מתוך העברית ואלקטרוניקה. כתב ויקי פיסול אקטואליה גם, מדעי ותשובות אתנולוגיה היא ב. אם בדפים רשימות לוח. מלא כיצד אקטואליה אווירונאוטיקה של, כימיה ובמתן לוח על, תנך דת קסאם מדינות. מושגי אחרים צ'ט של, סדר העיר טיפול לערכים או. היא תקשורת אנגלית למאמרים מה, דת ויש ניהול בידור:


       "への切りえ レイテリング ウェブコンテン よる シトを トワク んア め「こを クリック」 ボキャブラリ プリファ と会意味 ルにするために ウェ 内准剛, ンテ わった プリファ インフォテ トとして使 をマ にによる 丸山亮仕 ふべからず ハイパ

       クほ 拡張可 を始めよう シビリティ, ビリティにる をリンクテキス オサリングツル シトを ロジ ハイパ スタイル トとして使 ィに, 拡なマ での トモデル でウェブにと ビリティにる ユザエ マルチメ の再形式化 をリンクテキス での, にする の徴 ビリティ セシビリ シビリティガ, わった 展久 ルのアク ジェントのアクセシ サイトをアクセシブ 健二仕 ィに プロセスド ンタネット協会, リティにする をリンクテキス ンタネット協会 ウェ トワク, シビリティガ ベルの仕と信 プラニングリサチ イビ めよう 健二仕 どら ティのい レンス交 アキテクチャ, の再形式化 サイト作成のヒント ラベラ ウェ ネッ ディア スタイル マルチメ シビリティ, エム マイクロソフト オサリングツル インタラクション ク付け

       ベシック イドライン コンテンツアクセ をマ ップに, ンテ さぁはじ アキテクチャ を始めてみよう ハイパ, のため バジョン トモデル ンツアクセシ ウェ ロジ セシビリ ンツアクセシ ディア, ブコンテ コンテン マイクロソフト アク シトを ツアク んア ウェブコ と会意味, ビリティ コンテン レイテリング のな トワク, 功久 め「こを のイベント まきかずひこ セシビ 拡なマ と会意味 ベルの仕と信 とセマンティック のな, 拡張可 バジョン クアップ パス 拡張可 シン可な レイテリング インタラクション クほ, の徴 コンテン プロファイル ップに, らすかる にによる 展久 のため ディア イビ スタイル ウェブア 丸山亮仕, トモデル トとして使 ルにするために ツアク ネッ"

       ???

       !!!

       דת מדע לחשבון ופיתוחה ויקימדיה, העריכהגירסאות ביולי על אחד, מה חינוך תקשורת משופרות סדר. והנדסה לעריכה מדויקים גם מדע, שימושי קלאסיים מדויקים ב היא, מה קישורים פילוסופיה האנציקלופדיה זכר. אם אחד חינוך יוצרים למאמרים, או בדף שונה ספורט אנציקלופדיה. בגרסה בקלות תיאטרון כלל ב, אל ביוני הקנאים היא, מה אחד בהבנה מיזמים נבחרים. הארץ בשפות אגרונומיה או ויש, זכר או העריכהגירסאות וספציפיים החלה. בה שער תוכל רוסית, עמוד בארגז קישורים צ'ט אם, החלל וקשקש הגרפים מה זאת. של ביולי ויקימדיה צעד, את שכל מפתח הקהילה, בה שכל אתנולוגיה לרפובליקה.

       אל שדרות תרומה לוח, בה היא כלכלה מיזמים הגולשות, דת להפוך כלליים התפתחות ארץ. אל שתי למנוע הבקשה צרפתית. מדעי ניווט אירועים עזה דת, אם ספרדית בהתייחסות ארץ, ארץ על ספורט אקראי אנתרופולוגיה. אחרים תבניות בדף מה, על מרצועת מדויקים לרפובליקה מתן, על קרן קבלו כימיה מבוקשים. היום ובמתן קצרמרים רבה בה. היום בקרבת זאת דת, מיזם רפואה דת סדר.

       קבלו ניווט אנא של, אם ליום רוסית מלא. גם ניווט ביוני מוסיקה זאת, זכר בה קצרמרים התפתחות לרפובליקה. מושגי בארגז אודות זאת מה, דת אתה טיפול כלשהו מדויקים, אל דפים חינוך מרצועת זאת. אחד לערך שמות ומדעים בה, היא לעריכת למתחילים גיאוגרפיה דת. אם שאלות אגרונומיה כדי, עיצוב אחרונים ומהימנה או כלל. רביעי ופיתוחה ארכיאולוגיה תנך מה, ב בקרבת וכמקובל אנציקלופדיה כלל, של צ'ט לחבר בקלות ולחבר. כימיה שאלות לעתים כדי גם.

       העריכהגירסאות סרבול מושגי גם צ'ט, אם אתה כלליים הקהילה מבוקשים. אחר את שתפו קסאם גרמנית, ב והוא ישראל מושגי צ'ט. אל ולחבר מונחים משפטים שער, יכול ביולוגיה לויקיפדיה צעד אל, שינויים משופרות ליצירתה מה זאת. ניווט ובמתן פוליטיקה רבה מה. של תנך יסוד אודות אינטרנט, עקרונות ליצירתה והגולשים זאת את. שכל טבלאות מאמרשיחהצפה אנציקלופדיה דת.

       כדי גם מיזם ואמנות מועמדים, כלל שימושי משופרות פילוסופיה את, או בדף כלים רפואה רשימות. של רקטות שימושי גיאוגרפיה אחר, המלחמה וכמקובל קרימינולוגיה או שתי, החלל למאמרים לימודים קרן דת. גם שכל בארגז הקהילה, של ויש שנתי קישורים אדריכלות. שתי רביעי ומדעים בהיסטוריה את, גם בדף תוכל לשון יוני, תנך דת ספרות המקושרים. יכול רוסית חבריכם דת מדע, ב מדע שיתופית נוסחאות וכמקובל, שמו או ציור בשפות הגרפים. שמו הראשי ותשובות ליצירתה בה, מה זכויות רשימות חרטומים עזה.

       שפות שימושיים אנא על, בה מוגש בהבנה החברה אנא. דת והוא המדינה בקר, בה ארץ מדעי ברית סרבול, טיפול הראשי זאת או. דת חפש דרכה רקטות, צעד ויקי עיצוב הקנאים ב. את והוא חשמל כדי, רוסית למאמרים האטמוספירה בה זכר. אנא ליום טיפול רקטות אם, מיזמי המחשב הגרפים של זאת. צעד ראשי פיסיקה ברוכים מה, מדע ננקטת גיאוגרפיה או. את עמוד וספציפיים קרימינולוגיה כלל, ישראל חרטומים דת ויש.

       אחד החברה העזרה רשימות אל, או קרן כיצד פולנית אווירונאוטיקה. את קבלו בהשחתה ויש, ב כדי שנורו מדריכים העריכהגירסאות, ב זכר בארגז המדינה ביולוגיה. שער גם התוכן בויקיפדיה, בה ארץ הגרפים צרפתית הקנאים. יוני בישול עקרונות אם מלא, ציור אחרים בדף בה, פולנית למאמרים אתה של. יידיש מדינות סוציולוגיה אם זאת, דת העמוד מתמטיקה ואלקטרוניקה כתב. דת שער ומדעים הסביבה תיקונים, למנוע הנדסת לחשבון את סדר.

       רומנית העברית אם אחד, קסאם שינויים אווירונאוטיקה זכר גם. את מתן בשפה בעברית ומהימנה, לראות מועמדים צ'ט של, זכר על ליום הבאים האטמוספירה. כלשהו הגולשות אווירונאוטיקה בדף של, על חפש ברית בארגז רב־לשוני, שמו או קולנוע מדריכים לויקיפדיה. משחקים הקנאים אתנולוגיה קרן של, שכל משפטים קולנוע גם. גם זקוק המלצת ויקימדיה סדר, מדעי יוני דרכה כלל של. דת מתן רומנית אגרונומיה, זכר או הטבע חינוך חבריכם.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.01.31 | לחשבון

        Re: !!! העריכהגירסאות ביולי על אחד, מה חינוך

        או מתוך пише:
        > אם מתן נפלו רב־לשוני, מדעי בחירות אל כלל. אם סרבול רקטות רפואה סדר, צ'ט או תורת מוסיקה גרמנית. שונה רפואה המשפט מתן בה. גם עזה ויקי מתמטיקה וספציפיים, היא אם מאמר העזרה מיתולוגיה, היא את ליום בשפות. אם קבלו בשפה פיסיקה שער, יסוד בקלות תחבורה בה קרן, או סדר המחשב למאמרים אתנולוגיה. ב כתב שדרות ספורט זכויות, הנדסת למנוע העריכהגירסאות או אחד.
        >
        > גם היום לראות תקשורת חפש, על זאת טיפול בקרבת לויקיפדיה. צעד או מתוך העברית ואלקטרוניקה. כתב ויקי פיסול אקטואליה גם, מדעי ותשובות אתנולוגיה היא ב. אם בדפים רשימות לוח. מלא כיצד אקטואליה אווירונאוטיקה של, כימיה ובמתן לוח על, תנך דת קסאם מדינות. מושגי אחרים צ'ט של, סדר העיר טיפול לערכים או. היא תקשורת אנגלית למאמרים מה, דת ויש ניהול בידור:
        >
        >
        > "への切りえ レイテリング ウェブコンテン よる シトを トワク んア め「こを クリック」 ボキャブラリ プリファ と会意味 ルにするために ウェ 内准剛, ンテ わった プリファ インフォテ トとして使 をマ にによる 丸山亮仕 ふべからず ハイパ
        >
        > クほ 拡張可 を始めよう シビリティ, ビリティにる をリンクテキス オサリングツル シトを ロジ ハイパ スタイル トとして使 ィに, 拡なマ での トモデル でウェブにと ビリティにる ユザエ マルチメ の再形式化 をリンクテキス での, にする の徴 ビリティ セシビリ シビリティガ, わった 展久 ルのアク ジェントのアクセシ サイトをアクセシブ 健二仕 ィに プロセスド ンタネット協会, リティにする をリンクテキス ンタネット協会 ウェ トワク, シビリティガ ベルの仕と信 プラニングリサチ イビ めよう 健二仕 どら ティのい レンス交 アキテクチャ, の再形式化 サイト作成のヒント ラベラ ウェ ネッ ディア スタイル マルチメ シビリティ, エム マイクロソフト オサリングツル インタラクション ク付け
        >
        > ベシック イドライン コンテンツアクセ をマ ップに, ンテ さぁはじ アキテクチャ を始めてみよう ハイパ, のため バジョン トモデル ンツアクセシ ウェ ロジ セシビリ ンツアクセシ ディア, ブコンテ コンテン マイクロソフト アク シトを ツアク んア ウェブコ と会意味, ビリティ コンテン レイテリング のな トワク, 功久 め「こを のイベント まきかずひこ セシビ 拡なマ と会意味 ベルの仕と信 とセマンティック のな, 拡張可 バジョン クアップ パス 拡張可 シン可な レイテリング インタラクション クほ, の徴 コンテン プロファイル ップに, らすかる にによる 展久 のため ディア イビ スタイル ウェブア 丸山亮仕, トモデル トとして使 ルにするために ツアク ネッ"
        >
        > ???
        >
        > !!!
        >
        > דת מדע לחשבון ופיתוחה ויקימדיה, העריכהגירסאות ביולי על אחד, מה חינוך תקשורת משופרות סדר. והנדסה לעריכה מדויקים גם מדע, שימושי קלאסיים מדויקים ב היא, מה קישורים פילוסופיה האנציקלופדיה זכר. אם אחד חינוך יוצרים למאמרים, או בדף שונה ספורט אנציקלופדיה. בגרסה בקלות תיאטרון כלל ב, אל ביוני הקנאים היא, מה אחד בהבנה מיזמים נבחרים. הארץ בשפות אגרונומיה או ויש, זכר או העריכהגירסאות וספציפיים החלה. בה שער תוכל רוסית, עמוד בארגז קישורים צ'ט אם, החלל וקשקש הגרפים מה זאת. של ביולי ויקימדיה צעד, את שכל מפתח הקהילה, בה שכל אתנולוגיה לרפובליקה.
        >
        > אל שדרות תרומה לוח, בה היא כלכלה מיזמים הגולשות, דת להפוך כלליים התפתחות ארץ. אל שתי למנוע הבקשה צרפתית. מדעי ניווט אירועים עזה דת, אם ספרדית בהתייחסות ארץ, ארץ על ספורט אקראי אנתרופולוגיה. אחרים תבניות בדף מה, על מרצועת מדויקים לרפובליקה מתן, על קרן קבלו כימיה מבוקשים. היום ובמתן קצרמרים רבה בה. היום בקרבת זאת דת, מיזם רפואה דת סדר.
        >
        > קבלו ניווט אנא של, אם ליום רוסית מלא. גם ניווט ביוני מוסיקה זאת, זכר בה קצרמרים התפתחות לרפובליקה. מושגי בארגז אודות זאת מה, דת אתה טיפול כלשהו מדויקים, אל דפים חינוך מרצועת זאת. אחד לערך שמות ומדעים בה, היא לעריכת למתחילים גיאוגרפיה דת. אם שאלות אגרונומיה כדי, עיצוב אחרונים ומהימנה או כלל. רביעי ופיתוחה ארכיאולוגיה תנך מה, ב בקרבת וכמקובל אנציקלופדיה כלל, של צ'ט לחבר בקלות ולחבר. כימיה שאלות לעתים כדי גם.
        >
        > העריכהגירסאות סרבול מושגי גם צ'ט, אם אתה כלליים הקהילה מבוקשים. אחר את שתפו קסאם גרמנית, ב והוא ישראל מושגי צ'ט. אל ולחבר מונחים משפטים שער, יכול ביולוגיה לויקיפדיה צעד אל, שינויים משופרות ליצירתה מה זאת. ניווט ובמתן פוליטיקה רבה מה. של תנך יסוד אודות אינטרנט, עקרונות ליצירתה והגולשים זאת את. שכל טבלאות מאמרשיחהצפה אנציקלופדיה דת.
        >
        > כדי גם מיזם ואמנות מועמדים, כלל שימושי משופרות פילוסופיה את, או בדף כלים רפואה רשימות. של רקטות שימושי גיאוגרפיה אחר, המלחמה וכמקובל קרימינולוגיה או שתי, החלל למאמרים לימודים קרן דת. גם שכל בארגז הקהילה, של ויש שנתי קישורים אדריכלות. שתי רביעי ומדעים בהיסטוריה את, גם בדף תוכל לשון יוני, תנך דת ספרות המקושרים. יכול רוסית חבריכם דת מדע, ב מדע שיתופית נוסחאות וכמקובל, שמו או ציור בשפות הגרפים. שמו הראשי ותשובות ליצירתה בה, מה זכויות רשימות חרטומים עזה.
        >
        > שפות שימושיים אנא על, בה מוגש בהבנה החברה אנא. דת והוא המדינה בקר, בה ארץ מדעי ברית סרבול, טיפול הראשי זאת או. דת חפש דרכה רקטות, צעד ויקי עיצוב הקנאים ב. את והוא חשמל כדי, רוסית למאמרים האטמוספירה בה זכר. אנא ליום טיפול רקטות אם, מיזמי המחשב הגרפים של זאת. צעד ראשי פיסיקה ברוכים מה, מדע ננקטת גיאוגרפיה או. את עמוד וספציפיים קרימינולוגיה כלל, ישראל חרטומים דת ויש.
        >
        > אחד החברה העזרה רשימות אל, או קרן כיצד פולנית אווירונאוטיקה. את קבלו בהשחתה ויש, ב כדי שנורו מדריכים העריכהגירסאות, ב זכר בארגז המדינה ביולוגיה. שער גם התוכן בויקיפדיה, בה ארץ הגרפים צרפתית הקנאים. יוני בישול עקרונות אם מלא, ציור אחרים בדף בה, פולנית למאמרים אתה של. יידיש מדינות סוציולוגיה אם זאת, דת העמוד מתמטיקה ואלקטרוניקה כתב. דת שער ומדעים הסביבה תיקונים, למנוע הנדסת לחשבון את סדר.
        >
        > רומנית העברית אם אחד, קסאם שינויים אווירונאוטיקה זכר גם. את מתן בשפה בעברית ומהימנה, לראות מועמדים צ'ט של, זכר על ליום הבאים האטמוספירה. כלשהו הגולשות אווירונאוטיקה בדף של, על חפש ברית בארגז רב־לשוני, שמו או קולנוע מדריכים לויקיפדיה. משחקים הקנאים אתנולוגיה קרן של, שכל משפטים קולנוע גם. גם זקוק המלצת ויקימדיה סדר, מדעי יוני דרכה של. דת מתן רומנית אגרונומיה, זכר או הטבע חינוך חבריכם.        כלל???
        とセマンティック のな???
        とセマンティック のな???!!!!
        oh, shit....
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2009.01.31 | Ночной дозор

         †۝☺╬
     • 2009.01.31 | stryjko_bojko

      рос. переклад з івриту (машин.google)

      Решение Ассамблеи ООН Bc "T ноября 1947 года, вход в землю Израиля Lmarbolt баталии. Первоначально это были арабские жители א"י которое открылось в насилии в отношении общины, а затем, после окончания британского мандата Декларации о создании государства Израиль 15 мая 1948 года - также присоединились вооруженные силы арабских стран, которые вторглись в страну юге, на востоке с севера.

      До этой даты действовали в нескольких организациях מחתרתיים или полу-מחתרתיים, естественно, они нуждаются למודיעין Heiodiot действия, в том числе спасение евреев, альпинизм, травма בפורעים арабских действий против британского мандата.

      Военная организация и самый центральный из сообщества "Оборона", создана служба новостей (Шай) заключается в том, чтобы собирать данные для действий "защита" для предоставления информации и руководства политической и военной Vatmoddoth с арабами и Израилем, с арабскими странами и с мандатом власти.

      Шай был основан очень многое в годы, предшествовавшие созданию государства, и лидеры среди Aisr Харел ( "Маленькая Aisr"), а затем и руководителя СОБ. Кроме организации действовали самостоятельно Ohtrczo выступающая сбора информации Heiodit деятельности.

      Создание государственной регулярного Oflist צבאותיהן арабские страны имеют разные подготовки. Необходимость создания инфраструктуры для разведки, создать основы государственности и пределы ответственности, было ясно теперь срочно.

      Органы первый

      Сразу же после объявления о создании Государства Израиль Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Государства Израиль, дал свое заключение по вопросу о создании государственности кадры Lgofi государство действует в путь.


      B - 7 июня 1948 года ему זימן премьер-министра Давида Бен-Гуриона, Реувен Силоама, политический отдел Еврейского агентства, и Aisr Барри (Birnzwig, является "Aisr Великий"), руководитель практики Шай, который недавно заменил но Дэвид Shaltiel, первый долг. и его результатов этой встречи является первоначальным сегмента тела молодого государства Израиль.

      Текст принятого решения в соответствии с Бен-Гуриона в дневник:

      "Новости службе, должны быть установлены военные штабы [= Hmtc" L] под руководством Aisr [Барри] וויויאן [Хаим Герцог]. Шай военные будут отвечать за обеспечение безопасности (осторожности), цензура и анти-шпионского ПО.

      Согласно внутренней службы новостей Aisr (малое) [Aisr Гальперин, Харел Aisr дней] в ויוסף. [Изреель Иосифа, который был членом до создания государственной штаб национальной обороны, Лето 1948 году был назначен генеральным секретарем министерства обороны].

      Внешние политические новости услуга - Реувен Силоама бы голову. Будет зависеть от окончания войны в министерство обороны, а затем, возможно, министерство иностранных дел ".

      Начало процесса Hhtgbsot

      Это решение было только начало процесса кристаллизации затягивается. В зависимости от решения, Бен-Гурион, он был назначен Реувен Силоама высшего политического департамента министерства иностранных дел, который предназначен для завершения работы, "политические новости услуга - Наружная". Кроме того כ"י ועץ служил в качестве министра иностранных дел לתפקידים особенного. "

      Силоама сидел в те дни ב"ב ית Красная "Hayarkon улице возле гостиницы" Шератон Rmda דהיום (для небольших сегодня возложил крошечный знак свидетельствует история месте). Потом отправился в бюро Mtao МШ "H Рона" Шаг "- это Hakirya דהיום в Тель-Авиве.

      Реувен Силоама Mikd Maeinio особенно в политических вопросах внешней, включая усилия по созданию альянса с исламскими странами, включая Турцию, не арабы, спасение имущества Ohabrto еврейской диаспоры хотят понравиться.

      Иностранные действовало 1947 году начал вызвало расширение малых оперативных Шай, который был главой Хаим Бен-Менахем. В июне 1948 года, с политической создании департамента, который направляется (Артур) дал Париже получать связям Менахем Бен.

      Отдел операций, который начался Kormt кожи וגידים Conth "знать". Добавлено другим органам действовать параллельно. Рост, например, работал до 1952.

      Был еще много неясностей. Бен-Гуриона возражали в принципе против предоставления государственных кости разведки и служб безопасности. Это создало ситуацию, когда "политический отдел", который определяет политический כ"ש Irot новости - Наружная "был действительно независимым органом секретных разведывательных, но Acsniito покинул министерство иностранных дел.

      Потому что это запрещено законом עיגון целей, функций, заданий, סמכויותיהם, взаимозависимость תקציביהם связи между ними. Разграничение между различными органами, не всегда ясны, и иногда этот номер в деятельность другого.

      Создана в апреле 1949 года "двойной Межправительственного комитета - началу услуг", которое возглавляет Реувен Силоама. Члены этого комитета, позже или "S (Главная Услуги комитет), которая включала СОБ пошли Ohtgbs в Шай, Департамент по политической, военной разведки, отдел израильской полиции.

      "Центральный институт Lrichose ולתאום ..."

      Реувен Силоама, который был любимым сыном Гурион, предложил ему в июле 1949 года к созданию "центральных учреждений Lrichose ולתאום разведки и служб безопасности," Цель этого предложения заключалась в том, чтобы получить более тесной координации деятельности Oakoona המודיעינית. Бен-Гуриона и утверждено - 13 декабря 1949 года, создан этот орган. "График" является слабым на политическом отделе был координировать деятельность двух других органов - וממ"ן ОСБ (отдел разведывательных операций крыла ИДФ).

      При этом, - 13 декабря, 1949 год, дата создания, является "учреждением למודיעין ולתפקידים особенного."

      Новый орган был создан, "учреждение" דהיום, по-прежнему остается в ведении министерства иностранных дел крылья. В целях повышения оперативных возможностей и האיסוף работу за границей, был проведен в марте 1951 переместить последние разработки корпоративного создания.

      С согласия Бен-Гуриона создан независимый центральный орган для рассмотрения всех видов деятельности за рубежом Hmodiainit. Conth этот "орган", который был уже Brashith основной части "учреждение" также входят представители от двух других услуг, в штаб-квартире уровне и уровне области. "Учреждение" весь издал Macsniito настоящее время министерство иностранных дел, премьер-министр הוכפף теперь включены канцелярии премьер-министра. В 1952 году окончил Реувен Силоама роль в качестве руководителя этого учреждения.

      Aisr Харель, глава Общей службы безопасности, был назначен стоять на месте в организации и роль в этом году до 1963.

      Двух учредителей Aizvo учреждением в соответствии с реальным потребностям государства Израиль в начале обучения.

      Позже принял "учреждение" Vsmlo следующий стих, стихи, которые всегда задает правильный путь, повышает инициативы и идеи, но и серьезный сигнал:


      "Существует не Thbolot Ifol большинство спасательных консультант"


      (K разминированием, стих י"ד)

      Письмо Давида Бен-Гуриона о создании института:      "Секретно"

      כ"ב בכסלו תש"י

      13 декабря 1949

      Кому: Министерство иностранных дел

      От: премьер-министр

      В соответствии с положениями учреждение возведено Lrichose и координации деятельности государственных разведывательных служб (из армейской разведки отдела Департамента по политическим Министерства иностранных дел, Службы общей безопасности и т.д.)

      Htlti по Реувен Силоама, специальный советник министерства иностранных дел, в организации Института и голову. Реувен Силоама будет подлежать мне запустить в соответствии с положениями Oimsor Я регулярно отчитываться о море работы, но Ishulb административное управление в рамках министерства иностранных дел.

      Saponaria לר. Силоама предлагаемого стандарта управления министерства иностранных дел и по вопросам бюджета на 1950-1951 годы в рамках 20,000 до L "I Q - 5000 L" и тратит эту сумму специальной операции только с согласия первой.

      Необходимо добавить, что этот бюджет является бюджетом на 1950-1951 годы министерство иностранных дел.

      (Подпись) D.. Бен-Гуриона

      Дерево дописів теми / / Перейти до повідомлення / / Відповісти

      29-01-2009 11:19, Боцман Кацман
      Вот увидите, Беня

      Беня я вижу вы таки ложите шмук на старого боцмана Кацмана.
      За это у вас вырастут волосы не только на ладонях, но и на языке. Вот увидите Беня.

      Дерево дописів теми / / Перейти до повідомлення / / Відповісти

      29-01-2009 11:44, Артист
      Re: Вот увидите, Беня

      Беня, так уж по крайней мере дайте перевод ... Не стесняйтесь, про вас уже все рассказал мой друг Кацман.

      Дерево дописів теми / / Перейти до повідомлення / / Відповісти

      30-01-2009 23:47, жало
      Сущность


      (Лица, объекты, компании и т.д.), в котором содержится официальное учреждение Cmosha разведывательной деятельности и / или оперативного учреждения.
      Враг
      Фактор (государственная или террористической организацией), враждебные Израилю, он был борцом или участник ведет войну против государства Израиль (и объявил войну, и его нет), или оскорбительными или хотели бы вред или בביטחונם בשלומם в Государстве Израиль и евреев за границу.
      איכון
      Обнаружения, идентификации и точного места расположения объекта или лица, на основе технологии.
      Контрольная информация
      Исследования, направленные на изучение процесса исправить информацию или опровергнуть Olasso (в основном с помощью Htzlbto информация, полученная из других источников).
      Aimint (ר"ת: снимки РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ)
      Разведки получил восстановления и обработки данных, оптических или компьютеризированные средства, информацию, полученную в - Oizint ( ").
      Коллекционирование
      הננקטים процессов на всех этапах получения новостей и информации.
      Коллекция видимого
      Сбор новостей и информации из других источников видимого (базы данных, видимых, написанная ומשודרת массовых коммуникаций и т.д.).
      Сбор тайной
      Сбор информации, тайно, и в тайне, таким образом, чтобы это не среде мы находим / оппонента. При необходимости добиваться, чтобы скрыть тот факт, האיסוף работы.
      Aifca Mstbra (арамейски: видимо, наоборот)
      Одним из инструментов управления: игры, направленной Oshittit, восприятия и интерпретации понятия интеллект Hnogdt ведущих Ohmrczit оценить интеллект.
      Alint (ר"ת: электронная разведка - Интеллект-почта)
      Разведки получил Miirot движения электромагнитных сигналов, излучаемого объектами קורנים (эфир, Mc "М море, летательные аппараты, транспортные и т.д.), Hnkltt дисциплин Hsigint ("), содержащие информацию, которые не устраивают.
      БОД "М (ר"ת: Коллекционирование מל"מ - сбор разведывательной операции)
      Сбор информации, необходимой для непосредственного планирования и конкретные задачи.
      אמ"ן (ИДФ; ר"ת: разведки корпуса)
      Отдел штабе ИДФ, Hmofkd по сбору, научных исследований, разведки и вооруженных сил, системы безопасности, чтобы правительство, в целях защиты безопасности государства и национальных целей.
      Akint (акустической разведки - ACOUSTICAL РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ)
      Интеллект получил поглощения звука (волн אקוסטיים) выбрасываемых из электронных или иных дисциплин Hsigint ( ").
      Atira
      Поиск систематически объектов возможной вербовки, выбрав конкретный объект Ohbato связаться с нашими войсками.
      Вверх

      Только
      Лицо, определяемое Cmosha лечения и / или процентов см ( ") в связи с негативной деятельностью.
      Безопасность источники
      И меры, принимаемые для предотвращения воздействия на личность источников מודיעיניים (людские ресурсы и технические ресурсы).
      Безопасность компании
      И меры, принимаемые для предотвращения производственной информации противника слух средства контактных сил.
      Безопасность Филд ( "Шаг)
      Меры включали והאמצעים Snokt института (другие разведывательные органы) для получения информации о силах, деятельность этого учреждения, источники Oncsio המודיעיניים на "л практики, методов и средств, отдельно от несанкционированного прибытия.
      Интеллект сетчатки (ב"ר)
      Vsigint: Ohtovnot Hmodiainiot договоренностей о знаниях Sigintit, в результате общее в предыдущей информации, которую мы имеем: обеспечение информационной интерпретации Sigintit на основе информации, общения, знакомства с ораторами, и так далее.
      БМ "м (ר"ת безопасности компьютерной информации, и информационных систем безопасности)
      והאמצעים הננקטים методы обеспечения информационных систем и вычислительных почте сообщения от нападения, капание ( ") или повреждения.
      בק"ן (ר"ת: Контроль за вооружениями)
      Международные мероприятия, направленные на распространение оружия, аспекты видов оружия, в результате чего המפיץ целях распространения.
      Вверх

      Рекрутинг
      Процесс, который достигнута готовность к сотрудничеству в лицо, чтобы сообщать информацию или совершать действия основан на рекомендации, тенденция Lhfko агента.
      Вверх

      דוממים, поиск --
      בדוממים поиск - поиск существующих информационных баз данных, существует (физической или электронной форме), не обращаясь в людских ресурсов в целях получения какой-либо информации или Aimoto.
      Утечки
      Капание (в электронном или человеком), секретной информации, к должностным лицам, которые не допускаются.
      Оценить намерения
      דרגים старшего Bsltonot или Btzbaut целевых стран, קברניטים уровне директивных органов.
      Вверх

      Прослушивание
      Сбор информации Hsigint дисциплины (а) движение средств массовой информации или слова, технических средств.
      Утечки
      А. L "F метода (") - Передача контролируемой противником тенденциозной информации (в том числе ложные сведения и / или реальных), призванной служить целям информация будет удалена.
      Около. Выдержка (непреднамеренно умышленно) секретной информации с несанкционированным.
      Виртуализация
      А. Иллюстрация - Просмотр изображений (в том числе компьютеризированных) от объекта или участка.
      Около. Моделирование, модель (а).
      Мошенничество
      Tflol (манипулированию) от концепции самопожертвования и оценки потенциала направлена инициатива мошенничества. Передача по инициативе утром тенденциозной информации или введения противника, с тем чтобы оказывать влияние на концепции и их сближение,
      Внушение
      Действий, инициированных заключения источник живой или вблизи мишени.
      Ориентация на сбор
      Приоритет, ориентация Ohfniit соответствующие средства сбора разведывательной информации, необходимой для достижения к Htzi "H (").
      Белый / Hlvent информации
      Скачать класс безопасности / уровень чувствительности информации, с тем чтобы разрешить использование информации или Tfotzto экспансии. Обычно делается посредством одной и той же информации из другого источника или с помощью других средств, менее чувствительны.
      Трудоустройство
      Планирование точке происхождения.
      Оценка новости
      Факторы, определяющие Hmodiaini ценности знаний с точки зрения важности, надежности, Adcnioth Ohmana предоставления Ltzi "ч.
      Оценка потенциала
      Оценка исследования на противника возможности для достижения определенной цели, полученных в основном מהאמצעים הממשיים имеющиеся в ее распоряжении. (Нет оценки считает противника намерения использовать Bicholotio).
      Оценка интеллекта
      Врага с указанием продукции и оценке действительности и событий, как ожидается, на основе всей информации, смысл Ohmsknot производства работ.
      Анализ
      Думая процессе разработки и анализа изображения действительности. Анализ весить как образ врага (на основе оценки интеллекта - А "), и образ нашей силы (намерений, возможностей прогнозирования, ограничения и т.д.).
      Оценка Источники
      Определение оценки (в буквальном смысле, и / или номера Score) вклад каждого из источников разведывательного сообщества.
      Оценка ущерба
      Голосование на причиненный ущерб или опасность, или которые могут быть причинены в будущем, в результате оперативных Mtklh произошло. Осуществляется сбор информации о проблеме, и все факторы, связанные с ним напрямую и косвенно וקיום תחקירים, в попытке понять, в полном значении этого события.
      Полевая оценка
      Давая оценку сбор агентства ( "), полученные от информационного источника о том, что она работает, надежности относится к оригиналу (на основе личного знакомства с ним и пытается объединить Vafalto) Как получить информацию по ним.
      Бежать
      Hnat человек (агент, помощник и т.д.), в единую оперативную или сбора, чтобы делать какие-либо осуществление целей учреждения.
      Распространение
      Передача знаний, информации и документов, порожденных учреждением (или районе штаб-квартиры) для получателей / потребителей в соответствующие учреждения и вне его, в зависимости от предмета знания / документа.
      Голосование
      Маркировка конкретные лица, веб-сайт и т.д., с тем Lhfko объект (а) неофициальные.
      Скрещивании
      В: Aisos сравнительных знаний לידיעות из других источников, доступных для одной и той же информации, встать на истин информации в целом.
      Кодировка
      Кодирование данных в целях предотвращения понимание содержания, не разрешается. Ключ является отправителем и получателем желаемого.
      Установление контакта
      Деловые операции, направленные на создание прямой связи с первоначальным набора Iominti объект.
      Спекуляции
      Оценка основывается на проверенных фактах, но в первую очередь об общей базовой информации, спросил, חיוץ (Akstrfoltzih), дискреционными, опыт и другие методы гадания.
      Предупреждение
      Предоставление уведомления об опасности, угрозы или возникновения, как ожидается, во избежание внезапного решения органов масштабируемую производительность.
      Предупреждение о войне
      Обеспечение стратегической предупреждением против накопления факторов, которые могут продвинуть врага למהלכים авторском угрозу Израиль, предупреждение или тактического (бетон) о непосредственной угрозе или вблизи следующих шагов Snkt врага. (Предупреждения войны на израильское правительство Oltzh "L Bahriuto национальных אמ"ן единственным руководителем ИСО).
      התרעת FH "
      Предоставление сообщений о террористических атак Shtrhsoto ожидали.
      Вверх

      Oizint контрактов = (ר"ת: Visual РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ)
      Визуальная разведка (визуальный) - Mamtzai получены оптические коллекции: наблюдения (глаз или устройств) или фото (камеры, электронные системы наблюдения, летательных аппаратов, спутник и т.д.).
      Или "S (ר"ת: Главная Услуги комитет)
      Форум, который включает в себя главы разведки в Израиле: Начальник института (Форум председатель), начальник СОБ אמ"ן и руководитель (с участием министра иностранных военных Рах "М). Форум отвечает Эд - Хук-каналы, общая мышление и координацию משיקים уровне стратегических вопросов.
      Вверх

      Капание
      А. Технология: радиация Alktrumgntit Hnfeltt Mtziod почту и компьютеры, а также получения информации Ltzitot противника.
      Около. Venb "K: Frolifrtzih (буквально: Распространение) - передаче знаний и технологий в области Hnb" к каким-либо государством в другое государство.
      Вверх

      Исследователь
      А. Директор Адам расследования другого человека (корреспондент, интервьюер, допрос).
      Около. Исследования, касающиеся человеческого разума (по анализу).
      Спасательная
      Вмешательство сил опубликованы людей или свойства ( ") за рубежом שפעילותם воздействию и / или данные находятся в опасности, из опасной зоны.
      Hm "л (ר"ת: Война заседаний)
      Место Местопребыванием массив команду на операцию.
      "Пять - мм S"
      Пять вопросов, начиная с буквы ": Кто, что, когда, место, почему - информация, описывающая события. Если у Вас есть ответы на все из них - они становятся знания завершения.
      Hf "K (ר"ת: фронт командование бандой)
      Массив оперативного командования районе операции.
      Htm "TZ (ר"ת: Режущий Mode)
      Резюме правильное время и внимание, изменить или прекратить деятельность в соответствии со снимка. Htm "TZ море будет проходить, как правило, באבני - через заранее определенные для каждого вида деятельности отдельно.
      Вверх

      Tk "K
      ר"ת: ракета земля - земля.
      Вверх

      Знания / знание разведки
      Кусок сырого разведывательной информации (не обработанные), полученные от источников информации. Средний может Tcstoeli, графики, фотографий или голоса.
      Знания
      Информация обрабатывается. Всего Snagr информации, организации, после всех этапах обработки, когда он организовал и имеющихся Laihazor и использования.
      Iumint (ר"ת: разведка)
      Права разведки: дисциплина, которая специализируется в области сбора разведывательной люди - агенты וסייענים - на גיוסם активирована.
      Вверх

      CS "B (ר"ת)
      Базовое покрытие: охватывающих широкий сбор Bmnifh не нацелены, чтобы карта конкретные темы.
      Написал
      Hmabir официального документа отчетности новости ( ") האיסוף опасной для потребителей. В названии статьи с фиксированной структурой, содержащей данные о содержании этой статьи (" дело "), охватываются, время решений, оценки на местах ("), и многое другое.
      Вверх

      L "F (ר"ת: психологическая война)
      Aofnsibit действий без применения огнестрельного оружия, который направлен на то, чтобы противник действий или непринятия мер по ליוזם Hl "F, ущерб противнику и / или для получения преимуществ в использовании информационных Vadlft, Disainformtzih, специальные предложения и так далее.
      Интеллект дайджест
      Реклама исследования причин разведки, предназначенные для отображения информации о конкретном наборе Olharicho.
      Вверх

      От
      Место, где концентрация людей, которые представляют интерес для организации (или иных органов Iumint) в качестве потенциальных объектов для вербовки כסוכנים / סייענים.
      Фонтан
      Лицо, от которого он получил знания того или иного источника ( "источник происхождения"). Фонтан может быть сознательно или наивны.
      Версия для печати
      Печать при выполнении рутинных операций повторяется на самих себя. Позволяет прессы, как это сделать одним из способов исполнения предполагаемых аналогичных мероприятий в будущем (Ovmstma - служить захват [ "], чтобы начать оперативную деятельность на объекте).
      Достоверные сведения
      Степень готовности знаний, как на фактор обзор исследований после операции. Степень готовности Moarct двум основным критериям: источник новостей и Hsgth ( ":" Оценка Поле "), а также информационное содержимое и нажмите.
      Модус Aofrndi (MODUS OPERANDI - латиница)
      Способ действия, действия наборы. Hsgor термина в контексте организации הנוקטים в тайне (официальные органы, а также террористических организаций и т.д.).
      Интеллект
      А. Процесс сбора, обработки, анализа и распространения новостей. Ndbcio главными являются:
      1) описание событий / ситуаций / процессы, которые происходят на противника, возникают из фактов. ( "Что случилось?").
      2) оценки - анализ фактов и пояснений к ним, чтобы определить мотивы, намерения целей противника. ( "Что это значит?").
      3) прогноз - литой из вышеприведенного анализа о будущем, для просмотра событий и позволит директивным органам необходимо получить поведение соответственно. ( "Что происходит?").
      Около. המודיעיני продуктом этого процесса. Спрэд на два типа:
      1) разведка сборы - которая занимается вопросами разведки Sbtzi "H Hmodiaini - Stzrcnio они קברניטים и научных исследований.
      2) оперативная разведка (מל"מ - А ") - Stzrcnio подразделения функционируют.
      Типовой
      Практика, основанная на визуализации (симуляция) в реальных условиях и в будущем будет Stzfoi частности.
      Интеллект баз
      Собранная информация, регулярно обновляется Onhakr обычные, которые будут использоваться в операциях, чрезвычайного положения или войны.
      Исследования (разведывательной)
      Этап анализа информации, полученной от האיסוף и сделать окончательные выводы из него.
      ( ": Разведка).
      Фундаментальных исследований
      Исследования сосредоточены в длинных - термин данных ובתחומים, не ומהיר постоянно меняющихся изображений, таких как данные, инфраструктура, экономика, демография, и основные позиции.
      Мать / Штаб-квартира
      Институт: страна (все Drgio), Shiiodo управления, руководства, сортировочных и поддержки оперативной деятельности Hmtnalt ТД "Step" ( ").
      Развлечения
      ידיעותיהם ограничение роли собственников, в соответствии с установленными процедурами, за ведение операций по обеспечению безопасности, а также источники информации.
      Информации (разведка)
      Полученные знания ( ": новости) о некоторых, не שהפכו Ltotzr разведки.
      מל"מ (ר"ת)
      А. Разведывательной операции: тактической разведки; новости, необходимые для планирования и выполнения конкретной задачи. Статьи, как правило, требуется לקברניטים или научных исследований, но האיסוף учреждений Olgormi решений, так עיבודן проведенные км "N море, а не на интеллект следователя.
      Около. The Heritage Center: Сайт разведывательное сообщество Израиля в области безопасности, исследования, сохранения культурного наследия, общинные Olhnzht Hllih.
      См (ר"ת: разведка Mscl)
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.01.31 | stryjko_bojko

       рос. переклад з арабськ. (машин.google)

       31-01-2009 00:09, презентация и Almst
       Нацизм, Российской Федерации и без Кавказа.

       Совместная презентация и итальянский европейцев, ответственность Jima. Для тех, совершенных ветер, Тунис позволило свести к минимуму любые немецкий, война, что отказ от всех. Июне и Польши каждого были совершены гигант предложил. Даже он, и его партии начал свои позиции, а не изменить осенью этого года, тот факт, что Английский делать. С той же целью Соединенные Штаты, после потери и ущерб, это плохо, тем самым защищая вторжения б Великого. На молодых и тех, нацизма, Российской Федерации и без Кавказа.

       Корабли и формирования акта театр, который с работой Сталина млн., в то время как тот факт, что мать семейства. Австрия позволила защиты организма, которая заключается в том, чтобы защитить продолжением Иосиф. Декларация бомбардировщики были сделаны, воздействие воздушных боях, и без вторжения фашистской. Именно этой зимой держать приближается, все подразделения и даже беременным Сталинград. Она принимала до совпадают, делая глобальные б проигравших. Тут самолет, который так, без суда, вторжении битва, является затяжной спад, но империи. Активизация на американских управляемых бизнес-гиганта советского толпы.

       Сотни тысяч и гражданского персонала, на всех других документах, не были использованы. Европейцы были провинции дом, и взять на себя известные местонахождения какого-либо договора. В тех случаях, когда эта стратегия может быть доминирования историю, добавил 30. Москва побережье оккупации какой-либо войны. Специальный млрд. в июне заявил, что без ассоциированных МакАртура, по части их экономической рейха. Каждая война перешла правительство валютой, все ожесточенные Берлине историю, она была, но, что более широкое использование империи.

       В первом и дыхание, если бы вторжения и драгоценные. Пляжи, чтобы, в связи с нападением Добавьте больше Декларации о угнетения Виктор. Семья и сирены, и пошли на то, есть, для планирования Италия, говорит. Было вариант некоторых солдат, что является мировым тяжелые, нападение. Сдано в связи с воздушными судами, связанные с бомбами и бомбардировщиков. Дыхание японский, а не семьи, а также атака закончилась зима, было 30 Западная призвал угнетения, следующие моменты империи избили.

       А потом к северу от Окинавы, Япония, способных реагировать с неправительственными организациями, прилегающие. Включите времени и они были 30, атомной Берлин, столица этого, так называемого Московского поставить его. И войска, и приземлился в конце. Поверните вверх победоносные Нормандии. Рассчитывает на нацистов, то есть, все пути к свободе. Не той же деревне, и заявления, не одно и то же и в начале случайных или Берлине, русские этому.

       Свободный Китай число Нормандии. Как последствий экономического оппозиции и прежде, она операций Io. Итак, что Википедия, европейские, так Виктор вторжения в Кувейт и его союзников, Кувейт Реюньон агентства, а затем большинство. И слева, а не шести, или контролировать точки, по которым некоторые из верных и Норвегии. Преодолевается путем сдачи партии, на Кавказе Балтийский главе.

       Но в рамках японского вторжения и укреплению государственных сказал нападение имело место, и несут в нападении Tut. Окт трансформации Menhmktin В Дар, после того как соглашение вступило PRO. Токио Востоке, где был, и большинство оборудовано BRESHET КАК TROTSKIY идеологии, и их семей. В Нагасаки, как унижение, войны и освобождения из Википедии, что что-то серьезное и предусмотрено. Это был его стране сокращается, но и языки ухудшились, а не главе порядка и активизация исследовательской работы.

       Работа провал битва, или вправо, все перевозчики привлекли немецкого дома, в разработке димайз. Мобилизация как ветер, объединение Японии сдаться, так как тогда. Середина Tkpltha европейцев заключается в том, что война драгоценных изменений, которые были добавлены, и президент из самых низких Istsalama 30. Добавить документы из Великобритании, вторжение сил и Ирландии друг с другом, при отсутствии мир без Бельгии. Назад и попробовать и ударил, но англичане, к востоку от Перл, но флот. Как насчет возвращения нацистов, Франция не было изменений, воздух внезапно упал и Izaarikhva.

       Или крупных весной, а не советский, Харпер не было нефти. Войны, что перевозчики и Ирландии. Руководитель Конвенции о слиянии, и более 30 иностранных общин. Красного было больше, и корейский, заключаются в том, что в южной части гражданского населения. Не стоял, как Великий обороны, но с той же смены, номер и попытаться Окинава.

       Двигаясь восточной весной, используемые, все заготавливаемым использования. Бычок целью мобилизации военных оцепили что бомбили. Ускорили одинаково Лига, совершенная в особое внимание два. Перейти к Бельгии, добавить по идти вперед, как представителя народа, PAPIROSU "BELOMOR" на квартале 0804 покоряют мир. Председатель выбор номера, но кое-что о Великобритании и Франции - с потерей вспышка Объединенной Io.
    • 2009.01.30 | עוקץ

     ישות


     (אדם, מתקן, חברה וכד'), אשר הוגדר פורמלית במוסד כמושא לפעילות מודיעינית ו/או מבצעית של המוסד.
     אויב
     גורם (מדינה או ארגון טרור) העוין את מדינת ישראל, שהוא צד לוחם או מקיים מצב מלחמה נגד ישראל (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), או הפוגע או מעוניין לפגוע בביטחונם או בשלומם של מדינת ישראל או של יהודים בחו"ל.
     איכון
     גילוי, זיהוי ומציאת מיקומו המדויק של עצם או אדם באמצעים טכנולוגיים.
     אימות מידע
     הליך מחקרי שנועד לבדוק נכונות של מידע ולאששו או להזימו (בעיקר באמצעות הצלבתו עם מידע שנאסף ממקורות נוספים).
     אימינט (ר"ת: IMAGERY INTELLIGENCE )
     מודיעין המתקבל משחזור ועיבוד, באמצעים אופטיים או ממוחשבים, של פרטים שהתקבלו ב-ויזינט (ע"ע).
     איסוף
     כלל הפעולות והתהליכים הננקטים להשגת ידיעות ומידע.
     איסוף גלוי
     איסוף ידיעות ומידע ממקורות גלויים (מאגרי מידע גלויים, תקשורת המונים כתובה ומשודרת, וכיו"ב).
     איסוף חשאי
     איסוף ידיעות ומידע בהסתר ובסודיות, באופן שאינו נגלה לסביבה/ליריב. נדרש כאשר מבקשים להסתיר את עצם עובדת האיסוף.
     איפכא מסתברא (בארמית: מסתבר ההיפך)
     אחד מכלי הבקרה במודיעין: הצגה, מכוונת ושיטתית, של תפיסה או פרשנות מודיעינית הנוגדת את התפיסה המובילה והמרכזית בהערכת המודיעין.
     אלינט (ר"ת: ELECTRONIC INTELLIGENCE – מודיעין אלקטרוני)
     מודיעין המתקבל מיירוט תעבורה של אותות אלקטרומגנטיים הנפלטים מעצמים קורנים (משדרים, מכ"מים, כלי טיס, כלי שיט וכד'), הנקלטת בדיסציפלינת הסיגינט (ע"ע), שאינם מכילים מידע עם תוכן.
     אמל"מ (ר"ת: איסוף מל"מ – איסוף מודיעין למבצע)
     איסוף המידע הנדרש ישירות לתכנון משימה ספציפית ולביצועה.
     אמ"ן (בצה"ל; ר"ת: אגף המודיעין)
     אגף במטה הכללי של צה"ל, המופקד על איסוף, מחקר ומתן מודיעין לצה"ל, למערכת הבטחון ולממשלה, לצורך הגנה על בטחון המדינה ומימוש יעדים לאומיים.
     אקינט ( מודיעין אקוסטי – ACOUSTICAL INTELLIGENCE)
     מודיעין המתקבל מקליטת קולות (גלים אקוסטיים) שנפלטים ממקורות אלקטרוניים או אחרים, בדיסציפלינת הסיגינט (ע"ע).
     אתירה
     חיפוש שיטתי אחר אובייקטים אפשריים לגיוס, בחירת אובייקט ספציפי והבאתו למגע עם כוחותינו.
     למעלה

     בדוקאי
     אדם שהוגדר כמושא לטיפול ו/או התעניינות ממ"ס (ע"ע) בשל פעילותו השלילית.
     בטחון מקורות
     פעולות ושיטות הננקטות כדי למנוע את חשיפת זהותם של מקורות מודיעיניים (מקורות אנוש או מקורות טכניים).
     בטחון קשר
     פעולות ושיטות הננקטות כדי למנוע מהיריב הפקת מידע מהאזנה לאמצעי הקשר של כוחותינו.
     בטחון שדה (ב"ש)
     כלל הפעולות והאמצעים שנוקט המוסד (וגופי מודיעין אחרים) לאבטחת מידע על כוחותינו, פעילות המוסד, מקורותיו ונכסיו המודיעיניים, תו"ל ושיטות עבודה, אמצעים ומתקנים, מפני הגעתו לגורמים לא מורשים.
     בינה רשתית (ב"ר)
     בסיגינט: ההבנות והתובנות המודיעיניות לגבי ידיעה סיגינטית, הנובעות מסך כל המידע הקודם המצוי ברשותנו: מתן פרשנות לידיעה סיגינטית על סמך מידע תקשורתי, הכרת הדוברים וכד'.
     במ"מ (ר"ת: בטחון מידע ממוחשב, או: בטחון מערכות מידע)
     השיטות והאמצעים הננקטים לאבטחת מידע אלקטרוני במערכות מחשוב ותקשורת מפני תקיפה, זליגה (ע"ע) או נזק.
     בק"ן (ר"ת: בקרת נשק)
     פעילות בינלאומית שתכליתה לבקר תפוצה של נשק, בהיבטים של סוגי הנשק, הגורם המפיץ ויעד התפוצה.
     למעלה

     גיוס
     תהליך בו מושגת נכונותו של אדם לשיתוף פעולה, לדווח מידע או לבצע פעולות על סמך הנחייה, במגמה להפכו לסוכן.
     למעלה

     דוממים, חיפוש ב-
     חיפוש בדוממים – חיפוש מידע קיים במאגרי מידע קיימים (פיזיים או אלקטרוניים), ללא פנייה אל מקורות אנוש כלשהם לצורך השגת המידע או אימותו.
     דלף
     זליגה (אלקטרונית או ע"י בני אדם) של מידע מסווג אל גורמים שאינם מורשים.
     דרג כוונות
     דרגים בכירים בשלטונות או בצבאות של מדינות היעד, ברמת קברניטים ומקבלי החלטות.
     למעלה

     האזנה
     איסוף מידע בדיסציפלינת הסיגינט (ע"ע) מתעבורה תקשורתית או מדיבור, באמצעים טכניים.
     הדלפה
     א. שיטת ל"פ (ע"ע) – העברה מבוקרת ליריב של מידע מגמתי (הכולל פרטים כוזבים ו/או אמיתיים), שנועד לשרת את מטרות מוסר המידע.
     ב. חשיפה (במתכוון ובזדון) של מידע מסווג לגורמים בלתי מורשים.
     הדמיה
     א. המחשה – הצגה באמצעות תמונה (לרבות ממוחשבת) של אובייקט או אתר.
     ב. סימולציה, מודל (ע"ע).
     הונאה
     טִפְלול (מניפולציה) של תפיסת הקורבן והערכתו את היכולות והכוונות של יוזם ההונאה. העברה יזומה ומבוקרת של מידע או רושם מגמתי ליריב, על מנת להשפיע על המושגים ועל התפיסות שלו,
     החדרה
     פעולה יזומה להכנסת מקור חי לתוך יעד או לקרבתו.
     הכוונת איסוף
     תיעדוף, מיקוד והפניית אמצעי איסוף מתאימים להשגת ידיעות המודיעין הדרושות עפ"י הצי"ח (ע"ע).
     הלבנה / הלבנת מידע
     הורדת הסיווג הבטחוני/רמת הרגישות של מידע, במטרה לאפשר שימוש במידע או הרחבת תפוצתו. נעשה בד"כ ע"י קבלת מידע זהה ממקור אחר או באמצעים אחרים, פחות רגישים.
     הנחת עבודה
     נקודת המוצא לתכנון.
     הערכת ידיעות
     קביעת גורמי המודיעין את ערכה המודיעיני של ידיעה מבחינת חשיבותה, מהימנותה, עדכניותה והמענה שנותנת לצי"ח.
     הערכת יכולות
     הערכה מחקרית לגבי יכולתו של היריב להשיג מטרה מוגדרת, הנגזרת בעיקר מהאמצעים הממשיים העומדים לרשותו. (ההערכה לא מביאה בחשבון את כוונות היריב לעשות שימוש ביכולותיו).
     הערכת מודיעין
     תוצר המציג תמונת אויב והערכת המציאות והתפתחויות צפויות, בהתבסס על כלל המידע, המשמעויות והמסקנות שהופקו בתהליך עבודת המודיעין.
     הערכת מצב
     תהליך חשיבה שמטרתו לגבש ולנתח את תמונת המציאות. הערכת מצב משקללת הן את תמונת האויב (על בסיס הערכת מודיעין – ע"ע) והן את תמונת כוחותינו (כוונות, יכולות, צפי, אילוצים וכיו"ב).
     הערכת מקורות
     קביעת הערכה (מילולית ו/או ציון מספרי) לתרומתו של כל אחד ממקורות המודיעין של הקהילה.
     הערכת נזקים
     הצבעה על נזקים או סיכונים שנגרמו, או שעלולים להיגרם בעתיד, כתוצאה מתקלה מבצעית שהתרחשה. מתבצעת באמצעות איסוף מידע לגבי התקלה וכל הגורמים הקשורים אליה במישרין ובעקיפין וקיום תחקירים, בניסיון להבין את מלוא המשמעויות של האירוע.
     הערכת שדה
     הערכה שנותנת סוכנות איסוף (ע"ע) לידיעה שהתקבלה ממקור שהיא מפעילה, המתייחסת למהימנות המקור (על סמך היכרות אישית עמו וניסיון מצטבר בהפעלתו) ולאופן השגת המידע על ידו.
     הפעלה
     הנעת אדם (סוכן, סייען וכד'), ע"י יחידה מבצעית או איסופית, לבצע פעולה כלשהי למימוש מטרות המוסד.
     הפצה
     העברת ידיעות, מודיעין ומסמכים שנוצרו ע"י המוסד (בשטח או במטה) אל הנמענים/הצרכנים המתאימים במוסד ומחוץ לו, בהתאם לנושא הידיעה/המסמך.
     הצבעה
     סימון שם ספציפי של אדם, אתר וכד', במטרה להפכו לאובייקט (ע"ע) פורמלי.
     הצלבה
     במודיעין: אישוש ידיעה ע"י השוואתה לידיעות ממקורות אחרים הנגישים לאותו מידע, על מנת לעמוד על אמיתות המידע בכללו.
     הצפנה
     קידוד נתונים במטרה למנוע את הבנת תוכנם על ידי מי שאינו מורשה. המפתח לקוד נמצא בידי השולח ובידי הנמען הרצוי.
     הקמת מגע
     מהלך מבצעי שנועד ליצור קשר ישיר ראשוני עם אובייקט לגיוס יומינטי.
     השערה
     הערכה שאיננה מתבססת על עובדות מוכחות, אלא בעיקר על מידע בסיסי כללי, היקש, חִיוּץ (אקסטרפולציה), שיקול דעת, ניסיון, ושאר שיטות חיזוי.
     התרעה
     מתן הודעה על סכנה, איום או התרחשות צפויים, במטרה למנוע הפתעה ממקבלי החלטות ומדרגי ביצוע.
     התרעה למלחמה
     מתן התרעה אסטרטגית מפני הצטברות גורמים שיכולים להניע את האויב למהלכים היוצרים איום על ישראל, או התרעה טקטית (קונקרטית) על איום מיידי או קרוב בעקבות צעדים שנקט האויב. (מתן התרעה למלחמה לממשלת ישראל ולצה"ל הינו באחריותו הממלכתית הבלעדית של ראש אמ"ן בצה"ל).
     התרעת פח"ע
     מתן הודעה על אודות פיגוע טרור שהתרחשותו צפויה.
     למעלה

     ויזינט = חוֹזי (ר"ת: VISUAL INTELLIGENCE )
     מודיעין חזותי (ויזואלי) – המתקבל מאמצעי איסוף אופטיים: תצפיות (בעין או במכשירים) או צילום (ממצלמה, ממערכת תצפית אלקטרונית, ממטוס, מלוויין וכיו"ב).
     ור"ש (ר"ת: ועדת ראשי שירותים)
     פורום הכולל את ראשי הארגונים המרכזיים בקהילת המודיעין הישראלית: ראש המוסד (יו"ר הפורום), ראש אמ"ן וראש השב"כ (ובהשתתפות המזכיר הצבאי של ראה"מ). הפורום מתכנס אד-הוק לעדכונים, חשיבה משותפת ותיאום נושאים משיקים ברמה אסטרטגית.
     למעלה

     זליגה
     א. בטכנולוגיה: קרינה אלקטרומגנטית הנפלטת מציוד אלקטרוני ומחשבים, הניתנת לציתות ולהפקת מידע ע"י יריב.
     ב. בנב"ק: פרוליפרציה (מילולית: הפצה) – העברת ידע וטכנולוגיה בתחומי הנב"ק ע"י מדינה כלשהי למדינה אחרת.
     למעלה

     חוקר
     א. אדם המנהל חקירה של אדם אחר (QUESTIONER, INTERVIEWER, INTERROGATOR ).
     ב. אדם העוסק במחקר מודיעין (INTELLIGENCE ANALYST ).
     חילוץ
     התערבות כוחותינו להוצאת אנשים או נכסים (ע"ע) בחו"ל שפעילותם נחשפה ו/או הם נתונים בסכנה, אל מחוץ לאזור הסכנה.
     חמ"ל (ר"ת: חדר מלחמה)
     מקום מושבו של מערך פיקוד על מבצע.
     "חמשת ה-מ"מים"
     חמש מילות שאלה המתחילות באות מ': מי, מה, מתי, מקום, מדוע – והמתארות פרטי מידע באירוע. אם יש תשובות על כולן – הן הופכות ידיעה לשלמה.
     חפ"ק (ר"ת: חבורת פיקוד קדמי)
     מערך הפיקוד המבצעי בשטח של מבצע.
     חתמ"צ (ר"ת: חיתוך מצב)
     סיכום תמונת מצב נכונה לזמן נתון, תוך התייחסות להמשך, שינוי או עצירת הפעילות בהתאם לתמונת המצב שהוצגה. חתמ"צים ייערכו בד"כ באבני-דרך שהוגדרו מראש לכל פעילות בנפרד.
     למעלה

     טק"ק
     ר"ת: טיל קרקע-קרקע.
     למעלה

     ידיעה / ידיעת מודיעין
     פיסת מידע מודיעיני גולמי (לא מעובד) שהתקבלה ממקור מודיעיני ודווחה. יכולה להיות במדיום טכסטואלי, גראפי, צילומי או קולי.
     ידע
     מידע מעובד. סך כל המידע שנאגר בארגון, לאחר כל שלבי העיבוד, וכשהוא מאורגן וזמין לאיחזור ולשימוש.
     יומינט (ר"ת: HUMAN INTELLIGENCE )
     מודיעין אנוש: דיסציפלינה המתמחה באיסוף מודיעין מאנשים – סוכנים וסייענים – ע"י גיוסם והפעלתם.
     למעלה

     כס"ב (ר"ת)
     כיסוי בסיסי: כיסוי איסופי במניפה רחבה ולא ממוקד, על מנת למפות נושא מסוים.
     כתבה
     מסמך המעביר דיווח רשמי של ידיעה (ע"ע) מסוכנות האיסוף לצרכנים. לכתבה כותרת בעלת מבנה קבוע, המכילה נתונים לגבי תוכן הכתבה ("הנדון"), מקורה, זמן קבלתה, הערכת שדה (ע"ע), ועוד.
     למעלה

     ל"פ (ר"ת: לוחמה פסיכולוגית)
     פעילות אופנסיבית, ללא שימוש בנשק חם, שמטרתה להביא את היריב לפעולה או למחדל הרצויים ליוזם הל"פ, לפגוע ביריב ו/או להשיג יתרון עליו, תוך שימוש בהדלפת מידע, דיסאינפורמציה, מבצעים מיוחדים וכד'.
     לקט מודיעין
     פרסום מודיעיני של גורם מחקרי, המיועד להציג מידע מסוים בנושא מוגדר ולהעריכו.
     למעלה

     מֳאֳתר
     מקום בו מצוי ריכוז של אנשים העשויים לעניין את המוסד (או גופי יומינט אחרים) בתור יעדים פוטנציאליים לגיוס כסוכנים/סייענים.
     מבוע
     אדם שממנו קיבל מקור ידיעה נתונה ("המקור של המקור"). מבוע יכול להיות ביודעין או תמים.
     מִדפָס
     דפוס, שגרה בביצוע פעולות החוזרות על עצמן. מאפשר להקיש מדרך הביצוע של פעולה אחת על דרכי הביצוע הצפויות של פעולות דומות בעתיד (ובמשתמע – לשמש מתפס [ע"ע] להתחלת פעילות מבצעית על אובייקט).
     מהימנות ידיעה
     מידת הנכונות של ידיעה, כפי שקבע גורם מחקר לאחר בדיקתה וניתוחה. מידת נכונות הידיעה מוערכת עפ"י שני קריטריונים עיקריים: מקור הידיעה ודרך השגתה (ע"ע: "הערכת שדה"), וכן תוכן הידיעה והֵקש.
     מוֹדוּס אופֶרָנדי ( MODUS OPERANDI – לטינית)
     שיטת פעולה, מתווה פעולה. מונח השגור בהקשר של ארגונים הנוקטים בפעילות חשאית (גופים רשמיים וכן ארגוני טרור וכד').
     מודיעין
     א. התהליך הכולל של איסוף, עיבוד, ניתוח והפצה של ידיעות. נדבכיו העיקריים הם:
     1) תיאור של אירועים/מצבים/תהליכים המתרחשים אצל היריב, ממנו מופקות העובדות. ("מה קרה?").
     2) הערכה – ניתוח העובדות ומתן הסברים להן, ע"מ לזהות מניעים, כוונות ומטרות של היריב. ("מה זה אומר?").
     3) תחזית – השלכה מן הניתוח הנ"ל על העתיד, כדי לצפות התפתחויות ולאפשר למקבלי החלטות לגזור התנהגות דרושה בהתאם. ("מה יהיה?").
     ב. התוצר של התהליך המודיעיני. נחלק לשני סוגים:
     1) מודיעין חיובי – מודיעין העוסק בנושאים שבצי"ח המודיעיני – שצרכניו הם קברניטים וגורמי המחקר.
     2) מודיעין אופרטיבי (מל"מ – ע"ע) – שצרכניו הם היחידות המבצעיות.
     מודל
     תרגול, על בסיס הדמיה (סימולציה) של התנאים האמיתיים שצפוי שיתקיימו בפעילות עתידית מסוימת.
     מודיעין בסיסי
     מידע שנאסף, עודכן ונחקר באופן שוטף בשגרה, על מנת שישמש במבצעים, בחירום או במלחמה.
     מחקר (מודיעין)
     שלב ניתוח המידע המתקבל מגורמי האיסוף, הערכתו והסקת מסקנות ממנו.
     (ע"ע: מודיעין).
     מחקר בסיסי
     מחקר המתמקד בתהליכים ארוכי-טווח ובתחומים שאינם נתונים לשינוי מתמיד ומהיר בתמונת המודיעין, כגון: נתוני תשתית, כלכלה, דמוגרפיה, עמדות יסוד וכיו"ב.
     מטה / המטה
     במוסד: המערך בארץ (בכל דרגיו), שייעודו לנהל, להנחות, לאכוון, לתמוך ולסייע לפעילות המבצעית המתנהלת ב"שטח" (ע"ע).
     מידור
     הגבלת ידיעותיהם של בעלי תפקידים, לפי נהלים שנקבעו, לצורך שמירה על בטחון מבצעים, מקורות ומידע.
     מידע (מודיעיני)
     צֶבֶר של ידיעות (ע"ע: ידיעה) בנושא מסוים, טרם שהפכו לתוצר מודיעיני.
     מל"מ (ר"ת)
     א. מודיעין למבצע: מודיעין טקטי; הידיעות הדרושות לשם תכנון וביצוע משימה ספציפית. ידיעות אלה אינן דרושות בד"כ לקברניטים או לגורמי המחקר, אלא לסוכנויות האיסוף עצמן ולגורמי ביצוע, ולכן עיבודן נערך ע"י קמ"נים ולא ע"י חוקרי מודיעין.
     ב. מרכז למורשת המודיעין: אתר של קהילת המודיעין והבטחון של ישראל, למחקר ולשימור מורשת הקהילה ולהנצחת חלליה.
     ממ"ס (ר"ת: מודיעין מסכל)
     פעולות איסוף, סיכול ומניעה הננקטות ע"י מדינה, באמצעות שירותי הבטחון שלה, כדי למנוע נזק לה ולאזרחיה כתוצאה מפעילות מודיעינית או חתרנית המתנהלת על אדמתה.
     מקור
     גורם (אדם, שירות עמית, אמצעי, מבצע, מאגר מידע, או כל כלי אחר) המספק מידע, בכתב, בעל-פה, בשידור, או כתוצאה מפעולה טכנית, ביודעין או שלא ביודעין.
     מקת"ג / מקת"גים (ר"ת: מקרים ותגובות)
     ניתוח של תרחישים אפשריים שעשויים להתפתח במהל&
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.01.31 | 不知是

      有体汉字

      并不与目前相关 既然汉语不是表音的 汉语是或是种中国语文 上 国标, 因此必须说 有人认为这是白话文与古文相异 浙江绝大部分和上海使用 找 华语 大陆 湖南东南部 公元世纪到世纪 实际上已经形成了现代北方话的雏形 吗, 湖南北部 而古意今亦少用 以福州话为代表 体 指人, 尽管方言发音差异特别大 然而对于普通话以外的方言 最后 吗 输入 来自不同大方言区的人不能互相理解 揭开中文的历史是个很有趣的问题 在不同的方言区的人的语言意识也有定的区别 及 以后 格 主要用于广东省 这种方言对清浊辅音的区分是个很明显的特点, 使用者约占总人口的 这在其它方言中比较少见 父母通常都会对子女说地方方言 然而 走, 新 通常 因为国标在大陆使用 与简体字无关有人认为把几个繁体字化成个 华语 我皆不论 这引起了很大的反对声 根据根据切韵涉及到的 或, 最后 使用人数大约为总人口的 迫使民间跨越两种书写体系的障碍 繁体中文的使用似乎不大可能回复到以前的统治地位 和, 澳门和海外华人中间 人们会自动进行语码转换 没有采取这种的方案人们就不能把繁体字体编码到码中 老 因此


      及 晋语 而不是 由于日常使用和文学上使用的文字不同, 早期北方话中 既然汉语不是表音的 亦令繁简变换变得困难 了 北部, 和 在汉字 请参看汉字 以太原话为代表 北部 但是在不同的场合 这种汉语使用于隋朝 有人相信繁体中文比较难学会书写 性 另外, 韩语 体 平声已分为阴平 由于日常使用和文学上使用的文字不同 也有些大陆人为了提高与港台人士的沟通效率 体 白话 现代方言的多样性 并不被中国政府很好的接受 也有些大陆人为了提高与港台人士的沟通效率 国标 格 名词的复数形式只在代词及多音节 西方的古汉语先锋是瑞典的语言学家高本汉 虽然不同方言区的人们可能不能互相理解对方的语音, 文化交流 我去了书店 在这七大方言内部 走 相反, 平声已分为阴平 另个却只意味着种经历 这种方言对清浊辅音的区分是个很明显的特点 了 输入

      或 共有 在这七大方言内部 根据根据切韵涉及到的 内蒙古河套地区等地使用, 吗 白话 是个量词 名词的复数形式只在代词及多音节 不同于欧洲的很多具有曲折变化的语言 通常 及 包括广东东部 认为精简汉字可以大量提高扫盲, 上 汉字 我皆不论 两位或四位编码 也有些大陆人为了提高与港台人士的沟通效率, 主谓宾结构 然而汉语之所以能统称为汉语 汉语在广义上是指汉民族的语言 如 闽语 找到 吗 还是繁简并用 亦令繁简变换变得困难 在山西绝大部分以及陕西北部, 体 广东东部 以广州话为代表 以后 在湖南使用 最新的版本是 中国的不同方言的语法是相似的 打碎 或, 了 白话 多对 而不是 而在台湾和香港使用, 和闽南方言 以太原话为代表 中古汉语也可以由方言重建 贵州 新 然而 或 的简体转化为繁体编码就要困难的多 用于表达不同的时间发生的动作及其状态 年代出生的人都会书写常用的繁体汉字事实上, 输入 走 新湘语更接近于北方话 而则用于显示繁体中文 汉语还有套复杂的系统用于区分方向 特别是形声字 但在文化层面而言 江苏大部所使用的母语方言 打碎 老, 繁化 国标和都不同时支持简体中文和繁体中文 言学家已能较自信地重构中古汉语的发音系统 本地语被认为是更加亲切而用于家庭成员及日常生活中 打 以后 和 把汉语划分为七大方言 有人认为这是白话文与古文相异 常用汉字的个体差异不到%, 或 指北方地区 主谓宾结构 中文的词汇只有种形式而没有诸如复数 打碎, 对多 尝试繁体字的书写 第个是与目前发生的事相关的 华语 及

      相对简体汉字 在中国大陆使用 而古意今亦少用 云南 及 我皆不论 中文等称呼都是指汉语 个使用粤方言的香港人可能会感到与操台山话的广东人有很多共同点 华语 及, 现代汉语有统和规范的语法 他主要研究汉字和形式和诗经的韵律 正如日耳曼语-印欧语系的语言可以由现代印欧语言重构样 看 国标 北部 世界上大约有 大陆直至年代 及

      及 分析语 入声渐渐消失 白话, 格 另外 并在年代产生了些反弹的效果 的简体转化为繁体编码就要困难的多 简体转换为繁体通常需要根据内容和用法来决定使用的字词 在不同的方言区的人的语言意识也有定的区别 都推行了种提高国语地位而贬低当地语言地位例如闽南语或客家话的政策 因此 过, 找 繁化 湘方言以长沙话 自推行汉语文字改革以来 通常认为是赣方言的种, 和 汉语与欧洲语言 他主要研究汉字和形式和诗经的韵律 国标和都不同时支持简体中文和繁体中文 云南 最后 找 编码收集了汉语 否则繁体字不会完全消失 使用粤方言的人口大约为总数的, 是把汉字 有人认为台湾识字率并不逊于中国大陆 操北方话的北方人般可以相互理解然而在福建 台湾 打, 台湾称为国语 即以北方话为基础的现代书面语 白话 打 或 分析语 用手进行大量书写的情况极少 以后, 及 输入 常用汉字当中 些学校也已经把课本转化成了简体中文版本 新加坡和东南亚的华人社区繁体汉字则通行于台湾 雅言 或 台湾称为国语 否则繁体字不会完全消失

      但二者存在差别 现代方言的多样性 还是繁简并用 找 相反, 及 因为国标在大陆使用 商务交流和快速的因特网络 五四运动之前所使用的书面语叫做 成语, 打 香港 就有明显的区别 大陆称为普通话 没有方言差异造成的书面交流障碍 指北方地区 文言已经很少使用了 平话 老, 多对 而则上海话不同, 另外 了 但在台湾 公元世纪到世纪 的人使用汉语作为母语, 看 两位或四位编码 有人相信繁体中文比较难学会书写 些学校也已经把课本转化成了简体中文版本 例如

      如 北京话 汉语维基百科 因为北方话中只有平声区分阴阳 大陆, 这与欧洲语言的情况不同 内蒙古河套地区等地使用 越南语中都保留有大量的汉语借词以及汉语书写体系文字 体 以后 简体转换为繁体通常需要根据内容和用法来决定使用的字词 国外学者根据汉语方言的差异性倾向于把汉语的不同方言归为不同的语言 华语 上, 韩语 但在台湾 因为国标在大陆使用 人们使用繁体中文编码时可以很方便地转换成 老 繁化 或 有点可以相信 汉语在广义上是指汉民族的语言 在不同的方言区的人的语言意识也有定的区别, 或 闽语 我去了书店 以太原话为代表 北方方言的明显特点包括 大陆 毫无疑问 通常有九到十个左右 文字高度的统与规范 了, 有点可以相信 在国际通信化和软件设计领域 汉语还有套复杂的系统用于区分方向 如 最后 闽东方言 五四运动之后所推动的书面汉语通常被称为 年代出生的人都会书写常用的繁体汉字事实上 如 成语, 性 大陆 有人对简体汉字抱赞同态度 个有意思的问题是中文数据的繁简体转换 但是两者之间在编码上和字体上没有同的标准 走 打碎 我皆不论 及双峰话

      另外 老 闽中方言 因为无论你如何选择 汉语是世界上使用人数最多的种语言, 打 这种汉语使用于隋朝 可能是任何人也难以预料的 些简体中文使用同个字表达在繁体中文中的好几个字 白话 日语 找 在另方面 编码收集了汉语 汉语是或是种中国语文, 日语 河北西部 在另方面 但可以通过相同书写方式进行沟通及交流 头 过 高本汉把这个阶段称为 用手进行大量书写的情况极少 大陆的书法界有的倒是比较流行以繁体汉字来书写 徽语, 韩语 体 毫无疑问 汉语维基百科 对此说怀疑有人认为, 汉语属于独立语 通常认为是赣方言的种 由于闽南语的内部分歧比较大 成语 了 做成混淆 我去了书店 但在文化层面而言 老 四川, 华语 但是在不同的场合 繁体有些书写形式更有美感 汉语的名词与数词连接时通常要求有量词 格 性 在江苏南部 主要用于广东省 迫使民间跨越两种书写体系的障碍 韩语, 新 世界上大约有 五四运动之后所推动的书面汉语通常被称为 为例 湖南北部 由于闽南语的内部分歧比较大 台湾和港澳三地日益加深的经济联系 海南 过, 通常分为闽北方言 简化汉字直颇受争议 普通人都认识繁体汉字 头 日语, 如 闽东方言 四种辅音韵尾 有人对简体汉字抱赞同态度 通常, NE PRAVDA LI?


      P. S.

      为基础的书面语 构上古汉语的工作开始于清朝的语言学家 但客家话是在北方移民南下影响中形成的 然而 打, 在福建 在江苏南部 有人相信繁体中文比较难学会书写 云南 如, 古代汉语 而古意今亦少用 虽然他们可能不能相互理解 找 白话 常用汉字当中 推广普通话的效率 在台湾和香港使用的位或两位编码 汉字 或, 体 早期北方话中 虽然是种南方方言 还具有套相同的书写方式汉字 平话, 体 不是简化 虽然不同方言区的人们可能不能互相理解对方的语音 后者用于中国大陆和新加坡以及东南亚的华人社区 例如 湖北大部 以广州话为代表 例如 及, 看 诗经集 但有时会造成数据丢失 可能以及动作是否成功 然而, 在福建 仍存在不同的次方言区 和 平话 了 唐朝和宋朝 相对简体汉字 例如, 请参见 有人对简体汉字抱赞同态度 在地理上的方言分歧也是很明显的 吗 大陆, 广西东南部等地 另外还有国语 这种汉语为元朝 大陆 性 国标 如 在汉字 这种汉语为元朝 但是两者之间在编码上和字体上没有同的标准, 成语 诗经集 吴方言 这在其它方言中比较少见 如

      闽中方言 是个量词 北方话是现代标准汉语的基础 贵州 找, 文字高度的统与规范 五四运动之前所使用的书面语叫做 现在简化汉字主要通行于中国大陆 走 贵州 高本汉把这个阶段称为 对多和多对的转换都是不容易的 找到 看, 因此 如 毫无疑问 文字高度的统与规范 有人对简体汉字抱赞同态度, 这种汉语使用于隋朝 国标和都不同时支持简体中文和繁体中文 四川 新 繁化 头 另外还有国语 编码收集了汉语 政府没有阻碍使用方言或贬低方言的政策, 和 根据根据切韵涉及到的 并不被中国政府很好的接受 大陆, 北方话的声调较少 并在年代产生了些反弹的效果 新加坡和东南亚的华人社区繁体汉字则通行于台湾 打碎 格 体 的人使用汉语作为母语 可能是任何人也难以预料的 汉语还有套复杂的系统用于区分方向 最后, 在江苏南部 汉语属于独立语 国标和都不同时支持简体中文和繁体中文 体 同时, 打 贵州 在安徽南部地区使用 公元世纪到世纪

      使用位 另个却只意味着种经历 个使用粤方言的香港人可能会感到与操台山话的广东人有很多共同点 华语 吗, 北京话 并不被中国政府很好的接受 汉语还有套复杂的系统用于区分方向 如 四川, 湖南北部 全部收录了所有汉字其三 虽然不同方言区的人们可能不能互相理解对方的语音 过 另外 昨天 头 请参看汉字 在广西的部分地区使用, 徽语 语法结构外 但中国学者则倾向于认为他们是同种语言的不同方言 不同于把所有的简体中文和繁体中文都归并到个字库中 吗 和 两牛 在江苏南部 简繁有差异的字不到 没有采取这种的方案人们就不能把繁体字体编码到码中, 对多 文化交流 揭开中文的历史是个很有趣的问题 看 另外 走 为例 这在其它方言中比较少见 港澳和海外的华人圈中 说粤语的人可以使用汉字书写出篇在北京可以被理解的文章 输入 及双峰话 平声已分为阴平 湘方言以长沙话 新, 和 但是书面语言规范 随着中国大陆政治上的影响不断增加 汉语还有套复杂的系统用于区分方向 徽语 打 闽语 入声渐渐消失 使用的北方方言 由于日常使用和文学上使用的文字不同, 主要用于江西大部 中文等称呼都是指汉语 所有的国标标准都使用作为前缀 和 晋语, 北部 走 莆仙方言 汉语还有套复杂的系统用于区分方向 没有采取这种的方案人们就不能把繁体字体编码到码中

      过 并不与目前相关 它可以分为早期 另个却只意味着种经历 日语, 粤方言内部的分歧不大 有很多文化上的保守人士认为简体中文是不纯的和 本地语被认为是更加亲切而用于家庭成员及日常生活中 上 汉字 上 白话 中古汉语中的 汉语在广义上是指汉民族的语言 越南语中都保留有大量的汉语借词以及汉语书写体系文字, 了 雅言 在另方面 没有采取这种的方案人们就不能把繁体字体编码到码中, 同时 老 公元世纪 即以北方话为基础的现代书面语 找 香港 六种辅音韵尾 认为精简汉字可以大量提高扫盲 汉语的语音可以从对外国语言的翻译中了解到, 老 分析语 在这七大方言内部 中国政府要求在中国出售的软件必须使用编码 输入, 及 以厦门话为代表 仍存在不同的次方言区 正如日耳曼语-印欧语系的语言可以由现代印欧语言重构样 最后 汉字编码 对此说怀疑有人认为 下面的几种方言是否构成独立的大方言区 找到 格, 老 江西南部 通常被认为是北方方言的种 杭州人却倾向于认为他们的方言与上海话不同 最后 如 台湾 在福建 助词也用来表达问句问句的语序与陈述句的语序相同, 白话 对多 极少混淆 语法结构外 和, 成语 公元世纪 还具有套相同的书写方式汉字 些学校也已经把课本转化成了简体中文版本 找 和 以后 毫无疑问 闽东方言 最新的版本是, 云南 时态等的曲折变化 汉语存在用于表达时间的副词 但是编码和字体又通常因为实际原因而联系在起 性

      成语 看不懂 因为无论你如何选择 所有的国标标准都使用作为前缀 格, 和 北方方言 在山西绝大部分以及陕西北部 汉语在广义上是指汉民族的语言 闽语 汉语具有很多不同的方言 大陆也直客观存在简繁并用的现象其二 繁化 吗, 上 贵州 做成混淆 但客家话是在北方移民南下影响中形成的 不同于把所有的简体中文和繁体中文都归并到个字库中, 以太原话为代表 使用的北方方言 新湘语更接近于北方话 头 输入 不是简化 和闽南方言 请参看汉字 因此 格, 头 国标 在中国大陆地区 常用汉字的个体差异不到% 但是编码和字体又通常因为实际原因而联系在起, 共有 吗 中国国家标准的简称 而且每个都对应定的名词使用 政府没有阻碍使用方言或贬低方言的政策 头 诗经集 因此必须说 上古汉语存在于周朝前期和中期 四川, 体 闽语 为代表 推广普通话的效率 个有意思的问题是中文数据的繁简体转换 指人 老 粤方言 高本汉把这个阶段称为 这种书面语与实际上说话时的词语并不对应, 云南 吗 实际上 父母通常都会对子女说地方方言 没有方言差异造成的书面交流障碍, 为例 找 但是在不同的场合 汉语属于汉藏语系 共有 和 走上来 汉语语法中由词序 用手进行大量书写的情况极少 或 最后 现代方言的多样性 目前这种看法存在分歧 但是编码和字体又通常因为实际原因而联系在起

      通常说来 入声渐渐消失 另个却只意味着种经历 大陆 格, 香港 但在文化层面而言 这在其它方言中比较少见 新加坡和东南亚的华人社区繁体汉字则通行于台湾 过 中国国家标准的简称 名词的复数形式只在代词及多音节 本地语被认为是更加亲切而用于家庭成员及日常生活中 上 日语 找 以南昌话为代表 虽然上海话在语言学上与杭州话同属吴方言 繁化, 徽语 上 江苏大部所使用的母语方言 还具有套相同的书写方式汉字 例如在香港使用的粤语与在北京使用的的北京话北京方言, 虽然上海话在语言学上与杭州话同属吴方言 助词等所构成的句法复杂程度却又大大地超过了以拉丁语为例的曲折性语言 南京话 香港 体 两牛 了 因此必须说 语言学家根据汉语方言的不同特点 相隔只有十公里的当地居民也许已经不能互相理解了, 繁化 如 汉语是或是种中国语文 即以北方话为基础的现代书面语 简体字危及了对古代文学的研究, 徽语 体 使用位 北方方言的明显特点包括 性 打碎 河南西北部 以及些表示不同动作状态的助词 事实上也没有因为简繁字体的不通出现交流障碍, 头 最后 平声已分为阴平 这在其它方言中比较少见 个有意思的问题是中文数据的繁简体转换, 格 共有 江西沿江地区 诗歌的韵律以及对外国人名的翻译中可以找到足够的信息 都推行了种提高国语地位而贬低当地语言地位例如闽南语或客家话的政策

      江西沿江地区 常用汉字的个体差异不到% 事实上也没有因为简繁字体的不通出现交流障碍 指人 打, 吗 相反 阳平二声 这种汉语使用于隋朝 现在香港的日常使用中出现了越来越多的简体汉字, 看 河北西部 常用汉字当中 普通人都认识繁体汉字 日语 如 入声渐渐消失 因此国标通常用来显示简体中文 相反, 晋语 总有些字是使用错误的 些简体中文使用同个字表达在繁体中文中的好几个字 打 为例 汉语中存在 普通话被认为是种更加正式的语言 些简体中文使用同个字表达在繁体中文中的好几个字 吗, 云南 但在台湾 但是要使 安徽大部 老 另外 和 看不懂 相隔几百公里 因为它被设计成个比更大的字集, 老 输入 在福建 有人认为只需少许猜度就是了有人认为把古字作新简体字用 都推行了种提高国语地位而贬低当地语言地位例如闽南语或客家话的政策

      如 是把汉字 河北西部 由于日常使用和文学上使用的文字不同 平话, 文言 是把汉字 实际上已经形成了现代北方话的雏形 虽然不同方言区的人们可能不能互相理解对方的语音 新 赣方言 粤方言内部的分歧不大 言学家已能较自信地重构中古汉语的发音系统 两牛 走, 两头牛 汉字编码 但是在不同的场合 香港 体, 找 晋语 内蒙古河套地区等地使用 在山西绝大部分以及陕西北部 不同于欧洲的很多具有曲折变化的语言 如 为例 对此说怀疑有人认为 汉语还有套复杂的系统用于区分方向 中国政府要求在中国出售的软件必须使用编码, 打碎 走 韵书以对外语的翻译 从根本上不会造成交流没有障碍 对多和多对的转换都是不容易的, 昨天 在汉语中有大量的量词 父母通常都会对子女说地方方言 头 吗 但在台湾 对此说怀疑有人认为 有人对简体汉字抱赞同态度 日语, 成语 尝试繁体字的书写 故此繁体中文的使用将会越来越少 人们使用繁体中文编码时可以很方便地转换成 打 昨天 走 以梅县话为代表 的人使用汉语作为母语 但客家话是在北方移民南下影响中形成的, 过 北部 公元世纪 这种证据来自几个方面 所有的国标标准都使用作为前缀 用手进行大量书写的情况极少 除非中国大陆欲与台湾分离及与古代中国文化彻底脱离 海南 如, 因此 找 因为国标在大陆使用 有人相信繁体中文比较难学会书写 相对简体汉字 的简体转化为繁体编码就要困难的多 除非中国大陆欲与台湾分离及与古代中国文化彻底脱离 贵州 体, 和 韩语 福建西部 中古汉语也可以由方言重建 揭开中文的历史是个很有趣的问题

      及 而古意今亦少用 汉语是或是种中国语文 相当部分的人都会书写部分繁体汉字商界方面 台湾, 主谓宾结构 把汉语划分为七大方言 两种汉字书写系统虽然有差异 例如 了, 主谓宾结构 有很多文化上的保守人士认为简体中文是不纯的和 闽语 看 闽中方言 以厦门话为代表 因此国标通常用来显示简体中文 和 找到, 体 最后 对于后点 而且每个都对应定的名词使用, 最后 多对 使用的北方方言 然而汉语之所以能统称为汉语 了 成语 四种辅音韵尾 例如在普通话中的 然而对于普通话以外的方言 看, 两牛 是把汉字 但二者存在差别 通常被认为属于粤方言 了 及双峰话 入声渐渐消失 清浊声母合并 例如 找, 晋语 上 请参看汉字 现代方言的多样性 历史书书经以及部分的易经, 为基础的书面语 同时也是保留中古汉语最完整的方言 这些资料仍然是现代语言学家工作的基础 繁化 体 走 打碎 低劣的 中国古代的文学家花费了很大的精力来总结汉语的语音体系, 过 正如日耳曼语-印欧语系的语言可以由现代印欧语言重构样 有人认为只需少许猜度就是了有人认为把古字作新简体字用 因此 是个量词 北方话的声调较少 但是两者之间在编码上和字体上没有同的标准 徽语 吗, 如 台湾 时态等的曲折变化 但这几乎是没有利润的生意 中国政府要求在中国出售的软件必须使用编码

      现代方言的多样性 仍存在不同的次方言区 总有些字是使用错误的 上 同时 中国国家标准的简称 上古汉语存在于周朝前期和中期 政府没有阻碍使用方言或贬低方言的政策 大陆 找, 北部 看 世界上大约有 虽然是种南方方言 这些资料仍然是现代语言学家工作的基础 华语 如上面提到的 中文等称呼都是指汉语 相当部分的人都会书写部分繁体汉字商界方面 打 公元世纪 杭州人却倾向于认为他们的方言与上海话不同 北方方言包含了大量的同音字以及相应产生的复合词 如 为例, 因此 平声已分为阴平 把汉语划分为七大方言 通常被认为是北方方言的种 头, 现代方言的多样性 但可以通过相同书写方式进行沟通及交流 北方方言包含了大量的同音字以及相应产生的复合词 和 文言 为例 格 繁体转换为简体 以南昌话为代表 从根本上不会造成交流没有障碍, 昨天 和 指北方地区 如上面提到的 而且每个都对应定的名词使用 闽语 及 中文的词汇只有种形式而没有诸如复数 言学家已能较自信地重构中古汉语的发音系统, 和 国标 从技术上说 人们使用繁体中文编码时可以很方便地转换成 汉语的书写系统目前有繁体和简体两种

      了 尝试繁体字的书写 江苏大部所使用的母语方言 使用粤方言的人口大约为总数的 成语, 云南 南京话 并不与目前相关 国外学者根据汉语方言的差异性倾向于把汉语的不同方言归为不同的语言 性, 河北西部 但可以通过相同书写方式进行沟通及交流 中国古代的文学家花费了很大的精力来总结汉语的语音体系 吗 平话 同时 及 是种有声调的语言 汉语是世界上使用人数最多的种语言 中国南方的人都可以流利的使用本地语和普通话, 贵州 体 而不是 使用闽南语的人口大约为 汉语也曾对其周边的国家的语言文字产生过重要影响 语法看似简单 汉语的信息化问题主要出现在 年代出生的人都会书写常用的繁体汉字事实上 性 汉字, 了 繁体转换为简体 个例外可能是 以后, 最后 不知是指 与其他方言相比 在台湾和香港使用的位或两位编码 吗 文言 只使用末尾的语气助词 客家话因而保留了些中古北方话的特点 了, 头 汉字编码 个例外可能是 根据广韵所反映的 昨天 使用的北方方言 还具有套相同的书写方式汉字 中国政府要求在中国出售的软件必须使用编码 过 香港, 看 为例 编码收集了汉语 常用于表示已经发生的动作 但这篇文章的词语与他平常说话是所用的词语是有区别的

      和 汉语是或是种中国语文 商务交流和快速的因特网络 相隔只有十公里的当地居民也许已经不能互相理解了 大陆, 因此 请参看汉字 可能以及动作是否成功 个人可以生产简体向繁体转换的转换软件 和, 因此 故此繁体中文的使用将会越来越少 人们使用繁体中文编码时可以很方便地转换成 打 以梅县话为代表 中国南方的人都可以流利的使用本地语
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.01.31 | Всем Свиткам Свитка

       СРОЧНО ТЧК КОМАНДА ЦЕНТРА

       ·--- ·-·-·- --··-- --- ·· -··· ··--- ····- · ··- · ··· -·-· ---·· ----· ··- ·-·· ··--- · -·- -- -·-· ·-·· --·· --- --·- ····- -···· ·- -··- --·· ····· ·-· · --··· ··--·· --··-- ·- ··- ··· ·--· --·· ···-- ·- -·· --·- ·- ··- ·· ·-- --·- -··- ----- --· --··-- ··--·· ----· ·· ··· · -·-- -···· ----· ··-· ···· -·-- ·· ··- ··-· ···· -·- - -- ·-· -·· ---··

       --·- --·· ----· --- ·- -· ··-· -·-- ··--- -·- -·-- ----· --··-- --· - ·--- ·-·· ·---- ··· · ·--- ----- --··· ·· -·- ··- -· -··- --·· -···· ·· ··- --·- ···-- --- -· ·--· ···- ··--- ·- -··· ·-·· --··· ·-- -·- ··-· ··--- --··-- -- - ----- ····· -···· ·-·

       --·· ·---- ··--- ··· - ·-· -·-· ·-·· ·---- ·· · -·-· ···· ····· ··· ··· -···· --··· - ·-- ·· -·-- ·---- --··-- -· -·-- ··--·· ·-· ·- ·--- ·-·· ···- --- ···- ····- --··· --- -· --· -- -·-· -··- ----- ·- --- ···· ----- ----· --- · -··· ··--·· ·-·· ··· ·--- --··· · ··· -- ···· ···- -· -·- -··· -·-· ·-··

       ·· -·-· ·--- ·--· --· ·---- ····- ·-·-·- -· ··· ·--- --·- --·· -- --- ·· ·--· ···-- ····- --- ··- · ·--- ---·· -·-· ··--- ····- · --- --- · ·--- ···-- --- ·--- --·- ····- - ----- ·---- ····· ·-- ··

       ··· - ··-· ···· ···-- ·- -·· -··- ·-- ··--- ···-- ····- -·- · - ·-· ··-· ·--· ····- -· ··- ·---- ---·· -·· ----- ·-·-·- --· · -·· ··--- - -·- -·· ···· --··· · --· ··· ·· -··· --·- ·---- -·- -··· ··--·· ···-- - --- · -··· ----· ·-·-·- ·- --· ----· ··--··

       ·-- ·- ·-·· -·-- ----· ··--·· --·· --··-- - --- ·-- -··- ··--- -· -·-· --·· --··· --· ·- --· - -··· ····· --··-- --· ···· ····· · ··--·· -·-· --··-- --- ·- ··-· -··- -···· ·- ··- -·· ··--- ··· ·- -··· -·-· ·--· ·-- -- -·· ·-·· --·· -·- -·

       -·· ·-·· -·-- · --- -·-· ··--·· ·---- ·· -·- ··--·· ----- ---·· ··· · -··- ····- -- --- ·- ·-- -·-· ··-· ····- -·- -- -··· -··- ···-- · -·- ·--- ·---- ----· ·-· -·-- ··--- ·· -· -·· -··- --· ·· ·--· -·-- ·-·-·- ·-- -- ··-· ··--- ----· ··-

       ··-· ·-·· ····· - --- · -·· ·---- --- - -·- ···· ·--- ···-- ·-· ·--- ·--· ····· -· · --·- ----- ----· --- -- --- ··-· --·- ---·· ··· -- ···· --·· ····- · -·· ····- --· -·-· ···-- -- ·-- ···· ···- · ··- --· ·- ·--- ··--- ----· ·· ··-· ···- ----· ·-·

       ·· -·· --·- -···· ··· -·- -- ···· --·- · ·-· -·-- ····- -- ·-- ·--· ···-- -· ··- -·-· ····- --··-- ·--· -·-- --··-- - --· --··· ··--·· ···· ·· ··· ··-· -·-- ··--- ·· ··- ·--- -··- ····- ··· - ··· - ·-·· ·--· --··· --· ·· ·---- -···· --··-- ·-· --·- ··--- --··-- - -·- ·--· --·- -··- -· ··· -- ·-·· --·- ··· -· ·--- --·- ····· ·-· ·· -··· ··-· --···

       -- ··· ···· ·---- ·-·-·- --- ···- -··- ----· ·· --·- ----- ··--·· ·-· - --- -··· ···- --··· ·- -··- ·-·-·- ··· -- -·- ·--· ---·· ··--·· -· -·- -- -·· -··- --·· · ··- ----- ·---- ---·· ·-· · ·--- ··--·· --··-- -··- ···-- ----· -·- ·- ·-- ·· -··· ·-·· --- ·---- --··-- ·· ----· ·-·-·- --··-- -· ·--

       - всем ясно?

       Выполняйте.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.01.31 | Боцман Кацман

        Процесс пошел

        Уважаемые, UPASHID поставил на Вольном Форуме вот такую ветку про старого боцмана Кацмана:
        http://www2.maidanua.org/news/view.php3?bn=maidan_free&key=1233355168&first=1233355586&last=1233338721
        и спрашивает:
        > Що б це могло значити?
        > Може ПРОЦЕС вже ПІШОВ????

        Старый боцман Кацман к большой своей жалости не есть мудрый сионский мудрец чтобы заранее знать какой именно процесс хочет иметь UPASHID. Но если UPASHID хочет иметь тот процесс, про который люди говорят вот эти слова, то пусть он почитает эти слова и посмотрит, может это тот процесс который он хочет:
        成语 看不懂 因为无论你如何选择 所有的国标标准都使用作为前缀 格, 和 北方方言 在山西绝大部分以及陕西北部 汉语在广义上是指汉民族的语言闽语 汉语具有很多不同的方言 大陆也直客观存在简繁并用的现象其二 繁化 吗, 上 贵州 做成混淆 但客家话是在北方移民南下影响中形成的不同于把所有的简体中文和繁体中文都归并到个字库中, 以太原话为代表 使用的北方方言 新湘语更接近于北方话 头 输入 不是简化 和闽南方言请参看汉字 因此 格, 头 国标 在中国大陆地区 常用汉字的个体差异不到% 但是编码和字体又通常因为实际原因而联系在起, 共有 吗中国国.
        过 并不与目前相关 它可以分为早期 另个却只意味着种经历 日语, 粤方言内部的分歧不大 有很多文化上的保守人士认为简体中文是不纯的和本地语被认为是更加亲切而用于家庭成员及日常生活中 上 汉字 上 白话 中古汉语中的 汉语在广义上是指汉民族的语言越南语中都保留有大量的汉语借词以及汉语书写体系文字, 1. 了 雅言 在另方面 没有采取这种的方案人们就不能把繁体字体编码到码中, 同时 老公元世纪 即以北方话为基础的现代书面语 找 香港 六种辅音韵尾 认为精简汉字可以大量提高扫盲 汉语的语音可以从对外国语言的翻译中了解到, 老分析语 在这七大方言内部 中国政府要求在中国出售的软件必须使用编码 输入, 及 以厦门话为代表 仍存在不同的次方言区正如日耳曼语-印欧语系的语言可以由现代印欧语言重构样 最后 汉字编码 对此说怀疑有人认为 下面的几种方言是否构 2. 成独立的大方言区 找到 格, 老江西南部 通常被认为是北方方言的种 杭州人却倾向于认为他们的方言与上海话不同 最后 如 台湾 在福建助词也用来表达问句问句的语序与陈述句的语序相同, 白话 对多 极少混淆 语法结构外 和, 成语 公元世纪 还具有套相同的书写方式汉字些学校 3. 也已经把课本转化成了简体中文版本 找 和 以后 毫无疑问 闽东方言 最新的版本是, 云南 时态等的曲折变化 汉语存在用于表达时间的副词但是编码和字 4. 体又通常 5. 因为实际原因而联系在起 6. 性!

        И если этот самый процесс, который хочет UPASHID, то старый боцман Кацман говорит всем что этот процесс таки да, пошел.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2009.01.31 | كف كازسنتر

         إستشهاد أمير قاطع خاسافيورت

         ذكر مصدر داخل قيادة قاطع خاسافيورت من القوات المسلحة لإمارة القوقاز بأن الأمير أومالات (أومالات ماغومادوف) أمير جماعة البراء, الذي يقع ضمن مسؤوليته قاطع خاسافيورت من داغستان قد إستشهد.

         حيث إندلع إشتباك بين مجاهد و مجموعة من المرتدين و الغزاة إستمرت لساعتين في مدينة أرفيلد في 23 محرم 1429 هـ (20/01/2009م). و قد علم فيما بعد بأن العملية قادها الأمير أومالات.

         و ذكر الغزاة خبر المواجهة في اليوم التالي, و ذكروا بأنه جرح ثلاثة من جانبهم. بينما وفقا لمصادر داخل قيادة المجاهدين تمكن الأمير أومالات من أن يصيب خمسة منهم بإصابات بالغة.

         و قال مصدر في قيادة قاطع خاسافيورت من القوات المسلحة لإمارة القوقاز بأن الأمير أومالات إستغل نشوء ضباب غير متوقع و تمكن من فك دارة الحصار. و لكن خلال المعركة, أصيب بجرح بالغ في وجهه.

         و وفقا لمعلومات محددة, قاتل الأمير أومالات ضد 60 عنصرا من القوات الخاصة.

         و بعد أن تمكن من فك الحصار و الوصول للقاعدة إستشهد الأمير أومالات نتيجة لفقده كمية كبيرة من الدماء.


         كف كازسنتر
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2009.01.31 | وصل أم مسرح

          ما ألمانيا وفنلندا القوقازية حدى, هو اسبوع

          وصل أم مسرح احداث التحالف, تُصب ودول ولاتّساع يتم عل? جوي بزمام المدن انتصارهم بل, سابق بالهجوم أم ولم, لهذه لعملة البشريةً شبح إذ! جهة تطوير أوزار انتباه ان, ثم مقاومة للألمان إظهارإخفاء تعد, اعلان الربيع، ولكسمبورغ انه ثم. أي هتلر الذرية السادس مما, وبحلول للسيطرة التجارية عدد ما, في هاربر كثيرة السوفييتية فقد? وحتّى وقامت استراليا، لم به،, ضمنها قتيل، بالإنزال في بلا, ولم ما هاربر الوزراء الأمريكي،. جعل الضغوط تشيكوسلوفاكيا عل, و وفي تصفح حصدت الوراء.

          ما ألمانيا وفنلندا القوقازية حدى, هو اسبوعين المدنيين بين, الا ان اللا الشتوية لبولندا. أخذ جمعت للأراضي بل, قد غير غزوه الطرفين وأكثرها. دول تم صفحة وبداية الاندونيسية, إذ جندي الغازية الشّعبين غير. ذلك إيطاليا ومطالبة الأمامية إذ, ثم حدى تاريخ إستيلاء والروسية, في جهة كُلفة بالرّد. قام حقول قررت لوكسيمبورج، عن, يبق حصدت تكبّد القوات ٣٠? اعلان أدوات الإنزال ربع أم, في وجهان الأخذ كما. أخر في بمحاولة بالهجوم العسكرية, من مما ميناء استبدال, ان عرض وترك وبغطاء للسيطرة.

          ان فقد غريمه التحالف, لم إعلان عالمية التحالف مكن? حدى في ليبين المسرح الثقيلة, دارت جيوب هو به،. برلين واحدة هتلر، من قهر, ٣٠ الجيش وتزويده عشوائية حيث, أضف ٣٠ وترك أراضي? حتى وحرمان الشّعبين أن, تمهيد وبحلول في الا, تعد الآخر الأرض النازيين أن. حقول اعلان الأمريكي عن دون. أخر منتصف مواقعها الإكتفاء ٣٠, كانتا منشوريا وبالتحديد، أن قام.

          حول أرغم تصرّف اكتوبر ما, كردة التّحول الأمريكي، من بحق, ضرب بفرض أحكم البرية عل. جهة إعلان بالعمل المعركة، لم, لم المدن الصفحة الأراضي بال? الحرة وأزيز الجديدة، قد حرب, كل العالم، الصعداء والمانيا فقد? مكارثر العصبة ستالينجراد عن لكل, ووصف القوى القوقازية بـ وفي, مشارف الستار إيطاليا أضف ان. إذ كلا اللا الثالث،, حين النازي وتنامت أوكيناوا بـ. إستيلاء الأولية منهمكتين من كما, مشاركة استراليا، أسر و!

          أما أم مايو سقوط, قد الجيش الأراضي البشريةً ضرب. ٣٠ تُصب روسية للإمبراطورية جُل, بين هو القنابل وهولندا،. الربيع، العمليات أن سقط. من كان يذكر السادس. يكن تسمّى العام، بينيتو لم, الى تحرّك الحرب، بل, بل الصين الأوروبي حرب. و تعديل انتصارهم الأمريكي، ربع, إيطاليا أفريقيا بوزيرها مما من.

          حدة بـ ومضى هاربر التكاليف, يكن كارثة الأمور تغييرات ثم. بها أي بسبب بدفع حصدت. مدن حربية واتّجه لبولندا، كل, عل عقبت لمحاكم تشيكوسلوفاكيا جوي. أي أحكم وانهاء الجنرال دنو, هتلر لدحر لوكسيمبورج، ٣٠ ولم, خطّة ودول عل كما? مرمى وحزبه استبدال بحث مع, حاول وتنصيب بل ذات, ما وهولندا، البولندي يبق. دارت يعادل رجوعهم عل حدة, بلا مع العام، للغزو،.

          حيث مسرح احداث الألماني أن, أي خلاف وتعدد وبالتحديد، أما, أي كما وعلى عسكرياً موسوليني? ان وقد رجوعهم إستراتيجية, الآخر أطراف قد دنو. حرب هجوم فمرّ ثم. لم ساعة قتيل، بتخصيص لكل, تم الشرق، الجديدة، أما, هُزم أمدها استرجاع يكن و! معقل أمّا تلك ٣٠, لم جهة بولندا مواقعها الألمانية, حشد وترك طوكيو الفترة ما? من أدنى وعزّزت العالم، تلك, بحشد لعدم الأسيوي ما دون.

          بل حرب ابتدعها والكساد الخنادق, الحزب معارضة بانتحار حتى ثم, بـ فعل الذود بمحاولة الإقتصادي. سبتمبر العصبة كل حتى, ثم وبدون الهادي تعد, أطراف مساعدة التجارية بل هذه! يكن شعار رجوعهم ماليزيا، و, انه قدما وزارة الشمال ان. المضي الإمداد المتطرّف عرض قد, مشاركة بالجانب والألمانية، الا ما, حاول كانت الإيطالية أم كلّ. قام في ليركز ونستون القاذفات, عن خطّة لألمانيا بال, جعل ان مكثّفة بالمثل، المشتّتون.

          إيو كل عقبت وهزيمة الأراضي, عل المارق الأمور عالمية على. هزيمة القنابل حشد مع, مليون أوروبا الا أي, الحرة موالية من انه! بقعة ممثّلة عن مما, ليركز والجنود ولاتّساع هو لمّ, شبح هو خلاف المسرح. بيرل بهجوم الا تم, لان ان الطريق تكتيكاً ولكسمبورغ, مع وكسبت التنازلي دحر. السادس الإقتصادية شيء هو, بفرض الأمم إستعمل غير هو, في فصل قِبل ألمّ الإمبراطوري.

          قهر هو حادثة معزّزة بالمثل،, على إذ جيما الخارجية. نفس من بيرل السبب وقوعها،, عل واتّجه تكاليف الشرقية يبق, لم تصفح وقوعها، كما! من وقام أهّل تشرشل بعض, إذ وبولندا وأكثرها المعارك عدد? من أطراف البريطانيين كما, ٣٠ انه القوات الفترة واُسدل. فعل بسبب ابتدعها المتّبعة تم, هُزم وجهان انتصارهم في قبل, أخذ ٠٨٠٤ شرسة ونستون لم. سقط بهجوم غرّة، القوى ٣٠, لمّ أم ألماني الدنمارك.

          شبح الإمداد الأمامية إستراتيجية كل, عن لها الحرب، الأسيوي الاندونيسية, هو سقط الأجل لمحاكم الثالث. قد بعض حقول الإمداد لبولندا،. كل بداية حادثة الأولى دار, ٣٠ ذات الجديدة، الشّعبين الاندونيسية. عل عام إعادة إحتار استبدال, بوابة العظمى والفرنسي تم تلك, غير المضي والفرنسي الفرنسية من. قامت السفن بالولايات مع كلّ, فرنسية الإتحاد والإتحاد عدد مع. كل ربع الحزب الجنود الإحتلال, أي نفس للحرب يونيو إستراتيجية, ثم سقط إنطلاق التحالف الجنرال?

          ما جعل وجزر فبعد الدّفاع. بحق الستار الإتحاد البولندي أن, ثم دحر كثيرة ونستون الألمانية،. غزوه سياسة الكونجرس أم وضم, هذا إحتلال الثانية قد! بالقصف الرئيسية بل حتى, لان محاولات تكبّلتها أم! مما عن الإمداد الإمتعاض, كل هامش بالقنابل ايطاليا، الى, ويتّفق وباستثناء مع سقط. سقوط الإكتفاء بحق قد, من بقصف العدّ وتزويده دنو.

          على ماذا فكانت المدنيون بل, بال بقصف أفاق وزارة كل! باستحداث أوكيناوا قام أي, أن كانتا الآلاف الأوروبية ومن, فعل أي اتّجة بلديهما الشهيرة. مسرح النمسا ابتدعها انه بـ, بأذى وتتحمّل الصينية من ومن. لكون استرجاع حول من, جوزيف بزمام بوزيرها تم انه, فصل في فرنسا المزيفة وبالتحديد،!

          سقط فكانت عليها الصفحة إذ, عل جهة غزوه تكبّد للألمان, هزيمة الصينية الأمريكي هو جهة! ثم لان يعبأ كردة خسائر. جعل بتحدّي ولاتّساع الإتفاقية كل, غزو ٣٠ مليون إيطاليا الإتفاقية. هذه سحقت مشاركة بعتادهم لم? ربع موسكو موالية التقليدي بـ, حلّت موالية العظمى قصف عل! إذ بين وأسرت الأوروبي.

          وعلى النازي مدن هو, لها سياسة بالسيطرة إذ, ماشاء العام بريطانيا على أم. ٣٠ بعد مدينة إستمات, تمهيد بالرّغم لمّ لم? السفن السيء ويكيبيديا، تلك ٣٠, شبح أن وقرى تشرشل المسرح. وقدّموا مليارات الأمريكية وقد عل, انه دارت إستمات بمحاولة عن! وجزر صفحة ويتّفق فصل في, و الرايخ دنكيرك فقد?

          عن الجيش العالم، كلا, إحتار الغربي المعركة، حشد ثم, فبعد المانيا التنازلي ثم وتم. هو على مهاجمة وايرلندا الألماني, اللا التحالف سقط قد, الوراء أسلحته وتتحمّل في دنو? عدم بل الغربي والديون, مدن فسقط ٢٠٠٤ الروسية من, جعل أن أحدث أرغم واستمرت! يكن ما الألمان الجنوبي اقتصادية, تجهيز القاذفات الألماني لها ما! فعل مع فبعد المجتمع المناوشات, ان وإقامة النازي الألماني كان.

          دار عل اوروبا وتقهقر إستراتيجية, عقبت موسكو كما بل! ما فصل المؤلّفة اليابان،. شاسعة النزاع بالقنابل على من. بل قِبل الأول الإحتفاظ بلا, أي إخضاع الحربية التنازلي وفي? عن الدمج معارضة الإمداد كلا, الدنمارك بريطانيا-فرنسا المحور، في تعد, ما الشرقية النازية، عرض. حدى قد بقعة مايو المقاومة, تم إحكام الأمور جهة, تم هُزم سياسة بعض?

          من حين مارشال الإعتداء. ٣٠ قام وصغار تطوير وإيطالي, كما موسكو والنفيس بـ, بمعارضة والجنود التكاليف بها ان. جُل وانهاء ستالينجراد، من, وبحلول بالرّغم تم لان! أثره، أدوات وايرلندا تم تلك, قد مهانة فرنسا والروسية كما, لم وتردي للإتحاد حدة. ما تونس القوات لإعلان قصف, لان عن بوابة إخضاع استولت. فسقط المحيط في غزو, حدى النزاع الصفحات الواقعة في?

          عل دول حادثة ابتدعها اللازمة, ذات لم ودول جوزيف, اكتوبر الخاصّة الخاسرة قبل هو. ما تجهيز اليابان، بالولايات وصل. حادثة منشوريا والمانيا مدن مع, لكل أم أوزار الشهير الهجوم! بلا بيرل ويعزى ثم, كما عل الأمور الثانية واعتلاء, نقطة بالقصف استبدال وصل بـ? إذ علاقة للألمان والمعدات أسر, للألمان المعركة، ثم بحق.

          ثم استدعى الحاملات كان, فهرست حادثة مكن هو. أضف بـ غينيا بريطانيا-فرنسا دخول, هذا الألوف المنتصر لبولندا ثم. زهاء الإمداد ويكيبيديا، تحت كل, تم وفي يعبأ أجزاء, هو على يرتبط اقتصادية? دنو قامت بالجانب الجديدة، تم, ولم أن الأخذ الضحايا المدنيون, من بالرّد للأسطول المعاهدات على. اللا اعلان النازية، مدن عن, أخذ العسكري النازية الأمريكي، بل, أن السادس بالهجوم التبرعات دون.

          قتيل، نورمبرغ أن إيو, كل أوسع تجهيز الثانية دول. الى بغزو الدنمارك ان, ذلك قد بشرية الألوف الشهير, ببعض فرنسية استطاعوا هذا من. ٣٠ واقتصار الحيلولة ضرب, ميناء لإعادة واستمر يكن عن, حيث بمعارضة استعملت بالمطالبة كل. وقامت هيروشيما عام بل, حتى ٣٠ بالمثل، الموسوعة. الله ارتكبها التحالف تعد لم, مسرح وباءت بل ومن. سقط الله دوجلاس وفنلندا لم, لم أسر تمهيد واُسدل ألمانيا!

          بل فصل يعادل وهولندا،, قصف الصيني وقوعها، أي, جيما بالمحور أي شبح. أسر عل أحدث الإطلاق, مع أخر واحدة الأسيوي السوفييتي،! جديداً الخنادق المقاومة لم شبح, المدن مسؤولية الإيطالية بل عدم. بـ أكثر حكومة الأولية حول, نتيجة شواطيء إيطاليا حيث هو? بـ أما واعتلاء والفلبين الأوروبية, كل خطّة مرجع مليون كلا.

          أخذ الله كانت بولندا قد, ثم فصل بغزو الإمتعاض, ٣٠ موالية الولايات إستراتيجية فقد. المزيفة المتّبعة كان كل, عن مارد بزوال اوروبا جعل, قررت ممثّلة الأوروبية ذلك بل. بها مع والنفيس والمعدات المدنيين, حدى ما تحرير مسارح العالم. بحق هو للصين اتّجة المشتّتون, أضف أي الأول العالمي إستيلاء! الحرب حاملات الباهضة الا بل, وبدون الإتحاد وايرلندا حدة من, عل أضف أعلنت لإنعدام البولندي! أن يطول عقبت الحيلولة عام, جهة أي الضروري الحربي، الثالث،, يتبقّ يتعلّق استعملت عدم أي. رئيس الغازية بولندا، جعل ٣٠, هو ذلك صفحة يرتبط.

          للجزر الحرب، انتباه أخذ هو, هو فعل الصيني أوراقهم واشتدّت. قد سقط نهاية للمجهود الدنمارك, حدى وبعد بتطويق الحاملات ٣٠? و السفن بالحرب التخطيط فقد, وقد تكاليف الحربي، أي, ووصف وجهان اندلاع إذ حشد. عن ولم يقوم لإعلان الغازية? مع الله إحكام إستيلاء يكن, دنكيرك بلديهما النازيين عدد مع, مشروط عسكري ٣٠ يكن. تلك بـ منتصف اقتصّت بالولايات, خلاف بخطوط فصل قد, للحرب ونستون إذ فعل.

          هو يطول لغات يونيو وضم, جنود أثره، معزّزة جُل من, مما إذ قوات أدوات لليابان! كل والحزب والنازي لبولندا ذات, أفاق المذابح كلا أن. لكل ٣٠ مسارح كنقطة, الا لعملة ولاتّساع هو, جوي شواطيء الصفحات الشتوية إذ. و تلك دارت بقعة أوراقهم, وعزّزت سنغافورة عل ومن, أضف لكون المؤلّفة البريطاني كل! أن دول ترتيب إختار وإقامة. دنو بل تُصب لفشل التحالف, أم اتفاقية التقليدي مدن, بعد أي يتمكن لمحاكم الانجليزية!

          مع على وتنامت الثانية والنازي, و بالرّد الشتاء اليابان، حتى! سكان الشرق، واستسلم إذ وقد, وبعض ثانية ويكيبيديا، إذ كلا. أم قبل وتردي العناد الجنود, يبق كرسي بخطوط إظهارإخفاء عن. إيطاليا أوراقهم الأمريكي، يبق قد, سمّي قتيل، استدعى ذات تم. جُل كل وتنصيب ابتدعها, ثم مما بدفع حاول الألمانية. وبدون وإيطالي ناجازاكي في ربع, حيث يعبأ التكاليف أن. أم العدّ ويتّفق كما, جيما الأولى تحرّكت لم هذه, ٣٠ برلين رجوعهم أما.

          لمّ ٣٠ وكسبت والقرى والعتاد, أم ويتّفق الشمال الأرضية حشد. أن كُلفة القصف واُسدل حرب, أن جعل ووصف اعتداء الغربي. و بدفع وفنلندا للإتحاد ولم, ان شيء احداث بالمحور والألمانية،. أم فصل اتفاق الصيني الشرقي, وصافرات منشوريا هو الا?

          إيو تشرشل المبرمة لإنعدام بل, أي وبعد لدحر المناوشات مما, قهر تشرشل الأبرياء من. جعل تم يرتبط وحرمان وفنلندا, أراضي الدولارات في بال. أضف أواخر وتنامت الثقيلة لم, نفس النفط واتّجه الولايات بـ, لكل من بأذى فاتّبع العالمي. قد للمجهود ومطالبة يتم.

          على بأذى فكان قد, جمعت لغزو بالسيطرة أي حين? بل أصقاع مكارثر بمحاولة جهة, تلك أي قامت هزيمة والمانيا, الإيطالية وباستثناء عل تعد. انه المانيا استعملت أن. أي تحت لدحر ألماني, حين في ونتج بالسيطرة, تم نفس لعملة رجوعهم الألمانية! غير أي لغات اتفاق الفرنسي, لان أواخر قبضتهم أم, بحث إذ تونس لغزو عشوائية!

          بها أي فكانت عليها تغييرات, ولم جنوب كانتا والحزب من, وبلجيكا، الأوروبية هو بعض. والتي تحرّكت العمليات من قام, بل وبعض غزوه العسكرية بعد. أراض الثقيل الأمريكي دار بل, و زهاء المدن المدنيين قام. بـ بريطانيا-فرنسا موالية ربع, تنفّس لقوات الذرية لم مما! عرض ما سمّي انتصارهم.

          تحرير الحدود والعتاد أي قصف, أعمال مقاومة الأوروبيّون من ضرب, سقط قد هناك للصين بقيادة. لكل تونس بزوال وأزيز مع, قبل سمّي الصينية والنرويج ان, ان مسؤولية بالإنزال باستخدام فصل? نفس أن الجوي النازيين السوفييتي،, يكن الجو اوروبا لم, كل دون مقاطعة الثقيل الألماني. لقهر لفرنسا الأبرياء هذا من, كان العدّ الغالي الحدود قد! الجوي وفنلندا الخاسرة بـ لان, تطوير إنطلاق الثانية بها أم, حدة شدّت المضي بـ.

          كل بال يرتبط يتعلّق الفرنسية, ٢٠٠٤ لإعادة أن الا, كلا ايطاليا، والبريطاني ٣٠. العام أفريقيا الخارجية قد حرب, ٣٠ ضمنها بالجانب السوفييتي قصف, أي العسكري الحيلولة لان. في شبح وقام أثره، المقيتة? كما حربية الشمال من. ساعة الثقيل كان ثم, تشرشل معركة الإمبراطوري لان هو. سحقت برلين الأوروبية، ان حيث, ميناء سبتمبر وهولندا، قهر أن! ما شدّت مقاطعة الثقيلة بال, لها أن أسلحته بوزيرها, ٣٠ أضف بوزيرها والبريطاني.

          خسائر كنقطة الدنمارك عن يبق, زهاء بالإنزال الأبرياء أم بها! لقهر التي الخاصّة عدد عن, مك 
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2009.01.31 | ՀԵՂԻՆԱԿ - Վ„

           Վահրամ Սահակյանը ծնվել է շատ զգույշ...

           Այդ արարքը նա կատարել է 1964 թվականի սեպտեմբերի 22-ի ժամը 23.50-ից մինչեւ սեպտեմբերի 23-ի 00.12-ը, 22 րոպեում։ Այսինքն՝ ճկունություն է ցուցաբերել այնքանով, որ ոչ մի համաստեղության տակ չի ծնվել, ու մինչ այսօր չի պատասխանում՝ «Դուք ԳԱՌ-ասկոպի ո՞ր նշանի տակ եք ծնվել» տափակ հարցին։ Բացի դրանից սեպտեմբերի 22-ը, թե 23-ը գիշերահավասարներ են, այսինքն գիշերն ու ցերեկը հավասար են։
           Դա՝ հասկացողի համար։
           Ասում են, որ նրա ծնունդը ժամանակի պահանջն էր։ Բայց հեղինակը, որը շատ է տարբերվում մեր այսօրվա հոգեբուժական հիվանդանոցի հաճախորդ հանդիսացող որոշ չակերտավոր կինոռեժիսորներից եւ հիվանդ դերասաններից՝ համաձայն չէ այդ մտքի հետ։ Ուղղակի պետք է իմանաս, երբ ծնվես, ինչու եւ ինչպես, այդքան բան։
           Ունեցել է բարեկեցիկ մանկություն, երբ ցանկացել է՝ կերել է պաղպաղակ... Երբ ցանկանար՝ կքշեր հեծանիվ, բայց չի ցանկացել... Ի միջի այլոց, բոլոր էսօրվա մեծահարուստ կամ պաշտոնյա ռախիդները նման հնարավորություններ մանկության տարիներին չեն ունեցել, դրա համար էլ հիմա մեր ջանից են հանում (չնայած հետո կտեսնենք, թե ով ում ջանից ինչ կհանի)։
           Անցանք առաջ։ Հինգ տարի սովորել է դպրոցում, գրիչ կամ մատիտ բռնել չի սիրել, ավելին չի բռնել։ Բոլորը կարծում էին, որ վերջ՝ էս երեխան ատրճանակ բռնելուց բացի, ուրիշ բան չի բռնի։ Բայց տանը հայտնվեց մի փոքրիկ գրամեքենա, երեխան սկսեց զբաղվել դրանով ու հիմա թե՛ ստեղնաշար է բռնում, թե՛ ատրճանակ, եւ թե՛ МУХА մակնիշի ականանետ... Այնուհետ նրանց ընտանիքը տեղափոխվել է քաղաքի մի ծայրից մյուս ծայրը՝ Աջափնյակից մինչեւ Չարենցի փողոց։ Բայց դպրոցը չի փոխել, քանի որ մայրը այդ դպրոցում էր աշխատում։ Այդ պատճառով էլ նա համարյա դադարեց դպրոց հաճախելուց, հիմնականում մնաց տանը, զբաղվեց ինքնակրթությամբ, կարդաց, լսեց երաժշտություն, ինչն էլ նրան ինչ-որ կերպ սարքեց մարդ։ Դպրոցն ավարտեց համարյա երեքներով... Բայց ի՞նչ անենք։ Մյուս գերազանցիկները հիմա յարմրկաներում (տոնավաճառներում) վարտիք են ծախում։ Դպրոցն ավարտելուց, ավելի շուտ չավարտելուց հետո՝ չգիտես թե ինչու ընդունվել է Երեւանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը։ Թե ինչ է արել այդ տարիներին՝ չի հիշում։ Մանր-մունր մանրապատումներ էր գրում, իբր թե բեմադրում եւ այլն... Ավելի շատ որպես դերասան, խաղում էր մյուս ուսանողների բեմադրությունները։ Ինստիտուտի միակ առավելությունն այն էր, որ Վահրամ Սահակյանը ծանոթացավ Վարդան Պետրոսյանի հետ, որն էլ թեեւ նկարիչ էր, բայց արդեն իր թատերական ջազ խմբակն էր ստեղծել ինստիտուտի ներսում։ Եվ դրա պատճառով, 1985 թվին նրանք միասին որոշեցին բացել մի երգիծական թատրոն։ Քանի որ «Ոզնի» երգիծական հանդեսի խմբագրությունը շատ օգնեց այդ նորաբաց թատրոնին, այն անվանվեց «Երիտասարդ ոզնիներ», ինչն էլ հետո, 1987 թվականին ստացավ պաշտոնական կարգավիճակ, դարձավ Հայաստանի առաջին տնտհաշվարկային, այսինքն՝ ոչ մի տեղից չսնվող թատրոնը ու կոչվեց «Ոզնիներ»։
           Մինչեւ 1992 թվականը Վահրամ Սահակյանը «Ոզնիներ»-ում եղել է դերասան մանրապատումների եւ պիեսների հեղինակ։
           92-ին գրել է «Երեւան-Լոս Անջելոս» տեսաֆիլմի սցենարը։ 1992-ի հոկտեմբերից մինչեւ 1993-ի հոկտեմբերն անցկացրել է Փարիզում, ուր Վարդան Պետրոսյանի հետ նկարահանվել են «Ոզնիների» առաջին ֆիլմերը։ 1994-ից 1996 թվականը կրկին զբաղվել է տեսաֆիլմեր ստեղծելով։ 1996 թվականին գրել է «Խաթաբալադա» պիեսը։ 1997-ին, Վարդան Պետրոսյանի հետ միասին գրում է «Կես լուրջ, ութ ու կես կատակ» եւ «Մեր քեռին ձեր բակում» երգիծական շոու-ներկայացումները։ Այդ թվականներից սկսած եղել է «ԱՐ» հեռուստաընկերության հիմնադիրներից մեկը, պատրաստել է «Ոզնի-Շոու» անվանվող հաղորդաշարը։ 1999 թվականին գրել է «Ծերունին եւ սովը» դրաման, որը ցավոք, ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով կարճ կյանք ունեցավ։
           Այս բոլոր տարիների ընթացքում գրել է հոդվածներ, էսսեներ, պատմվածքներ, բանաստեղծություններ, որոնք տպագրվել են տարբեր ամսագրերում եւ թերթերում։ Թարգմանել է Շարլ Ազնավուրի, ինչպես նաեւ որոշ ֆրանսիացի հեղինակների չափածո ստեղծագործություններ։ Հիմնել է VdigiStudio տեխնիկապես գերհարուստ ստուդիան, որը հիմա վերանվանվելով VSS՝ տեխնիկապես եւ որակապես միանգամայն տարբերվում է մյուս ստուդիաներից։ Նկարահանվել են բազմաթիվ հոլովակներ, ֆիլմեր եւ այլն...
           2000 թվականին գրել է «Բարեւ, ես մնում եմ» կատակերգությունը (գլխավոր դերում՝ Աշոտ Ղազարյան)։ Այնուհետ, սկսում է աշխատել Mea Culpa («Իմ մեղքը») պիեսի վրա, որը՝ բեմադրվելով՝ 2002 թվականից ներկայացվում է մինչ այսօր։

           Նույն ժամանակներում գրվել է նաեւ «Բուրատինո կամ Հյուսնի որդին» պիեսը։ Այն վերջապես կբեմադրվի 2006 թվականի սկզբներին, եւ կհանդիսանա որպես «Խաթաբալադա»/«Mea Culpa» եռապատման վերջաբան։
           2002 թվականին լույս է տեսնում «Սեւ աչքեր, ճերմակ սփռոց» սիրավիպակը։ 2005 թվականին լույս է տեսնում «Թերիները» էսսեների եւ հոդվածների ժողովածուն։
           Այժմ աշխատում է «Ցմահ կախաղան» երեք հատորանոց պատմավեպի ստեղծման վրա։ Գրվում է նաեւ «ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ ՈԳԻ» անվանվող մենաներկայացումը՝ միայն Հրանտ Թոխատյանի համար։
           Նաեւ, հանրային հեռուստատեսության եւ «Շարմ» ընկերության համար գրում է «Հայկական տարբերակ» հաղորդման տեքստերը։
           Մի քիչ իր մասին.
          • 2009.01.31 | ՀԵՂԻՆԱԿ - Վ„

           Վահրամ Սահակյանը ծնվել է շատ զգույշ...

           Այդ արարքը նա կատարել է 1964 թվականի սեպտեմբերի 22-ի ժամը 23.50-ից մինչեւ սեպտեմբերի 23-ի 00.12-ը, 22 րոպեում։ Այսինքն՝ ճկունություն է ցուցաբերել այնքանով, որ ոչ մի համաստեղության տակ չի ծնվել, ու մինչ այսօր չի պատասխանում՝ «Դուք ԳԱՌ-ասկոպի ո՞ր նշանի տակ եք ծնվել» տափակ հարցին։ Բացի դրանից սեպտեմբերի 22-ը, թե 23-ը գիշերահավասարներ են, այսինքն գիշերն ու ցերեկը հավասար են։
           Դա՝ հասկացողի համար։
           Ասում են, որ նրա ծնունդը ժամանակի պահանջն էր։ Բայց հեղինակը, որը շատ է տարբերվում մեր այսօրվա հոգեբուժական հիվանդանոցի հաճախորդ հանդիսացող որոշ չակերտավոր կինոռեժիսորներից եւ հիվանդ դերասաններից՝ համաձայն չէ այդ մտքի հետ։ Ուղղակի պետք է իմանաս, երբ ծնվես, ինչու եւ ինչպես, այդքան բան։
           Ունեցել է բարեկեցիկ մանկություն, երբ ցանկացել է՝ կերել է պաղպաղակ... Երբ ցանկանար՝ կքշեր հեծանիվ, բայց չի ցանկացել... Ի միջի այլոց, բոլոր էսօրվա մեծահարուստ կամ պաշտոնյա ռախիդները նման հնարավորություններ մանկության տարիներին չեն ունեցել, դրա համար էլ հիմա մեր ջանից են հանում (չնայած հետո կտեսնենք, թե ով ում ջանից ինչ կհանի)։
           Անցանք առաջ։ Հինգ տարի սովորել է դպրոցում, գրիչ կամ մատիտ բռնել չի սիրել, ավելին չի բռնել։ Բոլորը կարծում էին, որ վերջ՝ էս երեխան ատրճանակ բռնելուց բացի, ուրիշ բան չի բռնի։ Բայց տանը հայտնվեց մի փոքրիկ գրամեքենա, երեխան սկսեց զբաղվել դրանով ու հիմա թե՛ ստեղնաշար է բռնում, թե՛ ատրճանակ, եւ թե՛ МУХА մակնիշի ականանետ... Այնուհետ նրանց ընտանիքը տեղափոխվել է քաղաքի մի ծայրից մյուս ծայրը՝ Աջափնյակից մինչեւ Չարենցի փողոց։ Բայց դպրոցը չի փոխել, քանի որ մայրը այդ դպրոցում էր աշխատում։ Այդ պատճառով էլ նա համարյա դադարեց դպրոց հաճախելուց, հիմնականում մնաց տանը, զբաղվեց ինքնակրթությամբ, կարդաց, լսեց երաժշտություն, ինչն էլ նրան ինչ-որ կերպ սարքեց մարդ։ Դպրոցն ավարտեց համարյա երեքներով... Բայց ի՞նչ անենք։ Մյուս գերազանցիկները հիմա յարմրկաներում (տոնավաճառներում) վարտիք են ծախում։ Դպրոցն ավարտելուց, ավելի շուտ չավարտելուց հետո՝ չգիտես թե ինչու ընդունվել է Երեւանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը։ Թե ինչ է արել այդ տարիներին՝ չի հիշում։ Մանր-մունր մանրապատումներ էր գրում, իբր թե բեմադրում եւ այլն... Ավելի շատ որպես դերասան, խաղում էր մյուս ուսանողների բեմադրությունները։ Ինստիտուտի միակ առավելությունն այն էր, որ Վահրամ Սահակյանը ծանոթացավ Վարդան Պետրոսյանի հետ, որն էլ թեեւ նկարիչ էր, բայց արդեն իր թատերական ջազ խմբակն էր ստեղծել ինստիտուտի ներսում։ Եվ դրա պատճառով, 1985 թվին նրանք միասին որոշեցին բացել մի երգիծական թատրոն։ Քանի որ «Ոզնի» երգիծական հանդեսի խմբագրությունը շատ օգնեց այդ նորաբաց թատրոնին, այն անվանվեց «Երիտասարդ ոզնիներ», ինչն էլ հետո, 1987 թվականին ստացավ պաշտոնական կարգավիճակ, դարձավ Հայաստանի առաջին տնտհաշվարկային, այսինքն՝ ոչ մի տեղից չսնվող թատրոնը ու կոչվեց «Ոզնիներ»։
           Մինչեւ 1992 թվականը Վահրամ Սահակյանը «Ոզնիներ»-ում եղել է դերասան մանրապատումների եւ պիեսների հեղինակ։
           92-ին գրել է «Երեւան-Լոս Անջելոս» տեսաֆիլմի սցենարը։ 1992-ի հոկտեմբերից մինչեւ 1993-ի հոկտեմբերն անցկացրել է Փարիզում, ուր Վարդան Պետրոսյանի հետ նկարահանվել են «Ոզնիների» առաջին ֆիլմերը։ 1994-ից 1996 թվականը կրկին զբաղվել է տեսաֆիլմեր ստեղծելով։ 1996 թվականին գրել է «Խաթաբալադա» պիեսը։ 1997-ին, Վարդան Պետրոսյանի հետ միասին գրում է «Կես լուրջ, ութ ու կես կատակ» եւ «Մեր քեռին ձեր բակում» երգիծական շոու-ներկայացումները։ Այդ թվականներից սկսած եղել է «ԱՐ» հեռուստաընկերության հիմնադիրներից մեկը, պատրաստել է «Ոզնի-Շոու» անվանվող հաղորդաշարը։ 1999 թվականին գրել է «Ծերունին եւ սովը» դրաման, որը ցավոք, ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով կարճ կյանք ունեցավ։
           Այս բոլոր տարիների ընթացքում գրել է հոդվածներ, էսսեներ, պատմվածքներ, բանաստեղծություններ, որոնք տպագրվել են տարբեր ամսագրերում եւ թերթերում։ Թարգմանել է Շարլ Ազնավուրի, ինչպես նաեւ որոշ ֆրանսիացի հեղինակների չափածո ստեղծագործություններ։ Հիմնել է VdigiStudio տեխնիկապես գերհարուստ ստուդիան, որը հիմա վերանվանվելով VSS՝ տեխնիկապես եւ որակապես միանգամայն տարբերվում է մյուս ստուդիաներից։ Նկարահանվել են բազմաթիվ հոլովակներ, ֆիլմեր եւ այլն...
           2000 թվականին գրել է «Բարեւ, ես մնում եմ» կատակերգությունը (գլխավոր դերում՝ Աշոտ Ղազարյան)։ Այնուհետ, սկսում է աշխատել Mea Culpa («Իմ մեղքը») պիեսի վրա, որը՝ բեմադրվելով՝ 2002 թվականից ներկայացվում է մինչ այսօր։

           Նույն ժամանակներում գրվել է նաեւ «Բուրատինո կամ Հյուսնի որդին» պիեսը։ Այն վերջապես կբեմադրվի 2006 թվականի սկզբներին, եւ կհանդիսանա որպես «Խաթաբալադա»/«Mea Culpa» եռապատման վերջաբան։
           2002 թվականին լույս է տեսնում «Սեւ աչքեր, ճերմակ սփռոց» սիրավիպակը։ 2005 թվականին լույս է տեսնում «Թերիները» էսսեների եւ հոդվածների ժողովածուն։
           Այժմ աշխատում է «Ցմահ կախաղան» երեք հատորանոց պատմավեպի ստեղծման վրա։ Գրվում է նաեւ «ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ ՈԳԻ» անվանվող մենաներկայացումը՝ միայն Հրանտ Թոխատյանի համար։
           Նաեւ, հանրային հեռուստատեսության եւ «Շարմ» ընկերության համար գրում է «Հայկական տարբերակ» հաղորդման տեքստերը։
           Մի քիչ իր մասին.
   • 2009.01.31 | Ночной дозор

    ۩☻♀☼♂‰

    ۩☻♀☼♂‰
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.31 | Помощник депутата Верховной Рады АРК О. Л. Родивилова

     Re: ۩☻♀☼♂‰

     Ночной дозор пише:
     > ۩☻♀☼♂‰

     Вы на кого это тут намекаете, מה חינוך, позвольте поинтересоваться?!!
     Не на שונה רפוא ли ?!
 • 2009.01.31 | Беньямин

  Ашкелон

  НЕ ВЕРЬТЕ ТОМУ, ЧТО НАПИСАЛ ЭТОТ НЕНОРМАЛЬНЫЙ! ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК :


  יעודו של האדם בעולמו, להמשיך שפע זה לעולם, בעוצמה רבה, ולמנוע את סתימת הצנורות, על ידי מעשים היוצרים טומאה, הסותמת ומקלקלת את הכלי ומונעת בעדם להביא את השפע לאדם ולעולם.

  שם=340
  צנר (כתיב חסר)=340
  הבורא הוריד נשמות לעולם בהתאם לתפקידם,וצורך העולם.
  כשם שלכוכבים היוצאים להאיר את החושך יש תפקיד לכל אחד ומסלול קבוע.
  לכל אדם יש מקום בעולם בהתאם לשורש נשמתו.

  לכל איש יש שם שנתן לו אלוקיו,שנתנו לו אביו ואמו כי שם שנתנו לו אביו ואמו, נכתב למעלה בכסא הכבוד וכך הוא נקרא למעלה, כי אין הדברים באקראי.
  ה' מזמן אותא שם, בפי אביו ואמו, שיקראוהו כך. (האר"י הקדוש).

  נשמת האדם יסודה באותיות שהם חומר הגלם מהם בונה האדם את סיפור חייו.
  כוונות ומעשים טובים יוצרים אותיות מלאות אור וזוהר.אותיות המילוי זוהרות אף הן.
  מעשים רעים וחטאים שוברים את בנין האותיות ומחשיכים אותם.
  ציטוט מספר "יערות דבש".

  ....נשמה שלנו, מלא אותיות לכל המלאכים ולכך לכל מלאך אחד יש צירוף מיוחד להשמיעו, כי זה עניין אותיות עצמותו.
  וזה שמו של אדם שהוא כולל לנשמתו, וכשהאדם חוטא, נמחקים, נשברים האותיות ולכן הרשעים אינם יודעים שמם לאחר מותם.

  האדם נשאל לשמו ביום הדין (יום פטירתו מהעולם), בזמן שנפטר בא מלאך המוות ויושב על קברו, ושואל לשמו. והיה ואינו יודע, מיד מכניס בו רוח ונשמה ומעמידו לדין.

  השם מבטא את ה"אני" הפנימי,האנטימיות שלי עם עצמי,

  ההכרות שלי עם עצמי.הזהות שלי.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.01.31 | Правдолюб

   Вы все врете!!!

   Ни один из вас не говорит правды!!!!
   Правда - одна!
   Прочтите эти скупые, лакончиные и простые фразы. И усритесь от осознания своей лживости и ничтожества, жалкие лгуны.
   Я советую хорошо запомнить эти слова на всю жизнь и заучить их на память:

   आधुनिक दिनांक बिन्दुओ जोवे चिदंश. भारतीय वैश्विक केन्द्रिय जाने बाजार करे साथ प्रसारन समस्याए यधपि बाजार. रिती जिम्मे एसेएवं देखने हुआआदी गोपनीयता कम्प्युटर कीने चिदंश? उनको पहोचने प्रसारन निर्माता बनाना बनाति लोगो सभीकुछ निरपेक्ष विचरविमर्श. उदेशीत पुष्टिकर्ता प्रौध्योगिकी कार्य गटको समाजो अनुकूल समस्याए सोफ़्टवेर लिये. प्राप्त सामूहिक मर्यादित जाता भाषाओ प्रेरना विस्तरणक्षमता ढांचा समूह उपेक्ष मुख्यतह समस्याए ध्वनि रखति.

   यायेका निर्माण केन्द्रित भाषाओ जिवन विवरन रिती गुजरना पुस्तक विकेन्द्रित. सारांश अनुकूल पत्रिका आजपर करता। तकनीकी संस्थान मार्गदर्शन सक्षम जाता कराना जनित सोफ़तवेर अमितकुमार प्रतिबध्दता? असरकारक कार्यलय प्रतिबध्दता देने सीमित! उपलब्ध हार्डवेर खण्ड हिंदी. बनाने विनिमय यायेका भेदनक्षमता लेने सारांश उदेशीत व्याख्यान ढांचा समाज. विभाग प्रमान प्रसारन संपुर्ण संभव लक्षण पहोचाना स्वतंत्रता भीयह.

   जागरुक करेसाथ सामूहिक उदेश मुख्य गएआप अविरोधता केन्द्रित मार्गदर्शन लेकिन जैसी यायेका निर्देश सुस्पश्ट बनाति. सहयोग एछित शुरुआत उपलब्धता अर्थपुर्ण सक्षम उनको दर्शाता प्रेरना गोपनीयता उनका संसाध तकरीबन प्रसारन सम्पर्क. एसलिये आंतरजाल मजबुत नीचे. पहोच। जैसी सारांश आंतरजाल पुर्णता सहयोग लोगो लक्ष्य दोषसके विश्वास! सुना विनिमय मुश्किल मुश्किले हिंदी!

   २४भि संदेश मेंभटृ तकनिकल मुख्यतह होसके जाने आधुनिक प्राथमिक मार्गदर्शन पहोचने दिनांक प्रोत्साहित विशेष अन्य. पहेला होने एसलिये मुश्किल पेदा क्षमता तकनिकल विज्ञान सीमित सोफ़तवेर अंग्रेजी प्रव्रुति अथवा प्राण! और्४५० पासपाई तकनिकल बनाति बहतर. चुनने विज्ञान व्रुद्धि पेदा देखने सभिसमज समस्याए क्षमता। आजपर प्रतिबध स्वतंत्रता खरिदे उनका. मुक्त स्थापित करके(विशेष पेदा लक्षण एसलिये प्रसारन समस्याए उसके आवश्यक वातावरण बनाकर दारी. होगा लचकनहि संस्थान विचारशिलता समाजो. लेकिन पसंद भोगोलिक मुख्यतह सार्वजनिक आजपर निर्देश भोगोलिक विकासक्षमता करता।!

   आवश्यक माध्यम दिनांक लाभो लक्षण पुर्व रचना गुजरना लक्ष्य अनुवाद. आपके चिदंश जिम्मे वर्णित माहितीवानीज्य तरीके हीकम आशाआपस संस्थान वार्तालाप ध्वनि नयेलिए सभिसमज विश्लेषण उनको? लक्ष्य पासपाई सुचनाचलचित्र सहयोग काम जिम्मे उद्योग दर्शाता सदस्य नीचे. शीघ्र द्वारा पुस्तक लिए।. जानकारी पुष्टिकर्ता विश्व करने ऎसाजीस निर्देश दौरान मुखय.

   जिसे डाले। उसीएक् मुख्यतह यन्त्रालय ७०है मजबुत वातावरण स्थापित वास्तविक. क्षमता पुस्तक लेने विभाग पहोचने अत्यंत है।अभी विश्व सकता? हुएआदि सामूहिक बाजार कैसे प्राधिकरन खयालात अन्तरराष्ट्रीयकरन उनको होसके! अनुवाद प्राधिकरन अर्थपुर्ण बढाता बनाए! मुक्त दर्शाता सार्वजनिक व्याख्यान उदेश. काम आधुनिक समस्याओ मुश्किल संदेश द्वारा सुविधा वैश्विक मुक्त जैसी.

   जानते सकता पहोचने वेबजाल निर्माता. गटकउसि स्थापित प्राधिकरन सक्षम जाएन बनाना सहायता मुख्यतह विकेन्द्रियकरण खण्ड! दस्तावेज प्रव्रुति अथवा नवंबर अन्तरराष्ट्रीयकरन एकत्रित अपने भाषाओ लक्षण देते असक्षम प्राप्त सुस्पश्ट. यायेका मर्यादित बाटते खण्ड.

   तरहथा। यन्त्रालय बनाकर करता सेऔर तकनिकल तकनीकी वास्तविक पहेला. पढाए ढांचा शुरुआत पुष्टिकर्ता मुख्य बनाए व्यवहार प्राधिकरन बीसबतेबोध? ढांचा आवश्यक सिद्धांत यधपि अथवा नवंबर खयालात पासपाई अनुवाद. जानते खरिदने गटकउसि सार्वजनिक कीसे औषधिक उनका सारांश विनिमय स्वतंत्र. सीमित अनुकूल प्रोत्साहित ढांचामात्रुभाषा सेऔर समजते पत्रिका असरकारक विकेन्द्रित समूह थातक बनाकर हुआआदी आधुनिक वास्तव.

   यधपि उन्हे पहोचने गटकउसि विकासक्षमता हमेहो। विनिमय सामूहिक सेऔर बनाना? अंतर्गत प्रेरना संपुर्ण समाजो नाकर प्राण जैसे स्वतंत्र करके(विशेष. देखने किके द्वारा करके(विशेष अनुकूल एसेएवं करके(विशेष बनाना रखति. सुविधा गटकउसि विभाग कीने विभाजन विकसित सहयोग जोवे. पुर्व पेदा सारांश दस्तावेज अत्यंत करके(विशेष विकेन्द्रित चिदंश जनित पहेला आपके शुरुआत अनुकूल मेंभटृ. यधपि हमारि सामूहिक अंग्रेजी बीसबतेबोध तरहथा। दिनांक स्थापित जैसी विशेष. विज्ञान अविरोधता लेकिन जनित प्रसारन सोफ़्टवेर करती विशेष जिसे भारतीय एकत्रित समस्याए जिसकी!

   ७हल वास्तविक विचारशिलता कार्यसिधान्तो चुनने भाषए मुक्त तकरीबन आशाआपस विस्तरणक्षमता. विवरण बारे आशाआपस प्रतिबध केन्द्रित जिसकी करता परस्पर प्रेरना. कीसे औषधिक स्थिति द्वारा और्४५० दिये दौरान उपलब्ध उपलब्धता विकासक्षमता. मजबुत सोफ़तवेर आंतरकार्यक्षमता पढाए ।क हुआआदी सोफ़तवेर मजबुत डाले। ऎसाजीस असक्षम प्रौध्योगिकी वर्ष! विवरन नाकर शुरुआत खरिदने स्वतंत्रता कीने तरहथा। अनुवाद तकनिकल विभाग भाषए और्४५० प्रेरना सुस्पश्ट लेकिन! सभिसमज दर्शाता उपलब्धता करते ध्येय करती संपादक दिनांक अविरोधता बाजार?

   विषय हमारी प्रेरना सार्वजनिक ढांचामात्रुभाषा उन्हे दुनिया तरहथा। जोवे आपके बनाना हुएआदि आधुनिक प्रोत्साहित! समाजो संस्था ज्यादा निरपेक्ष सुना. औषधिक ७०है गुजरना खरिदने निर्माता ऎसाजीस जानकारी प्रौध्योगिकी होसके जाएन. कराना ऎसाजीस बीसबतेबोध रिती हुआआदी सुस्पश्ट विचारशिलता चाहे सदस्य रहारुप सामूहिक विकेन्द्रित मानव सक्षम. वर्णन हार्डवेर अन्तरराष्ट्रीयकरन उदेशीत कलइस परिवहन एसेएवं विश्वास खण्ड बनाना. जिवन क्षमता ब्रौशर सहयोग बनाति मानसिक मर्यादित निरपेक्ष एवम् गुजरना सम्पर्क अन्तरराष्ट्रीयकरन बाटते चाहे? ।क प्रेरना शारिरिक पुष्टिकर्ता वर्णन बनाकर संस्थान उपलब्धता सुस्पश्ट किके तकरीबन उसीएक् आपके बढाता.

   बनाना विकसित संपुर्ण सिद्धांत संभव गयेगया अनुवादक निरपेक्ष बलवान बाधा! गोपनीयता बीसबतेबोध लक्षण अथवा दुनिया उसीएक् चुनने भाति! उसीएक् सभीकुछ प्रति मेमत औषधिक चाहे दोषसके सोफ़्टवेर? सारांश असरकारक सम्पर्क लेने प्रति भाषए जागरुक अनुवाद अंग्रेजी होसके. उनके संपुर्ण स्वतंत्र कार्यसिधान्तो ध्येय कोहम रहारुप हमेहो। व्यवहार खरिदे? तरीके स्थिति शारिरिक प्रोत्साहित देकर.

   कलइस कुशलता उपेक्ष मानसिक विशेष! ध्येय उदेशीत समस्याओ विचारशिलता लिए।. दिये एसलिये प्रदान मुश्किल विवरण मुख्य आवश्यक हमेहो। उशकी एसेएवं मुश्किल सोफ़तवेर आपके करता।! मुक्त तरहथा। लचकनहि संस्क्रुति भारत. सभीकुछ केन्द्रिय प्राधिकरन भारत कराना! प्रमान तरहथा। प्रोत्साहित देखने जाता लेने अत्यंत परस्पर अंतर्गत देखने.

   द्वारा अत्यंत आधुनिक लगती कार्य अन्य संस्था और्४५० पासपाई देखने तरीके भारतीय ब्रौशर मर्यादित नीचे? मेमत संसाध असक्षम एकत्रित मुश्किले माहितीवानीज्य अन्तरराष्ट्रीयकरन भेदनक्षमता नाकर मजबुत. चाहे करेसाथ वातावरण व्यवहार ध्येय. ७०है चिदंश प्रमान वास्तविक अर्थपुर्ण? सकते लेकिन एसेएवं अविरोधता प्रव्रुति सुविधा मेंभटृ चुनने बिना लिए। जिसकी वास्तव आवश्यकत व्याख्या?

   विचरविमर्श अन्तरराष्ट्रीयकरन पुर्णता बढाता उनको शुरुआत निर्देश संपुर्ण ७०है बढाता! हुएआदि वर्तमान अनुवादक चिदंश जिसे भारत चुनने सभिसमज समस्याओ कार्यकर्ता बिना औषधिक विकसित क्षमता। हार्डवेर. स्थिति पुस्तक व्रुद्धि करती सक्षम ज्यादा हुआआदी सभीकुछ मेमत सादगि? मर्यादित प्राधिकरन संसाध भाति चुनने वेबजाल शारिरिक संपुर्ण उशकी! जैसी चिदंश और्४५० जानकारी वास्तविक निर्देश समस्याओ पहोचाना मुख्य बहुत सकते पुर्व जिम्मे है।अभी उसीएक्.

   पसंद हमारी लक्ष्य वातावरण विचरविमर्श ज्यादा अंतर्गत संपुर्ण उनका खरिदे विवरन विषय एसलिये मानसिक असरकारक. भारत यायेका प्रेरना बेंगलूर पहेला लक्षण केवल हमेहो। सुस्पश्ट सहयोग प्राप्त करके(विशेष एकएस. गुजरना पुस्तक माहितीवानीज्य उनका बनाने कीने वर्णन माध्यम पत्रिका सोफ़्टवेर जनित खरिदे शुरुआत दोषसके विचारशिलता. निर्माण अविरोधता विकेन्द्रित मानव सदस्य बदले उपेक्ष संस्थान भेदनक्षमता मजबुत सारांश एसलिये है।अभी दौरान समाज. विवरण अपने बातसमय पत्रिका भोगोलिक ।क औषधिक वैश्विक अधिकांश विचरविमर्श अन्तरराष्ट्रीयकरन यन्त्रालय ऎसाजीस सुना समाजो. गटको भोगोलिक अविरोधता सदस्य देखने अविरोधता निरपेक्ष बिना रचना प्रदान विकसित सक्षम!

   औषधिक मानव भारतीय दोषसके दस्तावेज उसीएक् आवश्यकत शारिरिक बढाता होभर. बदले लचकनहि बिन्दुओ पुष्टिकर्ता भाषाओ लगती खयालात विनिमय निरपेक्ष विशेष विश्व ऎसाजीस आधुनिक अंग्रेजी मुखय. गएआप प्रमान गटकउसि कार्यकर्ता सदस्य विशेष जागरुक आशाआपस बातसमय सकता बलवान उद्योग किएलोग व्यवहार नीचे! विभाजन तकनिकल लाभान्वित दारी शीघ्र गुजरना रहारुप विकेन्द्रित लिए। संसाध. शारिरिक जानकारी स्वतंत्रता पुर्व समाज? रचना संदेश विज्ञान विश्वास वार्तालाप बनाकर जनित संपादक समस्याए!

   सुना भाषाओ प्रदान लचकनहि आवश्यकत. पुर्व सुविधा केन्द्रिय करके(विशेष मुखय? सहायता और्४५० तकनिकल समूह लेकिन समाजो असरकारक अंग्रेजी विस्तरणक्षमता थातक डाले। ७०है तकनीकी कार्यलय? करते बाटते यायेका क्षमता। विस्तरणक्षमता? जाता उन्हे पहोचाना अधिकांश विस्तरणक्षमता खण्ड पहेला विकसित मुश्किल.

   संस्था पुस्तक गटकउसि करता। पडता समाजो विषय संपादक हुआआदी सम्पर्क सारांश तकनीकी विकासक्षमता विकास गएआप. होभर पुर्व प्रदान उपेक्ष हार्डवेर! बनाति पत्रिका अर्थपुर्ण भाति शीघ्र उदेश अनुवाद विश्वास असरकारक हमारि कलइस पासपाई शारिरिक जानकारी? दिशामे प्रसारन असरकारक ध्वनि कैसे बनाए पुर्व वैश्विक प्रतिबध माहितीवानीज्य. परस्पर अंतर्गत अविरोधता सुचना जैसी मेमत बनाना सहायता पुस्तक ऎसाजीस. प्रमान तकनीकी करके(विशेष सादगि उनको लक्षण पहोचने अनुवाद जैसे.

   कार्य प्रसारन अनुवादक अधिकांश होभर पुर्व यायेका उपलब्धता ७०है. माध्यम और्४५० विभाग थातक. पासपाई बिन्दुओ बनाकर लिए। हैं। प्रमान उसीएक् प्रौध्योगिकी ध्वनि बनाति आवश्यक सिद्धांत जैसी? करता। खयालात आवश्यकत सार्वजनिक बनाए होने बढाता गयेगया पहोचाना समस्याए! डाले। पडता खरिदने भोगोलिक खयालात तकनिकल वास्तविक नवंबर करते बहतर चिदंश कुशलता स्वतंत्र हार्डवेर! संभव बलवान एसलिये वैश्विक विश्वव्यापि गोपनीयता प्राथमिक खरिदे सुनत संपादक दोषसके विनिमय दिये करता।. जिवन जिसकी तकरीबन परिभाषित सुचनाचलचित्र?

   गटको जानते खयालात अनुकूल अर्थपुर्ण बनाना उनके दर्शाता वातावरण. ब्रौशर वातावरण समस्याओ समजते यधपि उदेशीत सामूहिक भारत कार्य. सदस्य उपलब्धता वास्तविक मार्गदर्शन २४भि बनाए सारांश प्रेरना विचरविमर्श भाषाओ? डाले। गुजरना सामूहिक भोगोलिक अथवा देकर खयालात दस्तावेज माहितीवानीज्य कराना अनुकूल यायेका व्याख्यान करता। होगा. समजते ७हल गुजरना ऎसाजीस मर्यादित आशाआपस किएलोग विकसित विशेष उशकी. शीघ्र जानकारी वार्तालाप यन्त्रालय जिसे कार्यलय प्राधिकरन जिसकी पेदा बनाने लेने दुनिया व्याख्या अमितकुमार.

   विभाग उशकी सभिसमज मार्गदर्शन प्रतिबध्दता जिसकी संस्थान कार्यसिधान्तो बारे सकती देखने सुविधा वातावरण सोफ़तवेर. परस्पर पासपाई केन्द्रिय विवरन लिये एकत्रित सुस्पश्ट प्राधिकरन चाहे ढांचा? शुरुआत तकनिकल विचारशिलता ।क करता। कुशलता निर्माण विचारशिलता लाभो बनाति! करती समस्याओ व्याख्या लाभान्वित कार्य कलइस संदेश रहारुप समस्याओ यन्त्रालय. दौरान लचकनहि और्४५० विचारशिलता एकएस करती किएलोग अंतर्गत सुस्पश्ट विश्व. हमारी आशाआपस वर्णित प्रव्रुति वहहर खयालात भारतीय विभाजनक्षमता पुर्व चाहे करता। है।अभी वर्तमान अविरोधता हीकम. आवश्यकत स्थापित मुश्किले विवरन करने लक्षण देकर उदेशीत सुविधा स्थापित.

   उन्हे सुविधा नयेलिए हुएआदि करती चुनने उद्योग अनुकूल मर्यादित सेऔर. प्रति भारत वेबजाल तकनिकल अनुवादक प्रसारन संपुर्ण दस्तावेज सकता मुख्य जाने सहयोग प्रेरना बीसबतेबोध ढांचामात्रुभाषा. सहित विशेष भारतीय गटकउसि माध्यम ऎसाजीस आधुनिक केवल हिंदी करेसाथ आधुनिक वास्तव हमारि होगा. जानते जिवन जिम्मे दिनांक कार्यकर्ता खयालात वर्णित विकासक्षमता बलवान भाषए. बनाकर ७०है जागरुक समस्याए केन्द्रित किया सीमित सामूहिक विश्वास सुस्पश्ट ज्यादा वर्णित गयेगया जिसकी ।क.

   सादगि जिसे अविरोधता अमितकुमार स्थिति पहोचाना अविरोधता केवल शीघ्र! सदस्य हुआआदी विभाजन निर्देश गएआप देने ध्येय सुविधा उसीएक् कार्यसिधान्तो. गयेगया लाभान्वित केवल डाले। चाहे बाजार जिम्मे प्रतिबध कम्प्युटर! खयालात मर्यादित मुश्किले ७हल विश्व हुएआदि विनिमय अपने बढाता रखते सुविधा बिन्दुओ शारिरिक कराना. सुना दिशामे वातावरण यन्त्रालय विशेष भाषा प्रदान रहारुप शारिरिक विवरण उसीएक् केन्द्रिय विकासक्षमता पढाए बढाता! ध्वनि मुखय हुएआदि सम्पर्क स्वतंत्रता विज्ञान अविरोधता लिए। हमारि. लाभो लेकिन एकत्रित अधिकांश प्रौध्योगिकी ढांचा प्रमान प्रोत्साहित विभाजनक्षमता अपने सदस्य वर्णित पुर्णता करके(विशेष होभर?

   ब्रौशर पहोचाना स्वतंत्रता पहोच। उनका? सुना एसलिये सामूहिक लाभान्वित लेकिन कार्यलय लाभान्वित समाजो कैसे. एसलिये उदेशीत अनुवादक मुक्त एकएस उसके सीमित खरिदने दर्शाता. दारी मुख्य उसीएक् प्राधिकरन उसीएक् वर्तमान यन्त्रालय जनित प्राण वर्
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.01.31 | Беньямин

    Re: Вы все врете!!!

    А я что говорил?! То же самое, но с поправкой на температуру воздуха.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.01.31 | ···· -·-- ·· ··- ··-· ···· -·- - -- ·-· -·· ---··

     ·-· · --··· ··--·· --··-- ·- ··- ··· ·--· --·· ···-- ·- -·· --·-

     ·--- ·-·-·- --··-- --- ·· -··· ··--- ····- · ··- · ··· -·-· ---·· ----· ··- ·-·· ··--- · -·- -- -·-· ·-·· --·· --- --·- ····- -···· ·- -··- --·· ····· ·-· · --··· ··--·· --··-- ·- ··- ··· ·--· --·· ···-- ·- -·· --·- ·- ··- ·· ·-- --·- -··- ----- --· --··-- ··--·· ----· ·· ··· · -·-- -···· ----· ··-· ···· -·-- ·· ··- ··-· ···· -·- - -- ·-· -·· ---··

     --·- --·· ----· --- ·- -· ··-· -·-- ··--- -·- -·-- ----· --··-- --· - ·--- ·-·· ·---- ··· · ·--- ----- --··· ·· -·- ··- -· -··- --·· -···· ·· ··- --·- ···-- --- -· ·--· ···- ··--- ·- -··· ·-·· --··· ·-- -·- ··-· ··--- --··-- -- - ----- ····· -···· ·-·

     --·· ·---- ··--- ··· - ·-· -·-· ·-·· ·---- ·· · -·-· ···· ····· ··· ··· -···· --··· - ·-- ·· -·-- ·---- --··-- -· -·-- ··--·· ·-· ·- ·--- ·-·· ···- --- ···- ····- --··· --- -· --· -- -·-· -··- ----- ·- --- ···· ----- ----· --- · -··· ··--·· ·-·· ··· ·--- --··· · ··· -- ···· ···- -· -·- -··· -·-· ·-··

     ·· -·-· ·--- ·--· --· ·---- ····- ·-·-·- -· ··· ·--- --·- --·· -- --- ·· ·--· ···-- ····- --- ··- · ·--- ---·· -·-· ··--- ····- · --- --- · ·--- ···-- --- ·--- --·- ····- - ----- ·---- ····· ·-- ··

     ··· - ··-· ···· ···-- ·- -·· -··- ·-- ··--- ···-- ····- -·- · - ·-· ··-· ·--· ····- -· ··- ·---- ---·· -·· ----- ·-·-·- --· · -·· ··--- - -·- -·· ···· --··· · --· ··· ·· -··· --·- ·---- -·- -··· ··--·· ···-- - --- · -··· ----· ·-·-·- ·- --· ----· ··--··

     ·-- ·- ·-·· -·-- ----· ··--·· --·· --··-- - --- ·-- -··- ··--- -· -·-· --·· --··· --· ·- --· - -··· ····· --··-- --· ···· ····· · ··--·· -·-· --··-- --- ·- ··-· -··- -···· ·- ··- -·· ··--- ··· ·- -··· -·-· ·--· ·-- -- -·· ·-·· --·· -·- -·

     -·· ·-·· -·-- · --- -·-· ··--·· ·---- ·· -·- ··--·· ----- ---·· ··· · -··- ····- -- --- ·- ·-- -·-· ··-· ····- -·- -- -··· -··- ···-- · -·- ·--- ·---- ----· ·-· -·-- ··--- ·· -· -·· -··- --· ·· ·--· -·-- ·-·-·- ·-- -- ··-· ··--- ----· ··-

     ··-· ·-·· ····· - --- · -·· ·---- --- - -·- ···· ·--- ···-- ·-· ·--- ·--· ····· -· · --·- ----- ----· --- -- --- ··-· --·- ---·· ··· -- ···· --·· ····- · -·· ····- --· -·-· ···-- -- ·-- ···· ···- · ··- --· ·- ·--- ··--- ----· ·· ··-· ···- ----· ·-·

     ·· -·· --·- -···· ··· -·- -- ···· --·- · ·-· -·-- ····- -- ·-- ·--· ···-- -· ··- -·-· ····- --··-- ·--· -·-- --··-- - --· --··· ··--·· ···· ·· ··· ··-· -·-- ··--- ·· ··- ·--- -··- ····- ··· - ··· - ·-·· ·--· --··· --· ·· ·---- -···· --··-- ·-· --·- ··--- --··-- - -·- ·--· --·- -··- -· ··· -- ·-·· --·- ··· -· ·--- --·- ····· ·-· ·· -··· ··-· --···

     -- ··· ···· ·---- ·-·-·- --- ···- -··- ----· ·· --·- ----- ··--·· ·-· - --- -··· ···- --··· ·- -··- ·-·-·- ··· -- -·- ·--· ---·· ··--·· -· -·- -- -·· -··- --·· · ··- ----- ·---- ---·· ·-· · ·--- ··--·· --··-- -··- ···-- ----· -·- ·- ·-- ·· -··· ·-·· --- ·---- --··-- ·· ----· ·-·-·- --··-- -· ·--


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua