Репортаж з Конституційного Суду, 4 день.

УкраїнаПраво

Майдан-ІНФОРМ: 20-04-2007 09:53 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2007/1177051986.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти


Репортаж по дням засідань: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


18:30: У засіданні після досить тривалої дискусії по процедурі і голосування суддів (12 на 6) оголошено перерву до завтра 10:00. Завтра наш репортаж продовжиться.

17:55: Суддя Иващенко питає, якими нормами передбачено право Президента на розпуск, поза тим питає, яка була підстава для розпуску. Суддя Джунь питає, де пряма позитивна норма. Михеєнко посилається на порушення правил формування фракції і, з подачи Джуня, принцип верховенства права.

17:47: Селиванов закінчів допит. У мене сіла батарея кпк. Суддя Станік опитує представника Президента Михеєнка. Вона посилається на лист Президента у 'справі про мандат'. Там він пише про важливість кількості депутатів, що впливає на статус фракції. Питання в тому, як це співвідноситься з вступом нових депутатів до коаліції.

17:39: Решта питань знову стосуються процедури консультацій.

Пан Селiванов посилається на ухвалу КС у справi ВР-Український дiм: "Змiна регламентних норм не може бути пiдставою для змiни статусу Парламенту" i просить її прокоментувати i надалi хилить до того, що внутрішня органiзацiя дiяльностi - справа самого Парламента. Правда, в даному випадку йдеться аж нiяк не про порушення Регламенту i не про його внутрiшнi справи.


17:23: Питання суддiв Ткачука i Лилака знову стосувалися того, чи розпуск в даному випадку є правом чи обов`язком, а також того, яким є обсяг випадкiв, коли може бути проведений розпуск на пiдставi повноважень. Вiдповiдi є аналогiчними вiдповiдям пана Шаповала, але значно коротшими.

Представник ВР Селiванов, вiдчувши невпевненiсть опонента, ринувся в бiй. Вiн зачитує начебто запрошення вiд Президента на проведення консультацiй. Перше з них помилково датовано 29 березня 2006 року. Вiн посилається на те, що запрошення декiлька разiв змiнювали час i дату консультацiй i адресованi 1-му заступнику Голови ВР. Питання стосується того, звiдки видно, що це запрошення на конституцiйну процедуру консультацiй. Пан Солодкий слушно пропонує дочекатися, поки надiйдуть офiцiйнi документи на запит суду.

17:15: Геть захриплу суддю Станiк з питаннями змiнив суддя Головiн. Той питає, яких ще засобiв ужив Президент для усунення порушень з боку ВР. Пан Солодкий каже, що Президент неодноразово звертався до ВР, але порушеня не були припиненi.

Надалi суддя Головiн питає, чи є вiдповiдним запобiжником порушень консультацiї перед розпуском.

Пан Солодкий каже, що навiть проведення таких консультацiй не усуває обов`язку Президента розустити Парламент.

На питання про протокольне оформлення консультацiй було зазначено, що вiдповiдний документ витребувано за клопотанням.

На питання про вiдсутнiсть посилання на ст. 102, що передбачає консультацiї, в Указi, вiдповiдь вiдсилає до пояснень пана Шаповала.

Останнє питання стосується того, чи подає пан Солодкий власну позицiю чи Президента України. Вiдповiдь випливає зi статусу представника.

Надалi питання ставлять суддi Лилак i Ткачук.

16:59: Суддя-доповiдач Станiк, декiлька разiв вибачаючися за хрипкий голос, вказує на те, що незважаючи на вiдмову Ростислава Солодкого, iншого представника Президента, наполягає на тому, щоб той принаймнi вiдповiв на запитання.

Головуючий вказує на те, що запитань нiхто не скасовував.

Суддя Станiк iз посиланням на рiшення КС № 6-рп/05 питає, в чому є узурпацiя влади, якщо в тому рiшеннi зазначено, що гарантiєю проти узурпацiї є принцип розподiлу влади.

Представник Президента Солодкий каже про те, що вiдповiдь на це питання вже надавав пан Шаповал, тому вiн не хоче бути його блiдою копiєю.

Суддя Станiк посилається в наступному питаннi на ухвалу № 8-у вiд ... сiчня 1997 року, на яку також ранiше посилався пан Шаповал, де також йдеться про функцiональний i iєрархiчний розподiл повноважень органiв державної влади. Вона питає про обсяг використаних прав Президента за ст. 102, 106. Вочевидь, вона хилить до того, що єдиним способом запобiгти узурпацiї є самий по собi принцип розподiлу влади. Пан Солодкий не має вiдповiдi на це питання.

Вона також питає, чи з огляду на рiшення № 19-рп/2003 вiд 10 лютого 2003 року Президент є посадовою особою чи органом державної влади. Пан Солодкий каже, що швидше посадова особа.

16:35: Засiдання оголошено продовженим.

Надалi вiдповiдаючи на питання пана Мендуся, пан Шаповал наголошує на певнiй рiзницi мiж ситуацiєю в ФРН та Українi. Навiвши за приклад Черчiлля, вiн каже про те, що людина може змiнювати переконання, але важливо, як це вiдбувається: Черчiлль змiнював партiйну належнiсть до виборiв.

У ФРН немає вимоги Конституцiї про створення i порядок формування коалiцiї фракцiями, а в Українi є, тому там перехiд означає полiтичну та етичну вiдповiдальнiсть.

Бiльше питань до пана Шаповала немає. Наостанок вiн каже, що вiн не схожий на того, хто жартує, i хоча не схожий i на лебедя, це таки його лебедина пiсня в КС.

Суд визначає, хто буде виступати в процесi, щоб встановити порядок.

Пан Мендусь, представник 53 депутатiв, скористається правом на подання письмових пояснень.

Представники КМ визначаються, чи будуть вони виступати взагалi. На це представник Президента, побiчно визначивши шлюбний стан Олени Лукаш (панi чи панна), каже про те, що в будь-якому разi цим особам слiд поставити запитання.

Суддя Станiк виступає з процедури i пропонує засiдати до 1800, а також до завтра.

Суддя Джунь каже про те, що є процедурна ухвала про наступне засiдання 23 квiтня.
Головуючий пропонує повернутися до цього питання о 1800.

16:04: Представник ВР пан Мендусь поставив питання про те, чому Президент ФРН не розпустив Бундестаг, коли пiсля останнiх виборiв коалiцiю створили ХДС-ХСС та СДПН.

Шаповал вiдповiв, що у Президента ФРН взагалi нема повноважень розпуску, вони є у канцлера внаслiдок конструктивного вотуму недовiри - обрання нового канцлера.

В засiданнi оголошено перерву до 1635.

15:55: Вiдповiдаючи на питання народного депутата Мендуся про iєрархiю норм, тобто що вище: постанова ВР або указ Президента, пан Шаповал сказав про те, що розглядати це питання доцiльно, коли предмет цих актiв однаковий, а в даному випадку компетенцiя ВР i Президента є рiзними. Поза тим, позицiя Президента полягає в тому, що Парламент втратив свої повноваження, тому його постанови не iснує.

15:50: Представник Верховної Ради Селiванов потiшив аудиторiю декiлькома жартами про рiзну з Шаповалом орiєнтацiю, старанн додаючи згодом "юридична". Його питання стосувалося того, чи повноваження достроково розпустити Парламент, є правом чи обов`язком. Посилаючися на природу владних повноважень, якi початково походять вiд народу, вiн зазначив, що це є i правом, i обов`язком, а в даному випадку очевидним обов`язком.

15:40: Представник 53 депутатiв поставив питання про те, чому Президент не внiс подання до КС, а одразу розпустив Парламент. На цiлком доречну вiдповiдь Шаповала, що подання про тлумачення вiдповiдних норм було внесено ще 21 сiчня. Намагання професора Шаповала повiдомити свою позицiю щодо того, що одне iншому не перешкоджає не зустрiло в народного депутата розумiння.

З притаманним шармом i тактом легкого танка вiн раз у раз переривав вiдповiдь представника Президента, с п`яого разу сказавши: "Питань нема".

15:23: Варто було менi занепокоїтися, як суддя Станiк повернулася до залу i почала щось шепотiти головуючому. Варто почати хвилюватися, щоб вони прийняли правосудне рiшення.

Пан Шаповал вiдповiв на питання всiх суддiв. Тепер питання ставитимуть учасники процесу (реплiка Домбровського: "Шкода, що суддi не можуть питати стоячи").

15:20: У вiдповiдь на питання суддi Стецюка пан Шаповал говорить про те, що як гарант дотримання прав i свобод Президент вправi захищати i виборчi права громадян.

Суддя Стецюк надалi йде за пунктами Указу. Пан Шаповал вiдзначає, що достроковi вибори є подiєю, передбаченою Конституцiєю, а отже її не можна вважати непередбачуваною, в тому числi й в контекстi фiнансування.

Шаповал iронiзує, що виступає "лише третiй день". В залi засiдань вiдсутня панi Лукаш, а одразу пiсля виголошення ескапади на адресу представника Президента вийшла i не повернулася Її Честь Станiк. Ваш кореспондент починає хвилюватися за чарiвне жiноцтво.

14:55: Пан Шаповал каже, що не можна припускати, начебто не може бути правопорушення з боку Верховної Ради, бо це не "янгол во плотi". Вiн проводить аналогiю з iмпiчментом Президента, де злочин з боку останнього припускається самою Конституцiєю.

Крiм того, Президент i в межах позитивiстського пiдходу прийняв цiлком правомiрне рiшення, бо завжди потрiбний запобiжник правопорушенням.

14:45: Суддя Кампо запитує, чи можна спiвставити дрємучiй нормативiзм з принципом верховенства права. На це пан Шаповал вiдповiдає на це, що без широкого i системного тлумачення норм в сукупностi, не можна було б протлумачити навiть ст. 1 Конституцiї. Тому без визнання необмеженостi прав людини, верховенства права, а не закону, нарештi, дискрецiйних повноважень Президента вирiшити цю справу неможливо.

Кампо: Пане Шаповал, своїми вiдповiдями ви провокуєте новi запитання...
Домбровський: Тому краще мовчiть.

Тепер питання ставить суддя Стецюк. При вступi вiн наголошує на тому, що цей суд є судом права i тому його робота має бути вiдмiнною вiд роботи суду загальної юрисдикцiї.

14:40: Суддя Кампо процитував вiдому цитату з роботи "Теорiя чистого права" славетного основоположника сучасного права Ганса Кельзена про те, що право вiдображає рiвень розвитку суспiльної думки, i спитав, яким має методологiчний пiдхiд при вирiшеннi справи.

Шаповал вiдповiдає з посиланням на того ж Кельзена каже, що критерiєм має бути вища сила Конституцiї (а отже її принципiв).

14:35: У вiдповiдь на наступне питання суддi Кампо, представник Президента в КС каже про гiпертрофоване розумiння поняття парламентарiя як "представника народу". Вiн вказує, що згiдно з ч. 4 ст. 124 присяжнi i народнi засiдателi теж є представниками народу. "Але в будь-якому разi представник - це не замiнник народу!" - каже вiн.

14:15: Наразi пан Шаповал говорить про те, що за нормами законiв народний депутат України не є посадовою особою Парламенту, хоча багато формальних ознак цього є, проте в такому випадку вiн мав би здiйснювати повноваження виключно в межах Парламенту, що не вiдповiдає реалiям. Питання розкривається в межах ч. 2 ст. 19 Конституцiї, тобто чи накладається нею на народних депутатiв обов`язок дiяти виключно в межах Конституцiї i законiв України. Вiн каже, що було б дивно, якби Президент мав такий обов`язок, а депутати нi.

Головуючий вказує на те, що при розглядi справи суду слiд перевiрити на вiдповiднiсть Конституцiї всiх норм законiв, якими буде обґрунтовано рiшення.

14:00: Засiдання продовжено.

Представник ВР Мiрошниченко попросив суд продовжувати розгляд без його участi у зв`язку з рiзким погiршенням самопочуття.

Суддя Станiк має слово з питання процедури. Нею зачитано витяг з резолюцiї ПАРЄ. На пiдставi пунктiв 36 i 43 Регламенту КС вона вказує на неповагу до суду з боку представника Президента Шаповала i висловлення полiтичних заяв пiд час iнтерв`ю (!, не в засiданнi), бо вiн начебто заявив про неспроможнiсть цього складу суду вирiшити спiр правосудно. Вона просить головуючого Домбровського виконувати норми Регламенту даною йому владою.

Пан Шаповал спростовує цi твердження. Головуючий вказує, що для вивчення питання йому необхiдно повнiстю вивчити стенограму, але вiн не бачить для цього пiдстав в тому числi тому, що це уповiльнить процес.

Суддя Кампо продовжує ставити питання.

13:55: Поки не розпочалося засiдання, волiв би зробити декiлька ремарок:
1) сьогоднi я описую подiї в КС вперше, тому всi докори щодо "покемонiв" не сприймаю;
2) я згадував лише тих суддiв, якi ставили сьогоднi питання; Це може зробити кожен суддя, i я подам змiст питання i вiдповiдi безсторонньо.
3) мої думки про фаховiсть суддiв ґрунтуються на їх, не перебiльшую, визнаннi свiтовою юридичною спiльнотою;
4) про згадану на Форумi суддю Маркуш я чув непоганi вiдклики (в контекстi моральних якостей).

13:28: З вулицi лунає аритмiчний музичний суперхiт "Партiя регiонiв", вiдомий з лiта минулого року, i вигуки "Янукович" - сьогоднi на вулицi пiд судом переважно бiло-блакитнi.

Щойно повз мене пройшла солодка парочка вiд Лукаш-Нiмченко. Вона недобро кинула: "Их слушать вообще невозможно".

Я не беруся оцiнювати причини такої неспроможностi - вони очевиднi. Але мушу зазначити, що мене дещо нiтить поведiнка представникiв КМ у залi. Я вперше представляв у судi безпосередньо Уряд, будучи 25 рокiв вiд роду. Але лише один раз виявив неприховану агресiю до представника протилежної сторони - i те, через те, що очевидно спiймав його на свiдомiй брехнi з принципового питання. Пiсля цього моє обличчя час вiд часу кривила гримаса зневаги. Але менi тодiшньому бодай по молодостi проститься, а тут що?

Тут дехто пирхкає, як тигрятко, а весь iнший час сидить наче їжака проковтнувши. Принаймнi, рибу-їжака. Чи, може, кiстку птицi, що саме поперхнулася рибою-їжаком (за лінком можна прочитати, причому тут риба-їжак, читайте, воно того варте!)

12:58: Суддя Кампо питає про те, чи є порушенням принципу подiлу влади те, що депутати можуть здiйснювати повноваження поза межами повноважень Парламенту. Вiн, швидше за все, натякає на той пункт указу про розпуск, яким за депутатами збережено повноваження, не пов`язанi безпосередньо з дiяльнiстю Верховної Ради. Пан Шаповал пiдтвердив, що тут є очевидна проблема, навiвши низку прикладiв, але вiд прямої вiдповiдi ухилився.

В засiданнi оголошено перерву на одну годину.

12:44: Iз посиланням на статтю 56 Конституцiї суддя Кампо ставить слушне питання: "Якщо КС прийме рiшення про неконституцiйнiсть, чи матиме хтось право на вiдшкодування за рахунок держави витрат, якi вже було понесено у зв`язку з участю в новiй виборчiй кампанiї"

12:40: Вiдповiдаючи про те, хто саме визначає дiєздатнiсть Парламенту як суб`єкта, пан Шаповал вказує на те, що це можуть зробити i Парламент з Президентом (п.3 ч.2 ст. 90 - прихований саморозпуск), i сам Президент.

12:39: Розвиваючи думку про ВР як суб`єкта вчиненого правопорушення, вiн каже про те, що i при вiдставцi уряду можуть бути вiдставленi i тi мiнiстри, якi влаштовують парламент. Аналогiчно, при розпуску позбавляються повноважень i тi депутати, якi не вчинили делiкту. Його вчинив Парламент в цiлому.

12:30: Суддя Кампо питає про суб`єктивну сторону конституцiйного правопорушення. Пан Шаповал вiдповiдає, що суб`єктом є ВР, оскiльки коалiцiя складає її змiст i приймає рiшення вiд її iменi. А ось щодо форми вини вiн дещо глузливо каже, що навряд чи цi дiї були свiдомими, бо то "не той рiвень правосвiдомостi, свiдомостi взагалi, рiвень людей i навiть вiк". Вiн ухилився вiд вiдповiдi на питання про мотиви таких дiй з етичних мiркувань.

12:19: Пан Шаповал ухилився вiд оцiнки зв`язку мiж конституцiйним правопорушенням i його причинами, пославшися на "рiвень правової культури", проїхавшися по тих, хто називає Конституцiю "полiтико-правовим документом".

12:13: Суддя Шишкiн питає про те, який пiдхiд слiд застосувати в даному випадку: позитивiстський (буквальне тлумачення) або системний, коли норми тлумачаться в їх нерозривному системному зв`язку, виходячи iз загального сенсу i змiсту Конституцiї.

Пан Шаповал посилається на декiлька рiшень КС ФРН, коли дуже важливi питання захисту прав i свобод вирiшувалися, виходячи з позицiї верховенства права.

Пан Шаповал демонструє слабкiсть позитивiстського пiдходу, оскiльки пункт 8 статтi 106 - єдиний, де нема посилання на конкретну статтю, крiм того в ньому, на вiдмiну вiд ст. 90, вiдсутнє слово "достроково" перед словами "припиняє повноваження Парламенту", а отже, вiдповiдно до цього пiдходу, йдеться про абсолютно рiзнi речi.

Суддя Шишкiн вичерпав перелiк питань, питання ставитиме суддя Кампо.

11:48: засiдання продовжено. Суддя Шишкiн надалi опитує представника Президента пана Шаповала.

Шишкiн: "В умовах можливого конфлiкту однiєї з гiлок влади чи може Президент вважатися "адвокатом народу", як цей термiн використав у своїй статтi радник тодiшнього Прем`єр-Мiнiстра Кiнаха?"

Шаповал: "Президент дiяв як гарант додержання Конституцiї, в цьому його конституцiйна функцiя захисту прав i свобод людини i громадянина".

Шаповал висловлює загальний подив плюралiзмом думок навколо очевидного, оцiнюючи т.з. "думки" т.з. "експертiв" :) Вiн також вказує, що є й колишнi суддi КС, якi вiдмовляються давати коментарi щодо вiдкритого процесу, натякаючи на понедiлковий виступ Мироненка i Корнієнка в "Епiцентрi".

Шаповал зауважує на черговий закид Лукаш, що зайвi реплiки ажнiяк не допомагають, якщо справдi є зацiкавленiсть в швидкому вирiшеннi справи.

11:40: Схоже, регіоналам дуже хочеться скоріше закінчити розгляд КС. Як повідомляє УНІАН представник ВР в суді нардеп Мірошніченко вважає, що Шаповал затягує розгляд справи про конституційність Указу Президента щодо розпуску ВР.

11:15: Пан Шаповал пояснює, що ч. 2 ст. 19 Конституції не можна трактувати окремо вiд ч.1. Вiн каже дуже правильну рiч про те, що конституцiйна синтагма про те, що нiхто не зобов`язаний робити те, до чого не зобов`язаний законом стосується виключно iндивiда.

Надходить клопотання представника КМ Нiмченка обмежити час судоговорiння, але головуючий суддя Домбровський вказує йому, що це не передбачено Регламентом КС. "На вiдмiну вiд вас, я не брав участi в розробцi i прийняттi цього документу. Крiм того, ваша колега Лукаш вимагала не давати прикладiв з європейських конституцiй, а ви самi посилаєтеся на якийсь європейський досвiд"

В засiданнi оголошується перерва на 30 хвилин.

11:02: У вiдповiдь на питання суддi Шишкiна пан Шаповал вказує на те, що термiн "пост", який застосовується виключно до Президента (і не застосовується до депутатiв, прем`єр-міністра, мiнiстрiв тощо) означає особливий статус, "це не посада, це мiсiя, особлива роль".

У вiдповiдь на доволi неввiчливий випад з цього приводу панi Лукаш пан Шаповал каже, що не сприймає такого ставлення до державної iнституцiї залежно вiд осiб i закликає читати Конституцiю, i робити це однаково i вчора, i сьогоднi. Вiн також трохи прояснює своє рiшення полишити посаду представника Президента в КС, натякаючи, що i такi випадки тому виною: "Я не збираюся всiм подобатися".

10:47: В той час, як один iз суддiв сидить в позi "їжачок засинає - сiрники в очi", скрутивши пальцями окуляри, пан Шаповал пояснює природу специфiчного статусу Президента.

Президент, не будучи органом законодавчої влади, має законодавчi повноваження. Це як безпосередньо видання указiв i розпоряджень, так і право законодавчої iнiцiативи, визначеня невiдкладностi розгляду проекту, застосування вето (компетенцiйне втручання в дiяльнiсть законодавчої влади), тощо.

Разом iз Кабiнетом вiн здiйснює функцiї виконавчої влади - це не предмет для дискусiй.

В судовiй владi це номiнацiйна функцiя - призначення 6 суддiв КС, перше призначення суддiв загальних судiв i звiльнення першопризначених, призначення на адмiнiстративнi посади.

10:38: У вiдповiдь на питання Шишкiна про "вiртуальну ситуацiю демократичного приходу до влади Гiтлера з подальшою узурпацiєю влади", Шаповал вiдзначає, що у Президента має бути запобiжники узурпацiї влади шляхом законотворення. Наприклад, можна скасувати закон про вибори за мiсяць до них, а маючи 300 голосiв, подолати i вето. "Є 300 голосiв - нема проблем". В рамках системи стримувань i противаг у Президента має бути право розпуску за порушення Парламентом Конституцiї, яке врiвноважено з боку Парламенту iмпiчментом.

10:31: Представник Кабiнету Мiнiстрiв Лукаш поскаржилася головуючому, надавши процедурнi рекомендацiї щодо того, аби учасники процесу не вiдповiдали на питання розлого з "глибокими фiлософськими мiркуваннями". Головуючий Домбровський на це коротко зауважив, що пояснення панi Лукаш викладено на 37 аркушах.

10:26: Суддя Шишкiн розпочинає блок питань, що вiдображає "пошук Президентом виходу з ситуацiї". Пан Шаповал зазначає, що перелiк зi статтi 90 є перелiком не правопорушень, але правових ситуацiй. Наприклад, Парламент не може створити бiльшостi чере те, що на виборах голоси розподiлилися абсолютно порiвну.

10:20: Вiдповiдаючи на питання суддi Шишкiна про те, в чому полягає узурпацiя, пан Шаповал вказує на те, що в контекстi ч. 2, 4 ст. 5 Конституцiї "переформатування" складу фракцiй означає порушення права народу здiйснювати державну владу через представникiв.

10:02: У вiдповiдь на питаня суддi Шишкiна пан Шаповал вказує на те, що момент застосування права на розпуск - це питання полiтичного вибору Президента. Вiн вiдзначає, що очевидно i ранiше такi пiдстави були: коалiцiю за 30 днiв не було сформовано. Вiн каже, що не дарма в Конституцiї використано термiн "коалiцiя депутатських фракцiй", а не "бiльшiсть" або "226 депутатiв", тому депутати не вправi одноосiбно вступати до коалiцiї. Вiн вiдкидає посилання на Регламент ВР, оскiльки "хвiст не може крутити собакою" - Регламент має вiдповiдати Конституцiї.

9:56: Допит пана Шаповала веде суддя Шишкiн. Зараз Шаповал говорить про те, що преамбула указу Президента, на вiдмiну, наприклад, вiд постанов ВР про недовiру Уряду, носить не декларативний характер, а нормативне обґрунтування. Вiн вказує на те, що не потребує спростування або пiдтвердження правомiрностi цих мотивiв, що до них вдався Президент.

9:40: Поки наш кореспондент не зміг пройти кордон міліції. Як тільки йому це вдасться - репортаж буде поновлено.

9:17: Сьогодні голубі митингувальники з самого ранку оточили Конституційний Суд України. Прихильників опозиції майже нема, ті, що є - розташовуються подалі. Судді КСУ безперешкодно потрапляють до будівлі під конвоєм "Беркуту".

------
Сьогодняшній репортаж вестиме юрист Андрій Козлов, якій працює в залі засідань КС, і саме він обиратиме необхідні і найбільш цікаві моменти з 6-годинних питань-відповідей і промов в залі суду.

Передмова Андрія з його ЖЖ

Сегодня ваш покорный слуга повторно и, надеюсь, более успешно попытается достойно продолжить нелегкое дело mentbuster (Тетяни Монтян). Абсолютной непредвзятости не ожидайте, поскольку давно и небезответно люблю конституционное право и имею о нем некоторое вполне сформировавшееся представление (достаточно сказать, что ночь принятия Конституции - с 27 на 28 июня 1996 года я встречал непосредственно "при родах", в Верховной Раде :).

Пользуясь случаем, благодарю за это своего Учителя - профессора Петра Федоровича Мартыненко, выдающегося украинского конституционалиста, дай Бог ему здоровья (в принципе, тех, кто действительно научил меня понимать и чувствовать право, три профессора - он, Василий Иванович Кисиль - частное право всех мастей и Владимир Григорьевич Буткевич, автор основного проекта Конституции-96, судья от Украины в Европейском суде по правам человека, - международное публичное). Очень жаль, что сейчас Мартыненко нет в составе Конституционного Суда - написанные им решения всегда отличались от прочих в намного лучшую сторону с первого же взгляда. Одновременно замечу, что у Президента сейчас лучший из возможных представитель, поскольку г-н Шаповал - это равное Мартыненко, не побоюсь этого слова, светило конституционного права, очень сильный компаративист, великолепно знающий и понимающий, как это все устроено и работает во всех правовых системах, а значит - в наиболее значимых государствах. Равным этим двоим можно считать разве что львовского профессора Рабиновича, от которого в последнее время, увы, мало что слышно, хотя голос его пришелся бы очень кстати.

В составе суда есть еще один очень сильный, пожалуй, не слабее вышеупомянутых, специалист - судья Кампо. И, конечно же, судья Шишкин - мой преподаватель сравнительного судебного права, единственный за всю историю Украины Генеральный прокурор (1992-93) с человеческим лицом. Тоже очень умный и широко эрудированный компаративист со стойкой и ообоснованной точкой зрения на почти любой вопрос публичного права. Кампо и Шишкин - наиболее подготовленные судьи в этом, увы, весьма слабом профессионально составе. Именно поэтому особое внимание следует уделять их вопросам, что вполне очевидно и из вчерашней трансляции.

Итак, мы начинаем. Ровно в 0930 в зал заседаний войдут люди в бордовых мантиях с устало-мечтательными выражениями лиц, по некоторым из которых будет видно, что они размышляют осостоянии текущего и депозитного счета конституционности и о том, что ее нет...

Читайте хронику событий и сжатые комментарии на http://www.maidan.org.ua в разделе "Новости".

На сайте Конституционного Суда наиболее глубоко интересующиеся могут найти некоторые подручные материалы, например, Закон о КС и его Регламент.

Сама Конституция с гиперссылками на решения КС по толкованию ее статей - здесь.
Дайджест першого дня http://maidanua.org/static/mai/1176841739.html
Дайджест другого дня http://maidanua.org/static/mai/1176924687.html
Дайджест третього дня http://maidanua.org/static/mai/1177007032.htmlРепортаж по дням засідань: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


Обговорити цю новину у форумі

Майдан-ІНФОРМ: 20-04-2007 09:53 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2007/1177051986.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.

  Ваша участь :
Ви теж можете додавати новини на "Майдан"! Читайте як!
Слідкуйте за нами
на Twitter
Найкраще з Майдану
на Facebook
  ПРЯМА ДІЯ :
Назви ім'я - нехай свіча не згасне
Захисти Україну! Зупини законопроект про мови
Збираємо докази спотворення волевиявлення!
  Опитування :
“Чим є для Вас право знати?”

Переглянути результати >>>

  ОСТАННІ СТАТТІ :
На одній хвилі: «Ель Женераль і реп-гімн близькосхідної революції»
Ольга Веснянка, DW: Радянський спадок - "дідівщин​а" в українські​й армії
Василь Овсієнко: «Пилорама-2011». Мнение экспоната
Микола Сварник: Канада протестує
Franko: Про неопірність злу
Олександр Северин: Вбогість пацанських політінформацій
Роман Сердюк: Тимошенко - состав преступления
Альянс Майдан – народним депутатам України: «And Justice for All! Або армагеддєць!»
ГО «Українська альтернатива»: Суд, який паплюжить верховенство права і права людини – загроза суспільству
Станіслав Полянський: Не віддамо свою країну!
Святослав Караванський: Суд пігмеїв над велетнями
otiec: В сім'ї вільній новій не забудьте пом'янути... (с) Кобзар
Олександр Северин: Доцільна брехня, брехлива доцільність
Юлій Хвещук: Історичні «медвєдизми» на тлі 2012 року
Галина Седых: Битва за Техноленд, или кто в Украине не уважает авторское правоCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua