Репортаж з Конституційного Суду, 5 день.

УкраїнаПраво

Майдан-ІНФОРМ: 21-04-2007 14:11 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2007/1177153915.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти


Репортаж по дням засідань: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


16:01 Головуючий каже, що вперше в практицi Суду безпосередньо йому передають звернення у вигляді записок із залу, тому вiн його оголошує."Прошу вiдмовитись вiд примусу та спонукання стояти при вчиненнi непроцесуальних дiй судом - ставленні питань", - пише представник КМ Нiмченко, до речі, колишній суддя того складу КС, що писав Регламент, де зазначається, що при зверненні до Суду і при зверненні Суду до особи та встає.

"Чому я мушу стояти, як рябий кiнь?", - питає вiн, обґрунтовуючи усно це своє клопотання. З нагоди завтрашнього Дня Землi головуючий з посмiшкою оголошує перерву до 09:30 в понедiлок. Тоді ми продовжимо прямий репортаж.

15:55 Пан Селiванов каже, що неможливою є дискрецiя при застосуваннi "примусової законностi" при розпуску Парламенту.

Цитує проф. Пряхiну i проф.Баглая в порядку застосування доктрини як джерела права: "Якщо закон суперечить природному праву, вiн нiкчемний. Проте якщо природне право є вищим за позитивну норму, то втрачається критерiй конституцiйностi i законностi".

Доводить вiдсутнiсть узурпацiї влади виключно шляхом посилання на вiдсутнiсть захоплення повноважень iнших органiв влади, перешкоджання їх дiяльностi.

15:45 Якщо я чую вiд правника слово "каолiцiя", менi стає дещо дивно. Проте саме про неї в порiвняннi з термiном "бiльшiсть" говорить представник ВР Селiванов.

Вiн каже, що коалiцiя - це не iнструмент влади, а засiб узгодження позицiй, що, на його думку, i вiдбувається.

Вiн вказує, що норми Регламенту приймалися попереднiм скликанням ВР, а не цим, тому докори до Регламенту недоречнi. Вiн також каже, що загроза суверенiтету може бути лише зовнiшня (!).

Вiн також каже, що створення коалiцiї не є добровiльним об`єднанням, а засобом реалiзацiї в Парламентi волi полiтичних партiй.

Посилається також на те, що ВР скасувала норму Регламенту, яка дозволяла вступ до коалiцiї позафракцiйних депутатiв (п. 4 ст. 61 Регламенту), тому на день розгляду проблему знято, проте не заперечує, що вона iснувала. (Зауважу, що до складу коалiцiї увiйшли не лише позафракцiйнi депутати, а й зi фракцiї НУ - прим).

Пролунала вельми цiкава думка при спростуваннi мотиву порушеня виборчих прав громадян: на думку пана Селiванова для цього слiд провести референдум.

15:28 Надалi вiн стверджує, що дiяльнiсть ВР не була протиправною, бо така протиправнiсть не була встановлена судом. (Одразу зауважую, що жоден суд не зможе встановити протиправнiсть "переходiв" в безпосередньому процесi проти Верховної Ради за вiдсутнiстю пiдвiдомчостi. Поза тим, вирiшуючи питання про вiдкриття провадження у справi про вiдставку Уряду ПМ Ющенка, КС у 2002 роцi зазначив, що застосування заходу конституцiйної вiдповiдальностi не потребує встановлення факту протиправної поведiнки - прим).

Надалi зазначив, що керуватися справедливiстю можна лише в судовому процесi, а в даному випадку Президент мав керуватися виключно Конституцiєю.

15:17 Пан Селiванов заперечує абсолютний характер статусу гаранта додержання Конституцiї, прав i свобод людини i громадянина. При цьому вiн запитує, чому ж не гарантується право на житло тощо. (В сучаснiй доктринi конституцiйного i мiжнародного публiчного права вважається, що економiчнi i соцiальнi права, на вiдмiну вiд основних i полiтичних гарантуються в межах можливостей держави, її економiчного i соцiального розвитку - прим).

Вiн говорить, що право розпуску не є дискрецiйним, тому вiдсутнiсть посилання на вiдповiдний пункт статтi 83 Конституцiї має бути предметом дослiдження судом.

Вiн вказує i на те, що витрати на вибори мають бути передбаченi в законi про бюджет та змiнами до нього, водночас використання коштiв Резервного фонду Кабiнету Мiнiстрiв не є доцiльним, бо той, згiдно з вiдповiдним положенням, призначений на випадок надзвичайних ситуацiй. (Тим не менш, посилання на положення є нiкчемним за умов перевiрки указу Президента виключно на предмет вiдповiдностi Конституцiї - прим.)

Пан Селiванов назвав "диким" застосування пiдходiв Ганса Кельзена, творця доктрини конституцiйної юстицiї, навiвши всупереч ним позицiю проф. Погорiлка.

15:00 Пан Селiванов посилається на думку декiлькох росiйських вчених (проф.Кутафін та iн.), якi вважають, що дискрецiйнi повноваження Президента iз захисту суверенiтету виникають виключно в разi агресивного зовнiшнього впливу.

Вiн також посилається на те, що 10 квiтня вiд Президента надiйшов лист про вето на закон про прокуратуру, тому ВР є легiтимною з погляду Президента.. (На мою думку, це зауваження не зовсiм коректне, бо розпуск ВР певного скликання не означає ВР як iнституцiї взагалi, можна вважати, i що цей лит адресований ВР вже наступного скликання - прим).

14:53 Пан Селiванов каже, що в п. 8 ст. 106 йдеться про те, що розпуск може бути здiйснений виключно "у випадках, передбачених Конституцiєю"

Надалi вiн вдається до аналiзу статусу Президента та дискрецiйних повноважень, навiвши iсторiю слова "discretio" (приховано) як музичного термiну, що визначає можливiсть музики вiдiграти в той самий такт на свiй розгляд.

Пан Селiванов також визнає нелогiчнiсть вимоги про контрасигнацiю указу про розпуск Прем`єр-Мiнiстром та вiдповiдальним мiнiстром, тому надалi ВР в процесi не посилатиметься на необхiднiсть контрасигнацiї.

14:45 Пан Селiванов посилається на те, що питання "переходiв" є внутрiшнiм питанням ВР, має вирiшуватися в межах норм Регламенту i згiдно з попереднiми рiшеннями КС не має бути предметом розгляду.

Вiн вважає, що вiдсутнiсть статусу закону в Регламенту ВР не є проблемою.

Вiн також каже, що важливу роль має конституцiйна процедура консультацiй з приводу розпуску, зокрема, на якого роду захiд запрошувалося керiвництво ВР та фракцiй.

Вважає, що важливим було iнформування публiки про перебiг i результат цих консультацiй, бо вони є засобом переконатися в неспроможностi Парламенту.

Вiн каже, що оскiльки порядок проведення консультацiй нiчим не передбачений, то тлумачення має дати КС (тим самим просить вiдiйти вiд позитивiстського пiдходу i застосувати принцип верховенства права - прим.)

14:34 Слово має представник ВР Селiванов. Пiсля серiї необхiдних реверансiв на адресу суду та учасникiв процесу, вiн окремо зауважує, що не може висловити повагу вiдсутньому пану Шаповалу, в якого, на його думку, "складний перiод".

Проводячи аналогiю з промовою пана Шаповала, вiн посилається на дарчий напис (!) на свому примiрнику книги одного з найкращих правникiв сучасностi - росiйського професора Алєксєєва. На зміст книжки Алєксєєва він не посилався і недаремно, бо той протирічіть його тезам.

Вiн також посилається на висновок КС про проект змiн до Конституцiю.

Надалi цитує книгу французького професора Соссюра "Неофiцiйне тлумачення права": "Норма права залишається сама собою".

Вiн стверджує, що немає такої категорiї, як "конституцiйний делiкт" за вiдсутнiстю суб`єкта, вини, натомiсть є полiтично-правова вiдповiдальнiсть, тому особливого значення набуває процедура притягнення до неї.

14:24 Представник ВР Селiванов протягом майже хвилини питає пана Мендуся про те, чи просять 53 депутати визнати Указ неконституцiйним в цiлому або в окремих частинах. Вiдповiдь: "I в частинах, i в цiлому".

Представник КМ Лукаш питає про те, хто є суб`єктом вiдповiдальностi, адже, на її думку, згiдно зi ст. 61 Конституцiї, юридична вiдповiдальнiсть має iндивiдуальний характер. Мушу зазначити, що ця стаття стосується виключно фiзичної особи або юридичної особи приватного права - справдi, як в такому випадку бути з вiдповiдальнiстю КМ у виглядi вiдставки? На це питання та на питання про те, коли саме ВР порушила Конституцiю, що стало причиною розпуску, пан Мендусь каже про те, що не було порушення як такого.

14:14 Надалi питання стосуються порядку створення коалiцiї, на що пан Мендусь каже, що ВР дiяла в повнiй вiдповiдностi до Конституцiї i Регламенту.

Коли пан Мiхеєнко ставить питання про чиннiсть постанови ВР щодо указу, головуючий вказує на те, що це не є предметом спору. Але до предмета спору стосуються дiї та акти ВР, що передували Указу.

Цей допит завершено.

14:00 Суд входить у повному складi. Засiдання оголошено продовженим. Час вiд часу до зали через скляний ковпак на стелi проникає яскраве сонячне свiтло, що породжує певнi аналогiї.

Представник Президента Мiхеєнко допитує представника ВР Мендуся. На питання про те, чи тлумачить Президент в процесi правозастосування норми права, той каже, що це виключна прерогатива КС, а Президент має користуватися офiцiйним тлумаченням (прим. - а якщо його нема). Надалi вiн каже, що у вiдомiй пстановi ВР, де йшлося про неконституцiйнiсть указу про розпуск, ВР не тлумачила норм Конституцiї, а виражалося ставлення.

Мiхеєнко: Нехай буде така вiдповiдь...
Мендуся: Що значить "нехай"?
Мiхеєнко: Значить, що я дякую за вiдповiдь, нехай вона буде така.

З технічних причин наш кореспондент в першій половині не міг потрапити в КС.
Поновлюємо репортаж з 14:00

Що було до того можна трохи дізнатися з повідомлень УП та Лігі
http://maidanua.org/static/news/2007/1177142303.html

В Тетяни Монтян, яка вела репортажі перші три дні суду, естафету вчора перейняв юрист Андрій Козлов. Саме він відбирає найцікавіші і найважливіші моменти з багатогодинних дебатів і ретранслює для вас. За 4 дні репортажі Майдану з КС читали більше 100.000 разів!

Дуже інформативна передмова Андрія в його ЖЖ.

Дайджест першого дня http://maidanua.org/static/mai/1176841739.html
Дайджест другого дня http://maidanua.org/static/mai/1176924687.html
Дайджест третього дня http://maidanua.org/static/mai/1177007032.html
Дайджест четвертого дня http://maidan.org.ua/static/mai/1177104361.html


Репортаж по дням засідань: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


Обговорити цю новину у форумі

Майдан-ІНФОРМ: 21-04-2007 14:11 // URL: http://maidan.org.ua/static/news/2007/1177153915.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.

  Ваша участь :
Ви теж можете додавати новини на "Майдан"! Читайте як!
Слідкуйте за нами
на Twitter
Найкраще з Майдану
на Facebook
  ПРЯМА ДІЯ :
Назви ім'я - нехай свіча не згасне
Захисти Україну! Зупини законопроект про мови
Збираємо докази спотворення волевиявлення!
  Опитування :
“Чим є для Вас право знати?”

Переглянути результати >>>

  ОСТАННІ СТАТТІ :
На одній хвилі: «Ель Женераль і реп-гімн близькосхідної революції»
Ольга Веснянка, DW: Радянський спадок - "дідівщин​а" в українські​й армії
Василь Овсієнко: «Пилорама-2011». Мнение экспоната
Микола Сварник: Канада протестує
Franko: Про неопірність злу
Олександр Северин: Вбогість пацанських політінформацій
Роман Сердюк: Тимошенко - состав преступления
Альянс Майдан – народним депутатам України: «And Justice for All! Або армагеддєць!»
ГО «Українська альтернатива»: Суд, який паплюжить верховенство права і права людини – загроза суспільству
Станіслав Полянський: Не віддамо свою країну!
Святослав Караванський: Суд пігмеїв над велетнями
otiec: В сім'ї вільній новій не забудьте пом'янути... (с) Кобзар
Олександр Северин: Доцільна брехня, брехлива доцільність
Юлій Хвещук: Історичні «медвєдизми» на тлі 2012 року
Галина Седых: Битва за Техноленд, или кто в Украине не уважает авторское правоCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua